Academydd o’r Drindod Dewi Sant yn canolbwyntio ar Islam yn y seiberofod ar gyhoeddiad ei lyfr newydd


01.11.2018

Mae cyhoeddiad rhyngwladol sy’n canolbwyntio ar sut mae amgylchoedd seiber-Islamaidd yn trawsnewid awdurdod crefyddol wedi cael ei gyhoeddi gan academydd o gampws y brifysgol yn Llambed.  

LLun Gary Bunt t4.

Mae’r Athro Gary Bunt yn arloeswr sydd wedi bod wrthi am ugain o flynyddoedd yn astudio amgylchoedd seiber-Islamaidd (cyber-Islamic environments – CIEs).  Yn ei lyfr newydd, mae’n archwilio’r ffyrdd amrywiol a rhyfedd y mae technoleg ddigidol yn llunio sut mae  Mwslimiaid ar draws tiriogaethau enfawr yn ymwneud ag awdurdodau crefyddol wrth gyflawni agendau ysbrydol, cyfriniol a deddfol. O rwydweithiau cymdeithasol i wefannau, caiff elfennau hanfodol arferion crefyddol bellach eu cynrychioli ar-lein. Mae Mwslimiaid sy’n cofleidio digyfryngedd a hygyrchedd cyffredinol y rhyngrwyd yn troi’n fwyfwy at seiberofod am gyngor ac atebion i gwestiynau crefyddol pwysig.

Mae’r llyfr hwn hefyd yn dangos sut caiff areitheg ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol eu defnyddio i gyfleu ffydd grefyddol  gan lawer o fathau gwahanol o fudiadau ac unigolion Mwslimaidd, o gomediwyr Mwslimaidd a’r sawl sydd o blaid hawliau merched hyd at  grwpiau sy’n gysylltiedig â jihad, megis y “Wladwriaeth Islamaidd” ac al-Qaeda, sydd bellach yn amlwg yn dibynnu ar bolisïau cyfryngau digidol strategol ar gyfer ychwanegu at a chyfiawnhau eu hawdurdod ac atynnu recriwtiaid. Mae’r llyfr hwn yn ei gwneud hi’n hollol glir bod deall CIEs yn hanfodol ar gyfer dehongli’n gyfannol awdurdod Islam yn yr oes sydd ohoni. 

Mae’r Athro Gary Bunt yn athro astudiaethau Islamaidd ar gampws y brifysgol yn Llambed. Meddai:

“Rwy’n falch bod ‘Hashtag Islam’ wedi ymddangos ar ôl nifer o flynyddoedd o ymchwil a pharatoi. Ceir yma barhad di-dor rhwng y llyfr hwn a’m cyhoeddiadau blaenorol, mewn maes sy’n newid ac yn esblygu drwy’r amser mewn ymateb i ddigwyddiadau’r byd mewn perthynas ag Islam, y Mwslimiaid a’r Rhyngrwyd. Ceisia’r  llyfr hwn adlewyrchu’r datblygiadau hynny, gan gynnwys o fewn persbectif  damcaniaethol.   Am hynny, gobeithiaf y gwnaiff gyrraedd cynulleidfa o fyfyrwyr ac academyddion amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol, yn ogystal â darllenwyr a ddaw o ystod eang o gefndiroedd sydd eisoes wedi dangos diddordeb yn fy ngwaith arall.

Bu’r broses o roi’r llyfr at ei gilydd yn un cymhleth, o ystyried y gwnaeth olygu arsylwi ar a chipio allbwn amrywiol ar-lein y cyfryngau mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Gwnaeth hyn gynnwys cyhoeddiadau ar-lein gan awdurdodau crefyddol a’u hymatebion i faterion dehongli, ac archwilio sut y maent yn cysoni ffynonellau Islamaidd â materion  cyfoes. Golyga fy ngwaith hefyd fonitro gweithgareddau ar-lein dwys y Wladwriaeth Islamaidd fel y’i gelwir, gan siartio eu hallbwn ar-lein, a oedd yn rhan annatod o’u hymagwedd at yr hyn yr wyf yn ei ddisgrifio’n ‘jihad electronig’.  Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ar brosiectau newydd sy’n gysylltiedig ag Islam a’r Rhyngrwyd, gan geisio osgoi dioddef o ormod o orlwytho â gwybodaeth!”  

Hashtag Islam book cover

Croesawyd yn rhyngwladol y cynnwys a’r barnau a rennir yn llyfr diweddaraf yr Athro Bunt. Y mae Daniel Varisco yn Athro a Chydlynydd Ymchwil Gwyddor Gymdeithasol yng Nghanolfan y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Qatar. Ychwanegodd: 

“Mae Hashtag Islam — y gwaith diweddaraf gan un o’r arloeswyr sy’n adrodd ar Islam yn y seiberofod – yn adlewyrchu ystod anhygoel o farnau a gwrth-farnau ac yn darparu cywirydd gwerthfawr i’r tuedd  o ganolbwyntio ar y defnydd negyddol a gwleidyddol a wneir o’r rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol gan jihadiaid heb unrhyw ystyriaeth o’r defnydd bob dydd a wneir ohonynt gan bob math o Fwslimiaid.” 

'Hashtag Islam: How Cyber Islamic Environments are Transforming Religious Authority' (Chapel Hill, University of North Carolina Press)

Gwefan y cyhoeddwr : www.uncpress.org/book/9781469643168/hashtag-islam/

Gwefan ymchwil: www.virtuallyislamic.com

 

Gwybodaeth Bellach

 I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663