Dyfarnu Bwrsarïau i ddau o fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe i roi hwb i’w Harfer Creadigol a’u Prosiectau


15.03.2018

Dyfarnwyd dau fwrsari i fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe, Tricia Durkin (3edd flwyddyn) a Melissa Rodrigues  (2il flwyddyn), sy’n astudio’r cwrs Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe, gyda’r nod o gefnogi myfyrwyr aeddfed benywaidd, du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig i helpu rhoi hwb i’w harfer creadigol a’u prosiectau.

Crëwyd y bwrsarïau i gydnabod yr heriau unigryw sy’n wynebu myfyrwyr aeddfed benywaidd, yn enwedig, wrth fynd yn ôl i’r coleg. 

Yn y ddwy achos, roedd y myfyrwyr hyn wedi gwneud newidiadau sylweddol yn eu bywydau i ddychwelyd i addysg. Wrth symud ymlaen, gobeithir y bydd y wobr yn eu helpu i ariannu ymchwil neu roi hwb i’w hymdrechion creadigol i’w galluogi yn y pen draw i ddilyn eu llwybr fel artistiaid.  Ymhellach, mae’r dyfarniad hefyd yn gobeithio cefnogi talent creadigol benywaidd sy’n ceisio datblygu gyrfa yn y diwydiannau creadigol.

Cefnogir y bwrsarïau gan Marc Boothe, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Creadigol B3 Media, rhwydwaith blaenllaw ym maes y celfyddydau cyfryngol sy’n cynhyrchu Talentlab. Uned hybu yw hon ar gyfer y celfyddydau creadigol sy’n cefnogi talent du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig  sy’n dod i’r amlwg ym maes ffilm, y celfyddydau gweledol a’r cyfryngau newydd.

Meddai Tricia Durkin (myfyrwraig ar ei blwyddyn olaf): “Rwy’n teimlo mai symbylydd syniadau ydw i yn y bôn, heb unrhyw glem sut i wneud defnydd o’r sgil hwn. Bydd y bwrsari hwn yn rhoi sylfaen a hyder i mi allu mynegi fy hunan a’m syniadau yn fwy grymus.”

Meddai Melissa Rodrigues (myfyrwraig ar ei 2il flwyddyn):  “Fy nod pan ddechreuais i’r cwrs oedd ennill gwybodaeth yn unig, fodd bynnag mae fy amcanion wedi newid bellach. Rwy’n breuddwydio am ddilyn llwybr i’r maes celf trwy agor siop cyflenwadau celf, lle bydd artistiaid lleol yn cael cyfle i arddangos eu gwaith, cyfnewid syniadau a chynnal gweithdai ar gyfer y bobl leol o deuluoedd incwm isel a chefndir lleiafrifol ethnig sy’n dymuno ymwneud â’r celfyddydau ond na fyddent efallai’n gallu ei fforddio fel arall.”

Meddai’r Athro Sue Williams o’r cwrs Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant: “Yn y gymdeithas gyfoes mae mwy o ferched aeddfed yn cychwyn ar deithiau personol, wedi i’w plant adael cartref neu wrth i’w hamgylchiadau eu herio i ddod o hyd i lwybrau newydd mewn bywyd. Mae angen hyder i wneud hyn ac yn sicr nid yw heb ei heriau, rhai ohonynt yn ddifrifol, yn emosiynol ac yn ariannol. Fe wnes i enwebu Tricia a Melissa am y wobr hon gan fod ganddynt storïau unigol unigryw ac mae’r ddwy’n ei haeddu ar sawl lefel. Bydd haelioni Marc a’r gydnabyddiaeth i ferched aeddfed yn rhoi hwb creadigol cyffrous i Tricia a Melissa ar eu teithiau unigol.”

Meddai Marc Boothe, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Creadigol B3 Media: “Mae Melissa a Tricia ill dwy’n fyfyrwyr, artistiaid ac arweinwyr creadigol sy’n ysbrydoli, a fydd yn fy marn i yn torri cwys newydd ac yn ysbrydoli eraill.”

 

Nodyn i'r Golygydd

Y Cwrs Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun:

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ochr yn ochr ag artistiaid a darlithwyr o fri rhyngwladol i archwilio arfer celf gain gyfoes, maes sy’n ehangu ac yn esblygu’n barhaus. Mae’r cwrs hwn yn creu amgylchedd dysgu lle ceir sbectrwm eang o gyfleoedd rhyngddisgyblaethol.  Mae’r cyswllt hwn rhwng cysyniad a chyfrwng yn nodwedd sylfaenol o'r cwrs Celf Gain yn y Drindod Dewi Sant Abertawe.

“Mae'r cwrs yn rhoi cyfle euraid i feddwl a gweithio fel artist. Does dim terfyn ar eich dychymyg. Mae'n heriol ond yn daith gyffrous iawn dros dair blynedd. Mae’r cwrs yn caniatáu i chi ddefnyddio amlgyfryngau, megis perfformiadau, ffotograffiaeth, paentiadau, lluniadau, a llawer iawn mwy.  Mae cael gweithio gyda staff hyfryd yn fonws.”

Sheree Naqvi

 

Ynglŷn â Choleg Celf Abertawe

Mae gan Goleg Celf Abertawe, a sefydlwyd yn 1853, gyfuniad unigryw o’r cyfleusterau  diweddaraf a’r dulliau addysgu traddodiadol o fewn lleoliad arbennig, gan ei wneud yn lle delfrydol i ddarpar fyfyrwyr ddilyn eu hastudiaethau ym maes Celf a Dylunio. Wedi’i leoli mewn ‘Ysgol Gelf’ a adeiladwyd i’r pwrpas ar gost o filiynau o bunnoedd yng Nghanol Ardal Gelfyddydol Abertawe, mae’r coleg yn datblygu eich potensial creadigol fel unigolyn ac yn eich arwain trwy’r nifer helaeth o bosibiliadau gyrfa sydd ar gael, gan eich helpu i farchnata eich talent personol, eich angerdd a’ch sgiliau, gyda’r cyfan yn greiddiol i athroniaeth y Drindod Dewi Sant.

Yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant, daw myfyrwyr yn rhan o gymuned fywiog ac aml dalentog mewn ysgol a enwyd yn ddiweddar yn ysgol gelf orau Cymru http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Art%20%26%20Design , ac o fewn y 30 uchaf ledled y Deyrnas Unedig gyfan.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk