Archwilio Cytgord: Sut y Gallwn Ni Fyw mewn Cytgord â’r Amgylchedd Naturiol?


26.02.2018

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gynnal darlith Cytgord yn Abertawe.

Roedd y ddarlith, o’r enw ‘Archwilio Cytgord: Sut y Gallwn Ni Fyw mewn Cytgord â’r Amgylchedd Naturiol?’ yn cynnwys cyfraniadau gan Dr Nick Campion a Tony Juniper CBE o’r Drindod Dewi Sant ac fe’i cynhaliwyd yn y Swigen Greadigol yn Abertawe.

Mae Tony Juniper yn weithredydd, ymgyrchydd, awdur amgylcheddol a chynghorydd cynaliadwyedd sydd wedi bod yn gweithio yn y maes ers 25 mlynedd a rhagor. Yn dilyn pum mlynedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol Cyfeillion y Ddaear, ef bellach yw’r Cyfarwyddwr Gweithredol dros Eiriolaeth ac Ymgyrchu yn WWF UK. Yn 2017, fe’i penodwyd yn Athro Ymarfer mewn Cytgord ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Roedd y trafodaethau’n seiliedig ar Harmony, sef y llyfr a ysgrifennwyd yn 2010 gan EUB y Tywysog Charles, Tony Juniper CBE ac Ian Skelly, sy’n dod â gwybodaeth a phrofiad eang yr awduron at ei gilydd i gyfuno damcaniaethau Cytgord y cosmos â syniadau amgylcheddol er mwyn newid sut yr edrychwn ar y byd a’n harwain ni at well dyfodol. Mae Harmony yn astudio enghreifftiau go iawn o'r modd y mae arferion bywyd modern wedi dod â ni i wrthdrawiad â natur gan esbonio sut mae’r datgysylltu hwn wedi cyfrannu i’r argyfwng mwyaf yn hanes y ddynoliaeth. Yn y llyfr mae’r Tywysog Charles, Juniper a Skelly yn esbonio sut y bydd ceisio cydbwysedd yn ein gweithredoedd yn ein hadfer ni i fyd mwy ystyrlon, diogel, cysurus a glanach.

Mae Dr Nick Campion yn Brif Ddarlithydd yng Nghyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio, ac yn Athro Cysylltiol mewn Cosmoleg a Diwylliant. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Canolfan Sophia Y Drindod Dewi Sant, sef canolfan academaidd unigryw sy’n archwilio hanes a diwylliant ein perthynas â’r awyr a’r cosmos.

Cyflwynodd Dr Campion gyflwyniad i fenter Cytgord Sophia, sef cydweithrediad rhwng Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Sophia ar gyfer Cosmoleg a Diwylliant, a’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi, ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE). Nod y bartneriaeth hon yw dwyn ymlaen y drafodaeth ar gynaliadwyedd ac archwilio’r hyn y gallwn ni yn unigolion ei wneud er mwyn byw mewn cytgord â’r amgylchedd naturiol.

Llywyddwyd y noson gan ddau aelod o Dîm Datblygu Cynaliadwyedd Y Drindod Dewi Sant; sef Jen Lloyd a Tom Yearly. Rhoddodd Tom, sy’n Bennaeth Cyflawni Cynaliadwyedd yn y brifysgol drosolwg ar INSPIRE a’i bartneriaeth â’r fenter Cytgord. Yn dilyn y cyflwyniadau, roedd sesiwn holi/ateb ac wedyn cyfleoedd rhwydweithio.

Meddai Mr Yearly: “Mae gweithio oddi mewn i gyd-destun cytgord yn ychwanegu dimensiwn ychwanegol at reoli cynaliadwyedd yn y Brifysgol ac sy’n ein gosod ni ar wahân i sefydliadau eraill. Roedd yn dda archwilio’r cysylltiadau rhwng gwella ein perthynas â’r amgylchedd yn y digwyddiad hwn.”

Yn ystod y digwyddiad, soniodd Dr Campion am y neges a gyflëwyd gan y lluniau ffotograff cyntaf o’r Ddaear a dynnwyd gan ofodwyr Apollo o’r gofod. Meddai: “os edrychwn ni arni o’r gofod, sffêr bregus yw’r Ddaear ynghrog uwch anferthedd gofod di-ben-draw. Os yw pawb yn byw ar un blaned, a phawb yn rhannu ei hadnoddau, dylem ni ymddwyn felly.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk