“Ailfeddwl Globaleiddio yn yr Hen Fyd”: Cynnal Cynhadledd ryngwladol yn Y Drindod Dewi Sant, Llambed


14.05.2018

Cynhaliwyd cynhadledd ryngwladol amlddisgyblaethol, a oedd yn anelu at archwilio dulliau o ymdrin â thema ‘globaleiddio’ ar draws yr hen fyd, ar gampws Llambed, Y Drindod Dewi Sant y mis hwn.  

Cynhadledd Ralph

O dan y teitl “Ailfeddwl Globaleiddio yn yr Hen Fyd” daeth hyd at 30 o arbenigwyr academaidd o Asia, Ewrop, De a Gogledd America i Geredigion i gyflwyno papurau a chymryd rhan mewn trafodaethau yn y digwyddiad tridiau. Ymhlith y prif siaradwyr yn y gynhadledd oedd yr Athro Mark Horton o Brifysgol Bryste ac Athrofa Max Planck ar gyfer Gwyddor Hanes Dynol, yr Almaen a’r Athro Michael Sommer o Universität Oldenburg.

Meddai trefnydd y gynhadledd, sef yr Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Rhufeinig ac Archaeoleg yn Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Cysylltiol Ralph Häussler:

“Roedd hon yn gynhadledd hynod o lwyddiannus ac roedd yn fraint gallu croesawu cynifer o arbenigwyr o fri yn y maes i Lambed – roedd hon yn gynhadledd ‘fyd-eang’ go iawn. Roedd academyddion wedi dod atom o India, yr UDA, yr Eidal, yr Almaen, Norwy, Hwngari a'r Ariannin a hoffwn ddiolch iddyn nhw i gyd am eu cyfraniadau.

Diben y gynhadledd oedd bwrw goleuni newydd ar ryngweithio ac ymatebion trawsddiwylliannol yn rhanbarthau rhyng-gysylltiedig a phlethedig yr hen fyd.

Trafodwyd materion methodolegol sy'n gysylltiedig â thema ‘globaleiddio’ mewn gwahanol gyd-destunau, yn enwedig defnyddio’r cydsyniad hwn mewn gwahanol ranbarthau a gwahanol gyfnodau'r hen fyd. Yn yr 21ain ganrif, ‘Globaleiddio’ yw un o arwyddeiriau ein hoes fodern, garlamus a rhyng-gysylltiedig. Ond nid rhywbeth newydd yw globaleiddio. Eisoes rhwng 2,000 a 3,000 o flynyddoedd yn ôl, gallwn nodi datblygiadau cymharol, megis rhyngddibyniaeth gynyddol rhwng rhanbarthau anghysbell yr hen fyd. Erbyn hyn, mae craffu cynyddol ar gysyniad ‘globaleiddio’ a chymdeithas gosmopolitaidd yn y byd sydd ohoni. O'r herwydd, bydd astudio globaleiddio ynghylch yr hen fyd yn ein galluogi ni i osod y drafodaeth fodern hon oddi mewn i fframwaith hanesyddol ehangach.

Roedd hi wirioneddol yn drafodaeth ddifyr dros ben."

Founders Ralph Conf

Yn mynychu'r gynhadledd o Brifysgol New Mexico oedd yr Athro Cysylltiol Osman Umurhan.  Yn dilyn ei gyflwyniad dywedodd:    

"Daeth agweddau a mewnwelediadau o bedwar cyfandir i Lanbedr Pont Steffan, Cymru yr wythnos hon lle trafodwyd rhai o'r syniadau mwyaf soffistigedig, amlwg a thrylwyr i astudiaethau diweddar am globaleiddio yn yr hynafiaeth. Profiad gwirioneddol hyfryd a chyfoethog!"

Dr Matthew Cobb oedd Cyd-drefnydd y gynhadledd ac mae'n ddarlithydd y Clasuron yn y Drindod Dewi Sant.  

"Roeddwn yn hynod o falch ein bod wedi gallu denu cymaint o academyddion â pharch o bob cwr o'r byd i'n cynhadledd. Cawsom ystod o drafodaethau diddorol, deallusol a chyfeillgar ynghylch cymhwyso cysyniadau o globaleiddio i'r byd hynafol. Roedd llawer o ganmol i gampws a thref Llanbedr Pont Steffan gan y cynadleddwyr a'n siaradwyr - gydag un o'n siaradwyr o Buenos Aires hyd yn oed yn sôn y byddai'n dymuno ymddeol yma."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663