Agoriad swyddogol Canolfan arloesol newydd Adeiladwaith Cymru gwerth £6.5M yn Abertawe


22.10.2018

Agorodd Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC), sydd wedi ei lleoli ar Ddatblygiad £350m SA1 Glannau Abertawe yn swyddogol.

Mae CWIC yn gytundeb arloesol rhwng Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm o dan arweiniad Y Drindod Dewi Sant.

Bydd CWIC yn cefnogi anghenion gweithlu’r dyfodol, datblygiad sgiliau ac arloesi yn sector adeiladu Cymru.

Bydd y ganolfan newydd yn darparu cyfleusterau modern o’r radd flaenaf a hyfforddiant i unigolion a chwmnïau adeiladu, a’r CITB yn buddsoddi £6.5m. Bydd canolfan CWIC yn darparu parth adeiladu (ConstructZone), ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd TG pwrpasol a chyfleusterau cynadledda.  Yn ogystal, bydd cyfleuster hyfforddi sgaffaldio pwrpasol hefyd gerllaw.

Yn ogystal â’r ganolfan yn Abertawe, mae CWIC eisoes wrthi’n darparu cyrsiau ledled Cymru trwy golegau sy’n bartneriaid, Coleg Sir Gâr, Coleg Cambria, Coleg y Cymoedd a Choleg Ceredigion yn ogystal â’r Sefydliad Ymchwil i Adeiladau (BRE).  

Amcangyfrifir y caiff 1,200 o fyfyrwyr eu hyfforddi trwy gyfleusterau CWIC ledled Cymru bob blwyddyn.

Roedd cynrychiolwyr o bob rhan o’r sector adeiladu ac addysg, gan gynnwys Cadeirydd Bwrdd CITB Peter Lauener, Swyddog Gweithredol CITB Sarah Beale, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant Yr Athro Medwin Hughes, DL, a Chadeirydd Cyngor Y Drindod Dewi Sant, yr Hybarch Randolph Thomas yn bresennol ar gyfer yr agoriad swyddogol.

Yn y digwyddiad lansiwyd Map Llwybr Sgiliau Adeiladu ac Arloesi i Gymru. Crëwyd y map llwybr i dynnu sylw at yr angen am strategaeth integredig er mwyn datblygu’r gweithlu dros y degawd nesaf ar gyfer y sector.

Mae gan CWIC fodel darparu cydnabyddedig sy’n cynnwys prif ganolfan a lloerennau ledled Cymru ac o’r herwydd, mae mewn sefyllfa ddelfrydol i oruchwylio camau i gyflawni’r strategaeth hon mewn cydweithrediad â CITB a’r Drindod Dewi Sant.

Yn ôl ymchwil diweddaraf, Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu CITB, dylai diwydiant Adeiladu Cymru dyfu yn gynt nag unrhyw ran arall o’r DU – a thros 12,000 o swyddi newydd i’w creu yn y diwydiant erbyn 2022. Bydd y ganolfan yn helpu i ddiwallu’r anghenion sgiliau ar gyfer prosiectau’r dyfodol gan gynnwys Metro De Cymru, Wylfa Newydd a’r prif weithgarwch adeiladu a fydd yn dilyn, bargeinion rhanbarthol, dinesig a rhai ar gyfer twf ledled Cymru.

Y mis diwethaf, lansiwyd dwy raglen Prentisiaeth Uwch mewn Rheoli Adeiladu ac Archwilio Meintiol i fodloni twf adeiladu yng Nghymru.

Mae’r Brifysgol yn gweithio’n uniongyrchol gyda phartneriaid y diwydiant ac mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB), Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) i ddarparu’r rhaglen hon yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg o fis Hydref 2018.  

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: “Mae cydleoli a chydweithredu â phartneriaid busnes yn allweddol i weledigaeth y Brifysgol ar gyfer SA1 Glannau Abertawe.  Gyda’n gilydd, rydym yn trawsnewid y ffordd y caiff addysg ei darparu i greu cyflenwad o raddedig parod i’w cyflogi ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau a sectorau. Mae datblygiad Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru, mewn partneriaeth â CITB, BRE a phartneriaid AB, yn enghraifft o’r modd rydym yn defnyddio ein harbenigedd cyffredin a’r datblygiadau technolegol diweddaraf er mwyn cefnogi’r egin ddiwydiant adeiladu ar draws Cymru.  Yn yr un modd, mae ein partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Dinas a Chyngor Abertawe i ddatblygu SA1 Glannau Abertawe wedi galluogi'r Drindod Dewi Sant i ddatblygu cyfleusterau pwrpasol ynghanol y ddinas sy’n cysylltu addysg, arloesi, busnes a diwydiant i wneud cyfraniad economaidd cadarnhaol i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe a thu hwnt.”

Meddai Mark Bodger, Cyfarwyddwr CITB Cymru:  “Rwy’n falch dros ben fod CWIC wedi agor yn swyddogol ei gyfleusterau blaengar newydd lle caiff miloedd o ddysgwyr hyfforddiant o’r radd flaenaf sy’n diwallu anghenion ein diwydiant sy’n newid. Mae CWIC yn ategu ei ymrwymiad i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru ac yn dangos yr hyn y gellid ei gyflawni mewn cydweithrediad â chyflogwyr, darparwyr addysg a Llywodraeth Cymru.

“Mae CWIC wedi cael effaith enfawr ar y sector yng Nghymru trwy ei phartneriaid ledled y wlad, a bydd canolfan SA1 yn helpu’r diwydiant i ddarparu ac ehangu ei uchelgeisiau.”

 Meddai Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Mae gan Grŵp Y Drindod Dewi Sant draddodiad cryf o gynnig atebion sgiliau ar gyfer y diwydiant adeiladu ar bob lefel.  Bellach mae’n bleser arbennig cydweithio â CITB i wireddu gweledigaeth genedlaethol lawer ehangach i Gymru.  Mae lansio CWIC sydd wedi ei ariannu gan CITB yn garreg filltir bwysig ar y daith hon a bydd yn brif gatalydd ar gyfer darparu Cynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru i Gymru.”

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk