Carfan gyntaf o fyfyrwyr i astudio Gradd Sylfaen yn Ysgol Gynradd St Thomas, Abertawe


29.11.2018

Dechreuodd chwe deg wyth o fyfyrwyr newydd a chyfredol ar eu cwrs Gradd Sylfaen a BA Addysg Gynhwysol yn lleoliad newydd Ysgol Gynradd St Thomas y mis diwethaf.   

Foundation Degree

BA Addysg Gynhwysol yn lleoliad newydd Ysgol Gynradd St Thomas y mis diwethaf.   

Crëwyd y rhaglen Radd Sylfaen arloesol hon mewn Addysg Gynhwysol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu ac mae'n rhaglen ran amser dair blynedd a chyflwynir y sesiynau fel sesiynau gyda’r hwyr ac ar ddydd Sadwrn.  Cwrs hyblyg yw’r radd sylfaen a luniwyd i ffitio o gwmpas ymrwymiadau'r myfyrwyr i’w gwaith a’u teuluoedd.

Mae’r rhaglen benodol hon wedi'i chynnal a’i chyflwyno ar gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant am naw mlynedd yn ogystal ag mewn lleoliadau eraill ar draws Cymru, yn cynnwys Ysgol Gynradd Cil-maen, Ysgol Hafren Y Drenewydd, Aberystwyth ac Abertawe.  

Mae Nicola Edwards yn fyfyrwraig lefel 5 ac mae’n un o’r garfan gyntaf i astudio’r Radd Sylfaen yn St. Thomas, Abertawe.   Cofrestrodd Nicola ar y cwrs ar ôl gweld hysbyseb yn ystafell y staff yn yr ysgol lle mae’n gweithio.

“Doeddwn i ddim yn siŵr pa lwybr roeddwn i am ei ddilyn ar gyfer fy nyfodol ond roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau gweithio ym myd addysg ac mai bod yn athrawes oedd fy mhrif nod.  Cynorthwyydd Addysgu ydw i ar hyn o bryd felly mae’r modylau rydym ni’n eu hastudio’n gyfredol i rolau ein swyddi sy’n eu gwneud nhw’n eglur i ni ac yn caniatáu i ni rannu ein barn a’n profiad â gweddill y dosbarth.  Hefyd mae’r modylau rydym ni’n eu hastudio’n ein cadw ni’n gyfredol â pholisïau a deddfwriaethau.  

“Byddwn ni’n mynd i ddarlithoedd gyda’r hwyr bob nos Fercher am bedair wythnos wedyn yn cael pedair wythnos i ffwrdd felly dydy hi byth yn eich llethu chi,” ychwanega Nicola.   “Gyda thri o blant, un arall ar y ffordd a dwy swydd, rwy’n hapus ac yn falch dweud fy mod i’n rheoli f’amser astudio, bywyd yn y gwaith a bywyd gyda’r teulu’n dda.

“Mae’r radd hon yn agor cynifer o lwybrau yn y byd addysg, hefyd mae’n rhoi cymaint yn fwy o hyder i chi ynoch chi’ch hun yn ogystal â mwy o ddealltwriaeth am blant ac addysg sy’n caniatáu i chi archwilio beth sy’n fwy diddorol i chi.  Nawr hoffwn i ganolbwyntio ar gefnogi teuluoedd o fewn ysgolion ac rwy’n gobeithio aros ymlaen ac astudio’r flwyddyn atodol ychwanegol i’r cwrs hwn.”

Myfyrwraig arall sydd hefyd yn astudio yn St. Thomas, Abertawe yw Lowri Francis.   Ar hyn o bryd mae Lowri yn gweithio fel cynorthwyydd addysgu, ar ôl newid ei gyrfa bedair blynedd yn ôl i fod yn fwy addas i’w hymrwymiadau gyda’r teulu.   Bellach mae hi wedi penderfynu dilyn y cwrs hwn i adeiladu ar ei gwybodaeth gyfredol.

“Ar ôl cwblhau’r cwrs CACHE Lefel 3, dechreuais i chwilio am gwrs a fyddai’n adeiladu ar yr hyn roeddwn i wedi’i ddysgu eisoes gan ganiatáu i mi ehangu fy ngorwelion.   Roedd y cwrs hwn yn cynnig popeth roeddwn i’n chwilio amdano.

“Mae’r ffaith bod y cwrs yn rhan amser yn gymorth mawr am ei fod yn caniatáu cydbwysedd rhwng f’astudiaethau, gwaith a bywyd gyda’r teulu.   Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio fel cynorthwyydd addysgu ac mae’r hyn rydw i wedi’i ddysgu hyd yn hyn yn wir wedi fy helpu i ddeall y dulliau gorau o ddelio â phlant ar draws yr ysgol yn nhermau delio â’u hanghenion unigol.   Rydym ni  hefyd wedi dysgu llawer iawn am faterion cymdeithasol a newid gwleidyddol sy’n caniatáu i ni ddeall eu heffaith ar blant a’u teuluoedd yn well,” meddai Lowri.

“Rwy’n cael budd go iawn o’r profiad o fod ar y cwrs hwn ac o ddysgu am ddatblygiadau newydd o fewn y proffesiwn addysg - yn ogystal â gallu rhannu syniadau a phrofiadau â Chynorthwywyr Addysgu eraill.  Mae’r darlithwyr hefyd wedi bod yn gefnogol dros ben.”

Mae cyrsiau’r Radd Sylfaen a’r BA Addysg Gynhwysol yn gymwysterau ar lefel addysg uwch sy’n gysylltiedig â chyflogaeth ac maent yn darparu cyfleoedd i bobl ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol.   

Gellir cwblhau gwaith yn y Gymraeg neu’r Saesneg ac mae cyfle i gwblhau’r cwrs gradd cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg.   Hefyd roedd 100% o fyfyrwyr y cwrs wedi cytuno bod staff yn esbonio pethau’n dda yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) 2017.  Mae’r rhaglen yn cwmpasu datblygu llawer o sgiliau gwerthfawr yn cynnwys meddwl yn ddadansoddol, meithrin perthnasoedd, gwaith tîm, ymyrryd, gwerthuso ac adfyfyrio.  

Cindy Hunt yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen a’r darlithydd sy’n gyfrifol am gyflwyno’r cwrs ac mae’n hapus iawn gyda'r niferoedd ar y cwrs yn Abertawe.

“Mae gan y rhaglen staff brwdfrydig a chefnogol sy’n cynnig profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o ran gwaith academaidd a gofal bugeiliol,” meddai Cindy.  “Rydym ni hefyd yn rhoi cyfleoedd i’r myfyrwyr baratoi am yrfa raddedig ac elfen allweddol y rhaglen hon yw’i hyblygrwydd i ffitio o gwmpas anghenion y myfyriwr.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am y Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Cynhwysol, cysylltwch â Cindy Hunt drwy anfon e-bost at c.hunt@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk