Cyn AS Plaid Cymru yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


02.07.2018

Mae cyn AS Plaid Cymru, Y Gwir Anrh Elfyn Llwyd, wedi derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin heddiw (2 Gorffennaf 2018).

Elfyn Llwyd swyddogol

Wedi ei eni ym Metws-y-Coed magwyd Elfyn Llwyd yn Llanrwst  ac aeth ymlaen i Ysgol Syr Thomas Jones, Ysgol Dyffryn Conwy, Prifysgol Cymru Aberystwyth a Choleg y Gyfraith Caer.  Gweithiodd fel cyfreithiwr ac wedi hynny fel bargyfreithiwr (fe’i galwyd i’r bar yn 1997) cyn cael ei ethol i swydd gyhoeddus.  Bu’n Aelod Seneddol, yn cynrychioli Meirionnydd Nant Conwy yn Nhŷ’r Cyffredin rhwng 1992 a 2010 a Dwyfor Meirionnydd rhwng 2010 a 2015. Bu’n arweinydd grŵp seneddol Plaid Cymru  yn San Steffan.

Yn cyflwyno’r anrhydedd i’r Gwir Anrh Elfyn Llwyd oedd Pro Is-ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Gwilym Dyfri Jones.  Dywedodd:

Heddiw, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn anrhydeddu un o benseiri’r Gymru fodern, gŵr a gyfrannodd yn arwyddocaol i’r broses gyfiawn honno o greu cenedl ag iddi urddas, hunan-barch a hyder tawel.

Trwy ei wasanaeth clodwiw fel aelod seneddol gweithgar a chydwybodol am ugain mlynedd a rhagor ac fel bargyfreithiwr treiddgar ei eiriau a’i weithredoedd, dylanwadodd yn fawr ar sawl datblygiad o bwys a effeithiodd yn gadarnhaol ar ein bywydau ni yma yng Nghymru.

Mae Elfyn Llwyd wedi bod yn llysgennad arbennig i Gymru.  Mae wedi gwasanaethu ei wlad fewn ffordd urddasol, ddidwyll a hyderus.”  

Yn ystod ei amser yn y Senedd enillodd wobrau gwleidyddol Cenedlaethol gan gynnwys Ymgyrchydd y Flwyddyn 2010, AS Cymreig y flwyddyn 2014 ac fe’i rhoddwyd hefyd ar y rhestr fer ar gyfer Gwleidydd y Flwyddyn Sianel 4.  Ef oedd y cyntaf i gychwyn bil yn galw am sefydlu Comisiynydd Plant i Gymru ym 1993 ac yn ystod ei amser yn y Senedd diwygiodd Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 er mwyn gwella llais a buddion plant mewn sefyllfaoedd ysgariad. Yn 2012 cyflwynodd fil preifat er mwyn sefydlu stelcian fel cyfraith trosedd, bil a dderbyniwyd gan y Llywodraeth ac a ddeddfwyd. Yn yr un modd, cyflwynwyd bil ganddo yn Chwefror 2015 i droi rheolaeth orfodol o fewn trais domestig yn drosedd, a derbyniwyd hwn gan y Llywodraeth a daeth yn ddeddf yn Ionawr 2016.

Cadeiriodd y Grŵp Undebau Cyfiawnder Hollbleidiol a’r Grŵp Undebau Llys Teulu Hollbleidiol yn ogystal â gwasanaethu ar un o Bwyllgorau Dethol mwyaf grymus Tŷ’r Cyffredin sef, y Pwyllgor Dethol Cyfiawnder, lle cadeiriodd sesiynau cyhoeddus a phreifat y Pwyllgor a chynrychiolodd y Pwyllgor a’r Senedd mewn cynadleddau Cyfiawnder Rhyngwladol.

O 2011-2015 bu’n Ymgynghorydd Seneddol i Ffederasiwn yr Heddlu. Fe’i dyrchafwyd i’r Cyfrin Gyngor yn 2011.

Yn dilyn ei waith a’i gyfraniad tuag at ddiwylliant Cymru a’r Gymraeg fe’i penodwyd yn aelod o Orsedd Beirdd yr Eisteddfod.  Mae’n aelod er anrhydedd am oes o NAPO o ganlyniad i’w gyfraniad a’i waith ym maes cyfiawnder. 

Yn aelod o Siambrau Linehall, Caer, mae Elfyn Llwyd ar hyn o bryd yn trin cyfraith teulu gyhoeddus a phreifat. Wrth dderbyn yr anrhydedd dywedodd Y Gwir Anrh. Elfyn Llwyd:

Mae heddiw yn ddiwrnod anrhydeddus iawn yn fy mywyd i, yn wir, mae’n fraint aruchel.  Rwy’n wirioneddol ddiolchgar i dderbyn yr anrhydedd hon gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. 

Hoffem ddweud hefyd bod heddiw yn ddiwrnod pwysig iawn i bawb sy’n graddio heddiw a llongyfarchiadau mawr i chi gyd ar eich llwyddiannau hyd yn hyn.  Fel graddedigion Addysg, mae’ch proffesiwn yn un anrhydeddus ac allweddol yn y byd modern sydd ohoni ac mae’n gywir i ddweud bod addysg dda yn allweddol ar gyfer sicrhau cymdeithas dda.  Trwy eich proffesiwn bydd gennych rôl bwysig wrth gynorthwyo a ffurfio bywydau miloedd o bobl ifanc a phlant a sicrhau eu bod yn ddinasyddion da.  Mae wir yn fraint cael bod yma gyda chi heddiw.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663