Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Drindod Dewi Sant yn cynnal sgwrs gan ei Hathro Ymarfer, Ian Cooper


10.05.2018

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu’r Athro Ymarfer, Ian Cooper, o Ganolfan Technoleg TWI Cymru, Port Talbot i’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg i gyflwyno araith yn dwyn y teitl ‘Integrity and Safety of Welded bonded and fabricated structures’ ddydd Mercher, Ebrill 18.

Amlygodd yr Athro Cooper fuddion cydweithio rhwng diwydiant a phrifysgolion gan arddangos ymchwil blaengar sydd wedi elwa yn sgil cydweithio agos â’r grŵp NDT yn y Drindod Dewi Sant dan arweiniad yr Athro Charlton.

Meddai’r Athro Charlton: “Mae Profi Anninistriol (NDT) yn ddiwydiant strategol bwysig yng Nghymru.  Gyda chymorth ein partneriaid diwydiannol ac yn enwedig y cydweithio parhaus gyda’r Athro Ian Cooper a Chanolfan Dechnoleg TWI Cymru, mae’r Brifysgol yn prysur ddod yn arweinydd byd-eang o ran ymchwil gymhwysol arloesol ym maes Profi Anninistriol”.

Meddai’r Athro Cooper: “Mae TWI Cymru wedi datblygu enw da am ddatblygu datrysiadau NDT blaengar i gymwysiadau heriol ar draws ystod o ddiwydiannau. Yr hyn sy’n ein gwneud ni’n gryfach mewn marchnad mor heriol yw’r gallu i dynnu ar sgiliau a gwybodaeth ein partneriaid academaidd, ac yn enwedig, y cydweithio agos rhyngom a grŵp NDT yr Athro Charlton.”

Yn ogystal cyflwynwyd anerchiad gan Owen Rees Lloyd, Ymchwilydd PhD yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg  ar y testun ‘Electromagnetic Acoustic transducers- Optimisation for use on rail'. Yn yr anerchiad hwn , manylwyd ar archwilio traciau rheilffordd drwy uwchsain gan ddefnyddio trawsddygiaduron acwstig electromagnetig, ac optimeiddio'r trawsddygiaduron er mwyn darganfod lludded cyffwrdd rholio.  

Mae’r sgyrsiau ymchwil a gynhelir gan y Gyfadran yn agored i ymchwilwyr, myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwil neu staff o unrhyw gyfadran ac maent yn cynnig cyfle gwych i gymysgu, cwrdd a chlywed am strategaeth ymchwil o fewn ysgolion. 

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi dod yn ganolfan fyd-eang ar gyfer addysgu academaidd, ymchwil a datblygu ym maes Profi Anninistriol (NDT). Ystyrir NDT yn hanfodol ar gyfer diogelwch awyrennau, gosodiadau olew ar y môr, piblinellau nwy, rheilffyrdd, gweithiau cemegol, gorsafoedd pŵer, strwythurau peirianneg sifil ac amrywiaeth eang o gynhyrchion diwydiannol. Wrth i’r dechnoleg ddatblygu, mae cymwysiadau pellach yn dod i'r amlwg, er enghraifft, ym maes meddygaeth ac mewn profion ar-lein ac all-lein ar gyfer rheoli ansawdd yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Mae hyn yn arbennig o wir yn y sectorau modurol ac electroneg.

Gyda’r defnydd cynyddol o ddefnyddiau cyfansawdd a’r potensial ar gyfer defnyddio defnyddiau “clyfar” wedi’u hymgorffori mewn strwythurau, mae gan lywodraeth y Deyrnas Unedig ddiddordeb cryf mewn hyrwyddo datblygiad technoleg NDT priodol i sicrhau diogelwch ac ansawdd cynhyrchion sydd wedi’u llunio o ddefnyddiau o’r fath.

Roedd y Drindod Dewi Sant yn bartner allweddol, ar y cyd â TWI Ltd, wrth sefydlu Canolfan Ddilysu NDT y Deyrnas Unedig, a elwir bellach yn Ganolfan Dechnoleg TWI Cymru, ym Mhort Talbot. Dyma’r tro cyntaf i brosiect arwyddocaol o’r fath gan yr Adran Diwydiant a Masnach gael ei sefydlu yng Nghymru, ac o ganlyniad mae’r prosiect yn amlwg iawn, gyda chefnogaeth gref gan Lywodraeth Cymru ac ystod o gleientiaid rhyngwladol o fri. Mae’r galw am NDT yn amlwg yn sgil sefydlu prosiect cydweithredol mawr rhwng Rolls Royce, Bombardier, GNK Aerospace, Airbus a TWI Ltd, a’r Drindod Dewi Sant yn bartner academaidd arweiniol o fewn y prosiect.

Mae’r Brifysgol, trwy’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yn parhau â chysylltiad agos â Chanolfan Dechnoleg TWI Cymru, gyda nifer o ysgoloriaethau ymchwil PhD wedi’u creu. Mae momentwm cynyddol o weithgarwch ymchwil yn y Brifysgol, gyda phenodi Uwch Gymrawd Ymchwil ac Uwch Gydymaith Ymchwil mewn NDT.

I ategu’i gwaith Ymchwil a Datblygu sy’n cael ei gydnabod a’i barchu’n eang, mae’r Brifysgol yn cynnig yr unig gymhwyster ôl-raddedig mewn NDT yn Ewrop. Mae’r rhaglen MSc a werthfawrogir yn fawr yn cefnogi’r galw byd-eang am beirianwyr cymwysedig sy’n gallu gweithredu ar lefel uwch reolwyr, gan ddelio ag ystod o beirianwyr graddedig neu ôl-raddedig.

Cliciwch yma am ragor o fanylion am y cyrsiau a gynigir yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn y Drindod Dewi Sant https://www.uwtsd.ac.uk/msc-non-destructive-testing-and-evaluation/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk