Darlithydd yn Y Drindod Dewi Sant yn gapten ar Dîm Sboncen Meistri Cymru


14.05.2018

Mae Ceredig Emanuel, Pennaeth yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ei ddewis yn gapten ar dîm sboncen Meistri Cymru ar gyfer cystadleuaeth Ryngwladol nesaf a gynheilr yn yr Alban.

 

Ceredig Emanuel

Cynhelir y gystadleuaeth eleni yn Aberdeen o 18 – 20 Mai, pan fydd y chwaraewyr Meistri gorau o Gymru, yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn brwydro ar y cwrt er mwyn cael eu coroni’n fuddugwyr.

Ac yntau wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o wahanol gampau gydol ei yrfa chwaraeon, dechreuodd Ceredig chwarae sboncen ar ôl ymddeol o chwarae rygbi ynghanol y 1990au.  Ar ôl chwarae'n rheolaidd i glybiau yng Nghaerfyrddin a Llandeilo, penderfynodd Ceredig ei fod am gystadlu ar lefel uwch ac eleni, dyma  roi cynnig ar Gystadleuaeth Gaeedig Meistri Cymru Bourse a gynhaliwyd yn gynharach eleni yng Nghlwb Tenis a Sboncen Abertawe.

Nôd Ceredig oedd cyrraedd rownd cyn-derfynol y gystadleuaeth i rai dros 60 oed, ac o ystyried bod 100 yn cystadlu, byddai wedi bod wrth ei fodd o gyrraedd ei nôd. Ond ar ôl cyfres o frwydrau cyffrous ar y cwrt gydol cystadleuaeth y chwaraewyr hŷn, rhagorodd Ceredig ar ei ddisgwyliadau trwy ennill ei gategori. 

Roedd ennill y gystadleuaeth hon yn golygu bod Ceredig yn cael y fraint o fod yn gapten ar dimau Meistri Sboncen Cymru mewn cyfres o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn.

“Roeddwn i’n falch iawn o ennill y gystadleuaeth – yn enwedig o gofio taw fy nôd oedd cyrraedd y rownd gyn-derfynol,” meddai Ceredig Emanuel.  “Braint hefyd oedd cael gwahoddiad i fod yn gapten ar dîm Cymru a bellach rwy’n edrych ymlaen at ddewis y garfan ac arwain y tîm wrth i ni baratoi i gystadlu yng Nghystadleuaeth y Pedair Gwlad.”

Ceredig Emanuel

Erbyn hyn mae digwyddiadau’r Meistri’n ennill poblogrwydd mewn amrywiaeth o wahanol gampau wrth i bobl hŷn barhau i fwynhau manteision cadw’n heini a chael llwyddiant parhaus yn eu meysydd priodol.

“Mae angen bod yn heini i chwarae sboncen ac rwy’n mwynhau’r ffaith fod gen i ffocws ar gyfer fy hyfforddiant.   Rwy’n chwarae gemau bob wythnos yng nghynghrair de Cymru yn erbyn gwrthwynebwyr o bob oed ac yn dal i gael blas mawr ar y gêm,” meddai Ceredig.

Ac yntau’n Bennaeth ar Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Y Drindod Dewi Sant, mae Ceredig Emanuel hefyd yn gweld â’i lygaid ei hun fanteision cadw’n heini mewn oedran hŷn trwy gymorth gwaith Canolfan Iechyd a Heneiddio’r Brifysgol.

Mae cydweithwyr Ceredig, y Ffisiolegwyr Dr Peter Herbert a David Gardner wedi sefydlu’r Ganolfan Iechyd a Heneiddio – canolfan sy’n agored i unrhyw aelod o’r cyhoedd dros eu 50 oed neu unrhyw berson o unrhyw oedran sydd â chyflwr iechyd cronig cymedrol a allai elwa o ymarfer corff rheolaidd. Caiff pawb sy’n cymryd rhan raglen hyfforddi bersonol sydd wedi ei datblygu yn benodol ar eu cyfer gan dîm o arbenigwyr.

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous dros ben i ni yn y Brifysgol," ychwanegodd Ceredig.  “Rydyn ni wedi cynyddu faint o waith rydyn ni’n wneud gyda’r gymuned leol ac wedi rhoi cyfle i bobl leol fod yn rhan o’r Ganolfan Iechyd a Heneiddio.  Mae’r Ganolfan hefyd o fudd mawr i iechyd a lles y boblogaeth leol wrth roi cyfle hefyd i’n myfyrwyr ni weithio gyda chleientiaid o bob oed a lefel ffitrwydd.”

Mae Canolfan Iechyd a Heneiddio yn agored i’r cyhoedd ac yn casglu grwpiau tebyg o ran eu hanghenion iechyd ac ymarfer corff i gymdeithasu yn ogystal â gwella eu llesiant.  Mae’r Ganolfan hefyd yn gweithredu’n ganolfan ymchwil sy’n astudio sut y gellir defnyddio ymarfer corff i wella iechyd a ffitrwydd pobl hŷn.

“Rwy’n falch dros ben o’r modd y mae’r Ysgol yn datblygu ei chysylltiadau â’r gymuned a dyna braf yw gweld pobl hŷn ledled Sir Gaerfyrddin ar eu hennill oherwydd arbenigedd Peter a Dave.”

Ar ôl cyrraedd lefel meistri genedlaethol, mae gyrfa chwaraeon Ceredig yn parhau i fynd o nerth i nerth.  Bellach mae’n edrych ymlaen at arwain y tîm cenedlaethol yn ystod penwythnos heriol o sboncen yn Aberdeen yn hwyrach yn y mis.

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Y Drindod Dewi Sant ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/sport-health-outdoor-carmarthen/

I gael rhagor o fanylion am ddigwyddiadau Sboncen a Phêl Raced Cymru, ewch i: www.wsrb.co.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk