Cyn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy ac Athro Ymarfer Cytgord yn ddarlithydd gwadd yn y Drindod Dewi Sant


02.05.2018

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu’r Athro Ymarfer Cytgord Peter Davies i Gampws Busnes Abertawe y bore ‘ma i draddodi darlith wadd arbennig â’r teitl ‘Health, Wellbeing, and Sustainable Development.’

Peter Davies 1

Rhoddodd y ddarlith drosolwg o gyfranogiad Peter ym maes cynaliadwyedd yng Nghymru a’i amser fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy a ganolbwyntiodd yn arbennig ar ddatblygu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.   Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn ddarn allweddol o ddeddfwriaeth i Gymru, sy’n ceisio gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol y wlad. Bydd y gweithredoedd sy’n codi yn sgil y Ddeddf yn gweld nifer o gyrff cyhoeddus, megis awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau eraill yn gweithio gyda'i gilydd, a’r gymuned ehangach, i roi cynaliadwyedd hirdymor ar flaen eu meddyliau.  

Yn bresennol yn y ddarlith yr oedd  myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y cyrsiau BSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol a BSc Rheolaeth Iechyd yn y Brifysgol, a chawsant gyfle i ddysgu mwy am y modd y mae’r Ddeddf yn gosod rhwymedigaeth ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i ymrwymo i ddatblygu cynaliadwy, a sut y mae hyn yn ganolog i iechyd a lles ar draws y wlad.  Yn dilyn y ddarlith meddai Peter Davies, Athro Ymarfer Cytgord yn y Drindod Dewi Sant a chyn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy:

“Roedd hi’n wych bod yn ôl ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw a chael cyfle i siarad am fy nghyfnod fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy ac yn benodol cyflwyno Deddf Llesiant Genedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.   Yng Nghymru gosodwyd egwyddor datblygu cynaliadwy wrth wraidd Deddf Llywodraeth Cymru gyntaf gan ei gwneud yn un o’r ychydig weinyddiaethau yn y byd â dyletswydd gyfreithiol o’r fath.   Mae’r Ddeddf yn pwysleisio cyfranogiad cymunedau wrth lunio’u dyfodol ac er ei bod yn gynnar iawn ers ei gweithredu, mae arwyddion calonogol bod y ddeddfwriaeth yn gatalydd ar gyfer newid meddylfryd a galluogi ffyrdd newydd o weithredu sy’n canolbwyntio ar weithredoedd ataliol hirdymor a chyfranogiad ehangach wrth wneud penderfyniadau.   

Anrhydedd fawr oedd dyfarnu rôl Athro Ymarfer Cytgord i mi yn y Brifysgol. Rwy’n edmygu gwaith y Brifysgol hon yn fawr ac rwyf mor falch i chwarae rôl gynhaliol yn ei datblygiad.   Roedd hi’n bleser mawr cael cyfle i gyflwyno i gynulleidfa oedd â chymaint o ddiddordeb yn y pwnc, ac mae’n sicr i ni gael trafodaeth gadarnhaol a difyr.  Rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at ymweld â’r Brifysgol eto yn rhinwedd fy rôl yn Athro Ymarfer Cytgord.”

Peter Davies 2

Trefnwyd y ddarlith gan Tania Davies, un o’r Cyfarwyddwyr Rhaglen ar Bortffolio Iechyd y Drindod Dewi Sant ar Gampws Busnes Abertawe.  Mae gan Tania gefndir mewn cynghori ar gamddefnyddio sylweddau a gweithio gyda phlant ifanc anabl. Hi yw’r arweinydd academaidd ar y cwrs BA Rheolaeth Iechyd yn ogystal â chynnal ymchwil i'r croestoriadau rhwng iechyd, llesiant, a deddfwriaeth ar gyfer cynaliadwyedd yng Nghymru.   Dywedodd Tania Davies:  

“Roedd hi’n wych bod Peter Davies yn ymweld ag Ysgol Fusnes Abertawe heddiw.   Mae cymaint o brofiad a gwybodaeth gan Peter ac roedd hi’n ddiddorol dros ben clywed rhagor am ei rôl yn natblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn enwedig drwy arwain sgwrs genedlaethol fwyaf Cymru ar “y Gymru a Garem”.    Roedd hi'n gyfle gwych i’n myfyrwyr a’n gwesteion glywed rhagor am waith pwysig Peter yn y maes dros y blynyddoedd ac wrth gwrs cynnig eu barn eu hunain ar y pwnc.    Hoffem ni ddiolch i Peter am ei gyfraniad a gwn fod ein myfyrwyr wedi cael budd mawr o glywed ei syniadau a’i weledigaeth yma heddiw.”

Yn agor y digwyddiad ac yn cyflwyno'r darlithydd gwadd oedd yr Athro Nick Campion, Cyfarwyddwr Canolfan Sophia yn y Drindod Dewi Sant Llambed.  Siaradodd Dr Campion yn fyr am rôl Peter gyda menter INPSIRE yn y Brifysgol, ei ddylanwad wrth ei chychwyn a’i gefnogaeth barhaus ar hyd ei datblygiad.   Ychwanegodd Dr Nick Campion:

Mae Athrawon Ymarfer Anrhydeddus yn fenter gymharol newydd i’r Brifysgol, i weithio gyda phartneriaid a chanddynt arbenigedd penodol sy’n gysylltiedig â’n hamcanion strategol ond nad ydynt wedi dilyn y llwybr academaidd traddodiadol. Gyda’r rhain, gallwn ni ehangu ein mynediad at ystod o sgiliau a ddiffinnir i gefnogi darpariaeth academaidd ac adeiladu’r enw da sydd gennym ac sy'n prysur wella ar gyfer cyflwyno sgiliau graddedigion yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg a hyfforddiant sy’n gysylltiedig â gwaith.  Hoffem ni ddiolch i Peter am gymryd yr amser i  ymweld â ni yma heddiw ac am ei gyfraniad parhaus a'i gefnogaeth fel Athro Ymarfer Cytgord.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / Arwel.Lloyd@uwtsd.ac.uk