Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (WIWBL) i gynnal cynhadledd 'Gwella Perfformiad a Lles: Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle'


19.10.2018

Y mis nesaf (28 Tachwedd 2018) bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu cynrychiolwyr o bob rhan o'r DU i Abertawe i gymryd rhan yn ei chynhadledd undydd gyntaf ar 'Gwella Perfformiad a Lles: Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle'.

 WIWBL

Wedi'i threfnu gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (WIWBL) y Brifysgol, mae'r Gynhadledd yn gyfle i gyflwyno'r Gyfadran Hyfforddi newydd ac mae'n gyfle gwych i glywed gan arbenigwyr rhyngwladol yn y maes gyda’r prif areithiau yn cael eu traddodi gan yr Athro Stephen Palmer (Athro Ymarfer, WIWBL) a Dr Peggy Marshall (WIWBL a Nationwide UDA gynt) yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn gweithdai ar ymarfer hyfforddi a goruchwylio. Yn ystod y gynhadledd, bydd y cynadleddwyr yn cael y cyfle i weithio gydag uwch ymarferwyr o bob cwr o'r DU, megis Dr Siobhain O'Riordan (Canolfan Hyfforddi DU), Dr Peter Jackson (Prifysgol Oxford Brookes), Dr Daniel Doherty (Grŵp Ymchwil Hyfforddi Critical) a’r Athro Kay Livington (Prifysgol Caeredin). Bydd y cyflwyniadau yn cael eu cyflwyno trwy weithdai, arddangosiadau perfformiad / ymarfer yn ogystal â chyflwyniadau ymchwil mwy ffurfiol.

Mae gan WIWBL gefndir cryf mewn hyfforddi hyfforddwyr a mentoriaid ar gyfer y gweithle ac mae'n falch iawn o ymestyn gwahoddiad i brynwyr hyfforddi, ymarferwyr, ymchwilwyr Meistr / Doethuriaeth a chyn-fyfyrwyr i rannu arfer gorau ac ymchwil yn y maes. Bydd y gynhadledd hon hefyd yn lansio Cymdeithas Hyfforddi WIWBL a fydd yn ganolbwynt Cymru gyfan ar gyfer hyfforddi ymchwil a datblygu ymarfer, a chynigir aelodaeth gysylltiol am ddim i’r cynadleddwyr am y flwyddyn gyntaf. Meddai Dr Annette Fillery-Travis, Pennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith:

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gynnal ein cynhadledd gyntaf. Bydd yn bleser croesawu cydweithwyr o bob cwr o Gymru a'r DU i Abertawe i gymryd rhan yn yr hyn sy'n addo i fod yn drafodaeth ddiddorol ac amserol ar sut y gall hyfforddi a mentora effeithio'n sylweddol ar les a pherfformiad mewn sefydliadau. Yn y Brifysgol rydym yn ymfalchïo wrth ddatblygu pobl o fewn y lle gwaith trwy gynnig darpariaeth wedi'i theilwra sy'n eu helpu i werthfawrogi eu profiad  dysgu yn y gweithle."

Os hoffech chi hefyd gyfrannu'n uniongyrchol at y gynhadledd trwy boster yna mae croeso i chi gyflwyno crynodeb o'ch cyflwyniad erbyn 5 Tachwedd 2018. Mae ffi cynhadledd hael ar gael ar gyfer elusennau a myfyrwyr yn ogystal â disgownt i’r rhai hynny sy’n cofrestru’n gynnar a chyn diwedd mis Hydref.  Am ragor o fanylion, ewch i'n gwefan https://www.uwtsd.ac.uk/wiwbl/coachingconference a chysylltwch â: coaching@uwtsd.ac.uk  

I gofrestru, cliciwch ar y ddolen hon a dilynwch y cyfarwyddiadau ar dudalen EventBrite: 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663