Cwestiynau Cyffredin Clirio


13.08.2018

Heb wneud cais eto? ‘Dyw hi ddim yn rhy hwyr i ymuno â ni ym mis Medi.

Mae ein cynghorwyr clirio cyfeillgar yn barod ac yn aros i gymryd eich galwad. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi derbyn lle eto, rydym yma i helpu! Mae gennym ystod o gyrsiau ar ein campysau yn AbertaweLlambed, a Chaerfyrddin. Ffoniwch 0300 323 1828.

Main image

Ni chefais y graddau roeddwn yn eu disgwyl ac nid wyf wedi cael fy nerbyn gan fy newis cyntaf na’m dewis wrth gefn o brifysgol - beth a ddylwn ei wneud?

Yn gyntaf, peidiwch â phoeni! Edrychwch ar eich UCAS Track ac os ydych chi’n gymwys i fynd trwy Clirio, gallwch chwilio am gwrs arall. Edrychwch ar y rhestr o gyrsiau sydd ar gael gennym trwy Clirio a rhowch alwad i ni ar 0300 323 1828 i weld a allwn ni gynnig lle i chi.

Y Drindod Dewi Sant oedd fy newis cyntaf, ond ni chefais y graddau roeddwn yn eu disgwyl, beth a ddylwn ei wneud?

Yn gyntaf mewngofnodwch i UCAS Track i edrych ar eich statws. Weithiau, gallwn dderbyn myfyrwyr nad ydynt yn cyflawni’n hollol y graddau roeddynt yn gobeithio eu cael, neu gallwn wneud ‘cynnig newid cwrs’ sy’n golygu y gallwn gynnig lle i chi ar gwrs arall.

Os ydy’ch statws yn dangos ‘diamod’ (unconditional) mae eich lle wedi’i gadarnhau, llongyfarchiadau! Os nad ydych yn sicr beth y mae eich statws yn ei olygu neu mae gennych gwestiynau, ffoniwch ni ar 0300 323 1828.

Nid wyf wedi gwneud cais i Brifysgol eto, ydi hi’n rhy hwyr?

Nid yw’n rhy hwyr i wneud cais, cysylltwch â ni ar 0300 323 1828 i weld a oes lleoedd ar gael ar eich dewis gwrs, a bydd ein tîm yn eich arwain trwy’r broses o wneud cais trwy UCAS yn ystod clirio. 

A allaf ymweld â’r Brifysgol yn ystod y cyfnod Clirio?

Gallwch, mae gennym ddiwrnodau agored clirio ar bob un o’r tri champws ar ddydd Sadwrn 18fed Awst. I ddysgu rhagor ac i gadw lle cliciwch yma.

Rwyf wedi derbyn cynnig o gwrs trwy Clirio yn Y Drindod Dewi Sant, a fyddaf yn gallu dod o hyd i lety?

Byddwch. Yn ogystal â llety Prifysgol sydd ar gael gennym yn aml i ymgeiswyr clirio, mae yna amrywiaeth eang o neuaddau preifat a llety rhent preifat yn agos i’n campysau, felly mae yna ddigon o ddewisiadau. Edrychwch ar ein tudalennau llety am fanylion llawn. 

Ymhle allaf ddysgu rhagor am ffioedd a chyllid?

Ein ffioedd dysgu israddedig safonol ar gyfer 2018/19 yw £9,000, ac mae costau byw yng nghampysau Y Drindod Dewi Sant yn isel o gymharu â llawer o ardaloedd eraill y DU. Hefyd, mae amrywiaeth o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar gael gennym.

Ewch i’n tudalennau Cyllid Myfyrwyr am fanylion llawn ac am fanylion cyswllt os hoffech ofyn cwestiynau penodol.

Ymhle y gallaf ddysgu rhagor am bythefnos Y Glas a digwyddiadau a gweithgareddau croeso eraill?

Mae Undeb y Myfyrwyr (TSDSU) yn trefnu ystod o wahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau ar bob un o’r prif gampysau ar ddechrau’r tymor, o deithiau cerdded i nosweithiau allan i’r ffair lle gallwch gwrdd ac ymuno â llawer o wahanol glybiau a chymdeithasau. Cewch ragor o wybodaeth ar dudalennau gwe Undeb y Myfyrwyr ac ar eu tudalen Facebook.  Bydd pythefnos y Glas yn cael ei gynnal o ddydd Sul 23ain Medi i ddydd Sul 7fed 

Oes yna unrhyw grwpiau y gallaf ymuno â nhw i fy helpu i gwrdd â phobl cyn dechrau’r tymor?

Oes, mae gennym grwpiau ymgeiswyr ar gyfer AbertaweCaerfyrddin a Llambed. Yn y grwpiau hyn gallwch ddod o hyd i bobl eraill o’ch cwrs, neu rhai a fydd yn symud i mewn i’r un llety â chi a hyd yn oed y rheiny sy’n gobeithio rhannu eu teithiau i’r brifysgol.  Mae’r grwpiau hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau croeso a chofrestru

Pryd y byddaf yn dechrau, ar ba ddiwrnod y dylwn i gyrraedd y campws?

Bydd eich diwrnod croeso a chyrraedd yn amodol ar eich campws, bydd gwybodaeth am eich diwrnod cyrraedd yn cael ei hanfon atoch gan yr adran Profiad Myfyrwyr a gallwch hefyd cael gwybodaeth a diweddariadau drwy lawrlwytho ap Canllaw Myfyrwyr YDDS sydd ar gael ar Apple ac Android.  Byddwch yn cwrdd â’ch tiwtoriaid, yn cael amserlen eich dosbarthiadau ac yn cael gwybodaeth bwysig arall yn eich diwrnod croesawu.

Bydd myfyrwyr Llambed yn cael eu gwahodd i ddiwrnod croeso a chyrraedd ar ddydd Sul 16eg Medi.

Bydd myfyrwyr Abertawe yn cael eu gwahodd i ddiwrnod croeso a chyrraedd ar ddydd Sadwrn 22ainMedi.

Bydd myfyrwyr Caerfyrddin yn cael eu gwahodd i ddiwrnod croeso a chyrraedd ar ddydd Sul 23ain Medi.

Bydd myfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru, Caerdydd yn dechrau ar yr 17eg o Fedi.  Rydych yn cael eich gwahodd i frecwast groeso am 10yb yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate cyn i'ch diwrnod ddechrau.

Bydd myfyrwyr TAR (Abertawe) yn cael eu hanwytho yng Nghanolfan Dylan Thomas.

Mae gofyn i fyfyrwyr TAR Uwchradd fod yno am 9yb ddydd Llun 10fed Medi. 

Mae gofyn i fyfyrwyr TAR Cynradd fod yno am 9yb ddydd Mawrth 11eg Medi.

Ymhle y gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gyrraedd ac ymsefydlu?

Mae’r adran Profiad Myfyrwyr wedi cynhyrchu ap symudol sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd wrth i ddechrau’r tymor agosáu.  Mae’n cynnwys gwybodaeth am ddiwrnodau cyrraedd pob campws, gwybodaeth teithio, sut i sefydlu eich cyfrif e-bost, Cymorth TG a rhagor. 

 Gallwch lawrlwytho Canllaw Myfyrwyr YDDS o’r Apple App Store neu’r Play Store

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk