Agoriad hydref i Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) Y Drindod Dewi Sant


03.09.2018

Mae’r gwaith ar Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru newydd Y Drindod Dewi Sant yn natblygiad SA1 Glannau Abertawe yn dirwyn i ben yn barod i’w hagor ym mis Hydref.

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm o dan arweiniad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cyfleusterau a hyfforddiant o’r radd flaenaf i unigolion a chwmnïau adeiladu trwy CWIC, gyda buddsoddiad o £6.5m gan CITB. Bydd lleiafswm o 1100 o fyfyrwyr yn cael eu hyfforddi yn y ganolfan yn SA1 bob blwyddyn.  

Mae CWIC wedi ymgysylltu â thros 2,000 o weithwyr proffesiynol, gweithredwyr a staff cysylltiedig yn niwydiant adeiladu Cymru ac wedi darparu cyfanswm o 633 o ddiwrnodau hyfforddi ers iddi ddechrau yn 2016. Mae darparu gweithgareddau CWIC wedi cefnogi 350 o gyflogwyr Cymru ac wedi cymeradwyo 260 o weithgareddau i’w cynnal ledled Cymru.   

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys Coleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion, Coleg Cambria, Coleg y Cymoedd a’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE).

Meddai Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd: “Un o’r diwydiannau pwysicaf – ac un o’r prif symbylwyr cyfleoedd – yn Ninas-ranbarth Abertawe yw adeiladu. Wrth i £1.3bn o fuddsoddiad ddod i mewn i dde-orllewin Cymru, bydd y bartneriaeth rhwng Y Drindod Dewi Sant, a’i ffynhonnell o bobl ifanc sy’n ennill sgiliau yn yr amgylchedd adeiledig, a Chanolfan Arloesi Adeiladu Cymru, yn helpu i sicrhau y caiff unigolion a chwmnïau’r hyfforddiant gorau posibl yn y cyfleusterau gorau posibl i gynyddu cyfleoedd yn y rhanbarth a thu hwnt.”

Meddai Cyfarwyddwr CWIC, Gerald Naylor: Yn ogystal â gweithio’n gyflym ac yn ymatebol i ddiwallu anghenion y diwydiant adeiladu yng Nghymru, rydyn ni hefyd yn gweithio’n gydweithredol â nifer o bartneriaid yn y diwydiant i wella’r ymgysylltu rhwng cyflogwyr a byd addysg.  Mae CWIC hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid eraill i hyrwyddo delwedd gadarnhaol o’r diwydiant adeiladu i rai a allai ymuno â’r diwydiant, o bosibl.”

Meddai Cyfarwyddwr Partneriaethau CITB Cymru, Mark Bodger: “Mae Cymru yn arwain y DU o ran twf adeiladu, a’n gwaith ymchwil ni yn dangos y caiff dros 12,000 o swyddi newydd eu creu yn y wlad dros y 5 mlynedd nesaf.  Mae’n hollbwysig trefnu bod yr hyfforddiant cywir ar gael i greu gweithlu’r dyfodol. Mae arian CITB wedi galluogi partneriaid allweddol ledled Cymru i ddod at ei gilydd a darparu’r sgiliau y mae eu hangen ar gwmnïau adeiladu ac economi Cymru.”

 

Yn ogystal â darparu hyfforddiant o safon ryngwladol, addysgir y cwrs rheoli sgaffaldau yng Ngholeg Cambria a’r cwrs plastro treftadaeth yng Ngholeg y Cymoedd – mewn cydweithrediad â CWIC am y tro cyntaf yng Nghymru.

Mae’r adeilad yn cael ei godi gan Kier ac mae’n rhan o gam un datblygiad newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gwerth £350 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe.   Bydd yn cwmpasu 1,000 metr sgwâr o arwynebedd llawr, gan ddarparu ConstructZone, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd TG pwrpasol a chyfleusterau cynadledda. Yn ogystal, bydd cyfleuster hyfforddi sgaffaldio pwrpasol hefyd gerllaw.

Meddai’r Athro Michael Fernando, y Deon ar y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg:  “Mae’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE) yn falch o gynnwys Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) ar ein campws glannau newydd yn SA1.  Rydyn ni’n gwerthfawrogi ein partneriaeth barhaus â Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ac yn credu bod y cydweithredu hwn yn allweddol wrth ddarparu atebion arloesol i anghenion sgiliau’r diwydiant adeiladu.  
“Dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae CWIC a'r Ysgol Pensaernïaeth, Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol oddi mewn i FACE wedi cydweithio ar nifer o brosiectau sy’n berthnasol i’r diwydiant. Mae’r berthynas sgiliau hon wedi gwella setiau sgiliau ein graddedigion o’r Brifysgol a gweithlu ein partner diwydiannol. Trwy weithio ar y cyd â’i phartneriaid, nod CWIC yw bod ar y blaen o ran y dechnoleg greadigol sy’n gyrru ac sy’n llunio’r diwydiant adeiladu i’w addasu i alwadau’r dyfodol. O ddronau i fodelu 3D, mae CWIC yn dod â’r gwaith arloesi diweddaraf i ddiwydiant adeiladu Cymru, a thrwy hynny’n ysgogi rhagoriaeth adeiladu yng Nghymru.”

Meddai Howard Monsen, Uwch Reolwr Prosiect, Kier Construction Western & Wales:   “Mae prosiect CWIC yn enghraifft loyw o’r modd y gall prosiect adeiladu gael effaith ar y gymuned leol.  Gydol y gwaith o wireddu’r ganolfan arbennig hon, rydym wedi ymwneud â’r gymuned, wedi defnyddio gweithlu lleol pan oedd yn bosibl a darparu cyfleoedd hyfforddi i’r to nesaf o ddoniau. Nod y CWIC newydd yw darparu amgylchedd ysbrydoledig a fyddai’n caniatáu i’r staff drosglwyddo sgiliau hollbwysig i weithlu yfory a diwallu anghenion y diwydiant am flynyddoedd i ddod.”     

 

Nodyn i'r Golygydd

Am CITB
Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu

 

CITB yw’r Bwrdd Hyfforddi Diwydiannol (ITB) ar gyfer y diwydiant adeiladu ym Mhrydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban). Mae CITB yn sicrhau y gall cyflogwyr fanteisio ar hyfforddiant o ansawdd uchel y mae ar eu gweithlu ei angen er mwyn recriwtio pobl newydd ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus ym myd adeiladu.

Gan ddefnyddio ei sylfaen dystiolaeth ar ofynion sgiliau, mae CITB yn gweithio gyda chyflogwyr i ddatblygu safonau a chymwysterau ar gyfer y sgiliau y mae ar y diwydiant eu hangen ar hyn o bryd, ac yn y dyfodol. Mae CITB yn gwella'r modd y mae’n ariannu cyflogwyr i fuddsoddi yn y sgiliau y mae'r angen mwyaf amdanynt a thrwy ei wneud yn haws i gwmnïau o bob maint hawlio grantiau a chymorth.

Mae Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) yn ganolfan hyfforddi unigryw i Gymru gyfan sydd wrthi’n adeiladu ei chanolfan newydd yn Ardal Arloesi SA1 Glannau Abertawe.  Mae wedi creu partneriaeth â’i ‘sbôcs’ (Coleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu) i ddarparu hyfforddiant penodol/arbenigol gan gynnwys sgaffaldau ar draws pob sector a lefel adeiladu gan gynnwys y gadwyn gyflenwi.  Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i unigolion cymwys a galw’r diwydiant sy’n ei arwain.

Twitter

Dilynwch CITB Cymru ar Twitter @CITB_Wales
Dilynwch CWIC ar Twitter @CWIC

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk