Ein busnes yw Sicrhau Sgiliau Adeiladu at y Dyfodol


06.04.2018

Pan mae hi'n dod i ragfynegiadau twf, mae adeiladu ar y trywydd tuag at fod y sector diwydiant blaenllaw yng Nghymru.  Yn 2016 amcangyfrifwyd bod allbwn y sector wedi cyrraedd £55.4 biliwn gydag oddeutu 8% o gyfanswm gweithlu Cymru yn cael eu cyflogi yn y diwydiant.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae gan Gymru bron i 13,000 o gwmnïau sy'n cyflogi tua 112,000 a rhagwelir twf sylweddol ar gyfer y diwydiant.   Yn adroddiad diweddaraf Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) (Chwefror 2018) mae Cymru'n arwain twf adeiladu'r DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol a  disgwylir i'r sector dyfu 4.6% ar gyfartaledd bob blwyddyn hyd at 2022.   Erbyn hynny bydd 12,250 o swyddi ychwanegol yn codi'r gweithlu i tua 121,500 erbyn 2022.

Mae llawer o'r twf hwn yn ganlyniad i brosiectau isadeiledd sylweddol megis Yr Wylfa Newydd, yr orsaf bŵer niwclear newydd yn Ynys Môn, ffordd liniaru'r M4 a Metro De Cymru yn ogystal â rhaglen adeiladu tai gynyddol sy'n anelu at ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy.

Yr her ar gyfer Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) yw helpu i gyflenwi sgiliau'r gweithlu y bydd y twf hwn yn galw amdanynt.  Un o'i brif rolau yw sicrhau bod gan Gymru weithlu wedi'i hyfforddi'n llawn - y bobl iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn a gyda'r galluoedd iawn.  Fel y mae ei enw a'i is-bennawd yn awgrymu ei nod yw gwella sgiliau, annog newydd-ddyfodiaid i'r diwydiant, arwain ar arloesedd a sicrhau bod y diwydiant yn parhau i wella ei berfformiad.

Wedi'i sefydlu fel model Prif Ganolfan a Lloerennau yn 2016 gyda chyllid oddi wrth y CITB, mae CWIC yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a'r Sefydliad Ymchwil Adeiladu i ddarparu hyfforddiant adeiladu arbenigol ar bob lefel.   Yn awyddus i fod yn gynhwysol ac i fynd i'r afael ag anghenion y diwydiant cyfan yng Nghymru, mae hefyd wedi dechrau cynnig hyfforddiant trwy ei rwydwaith ehangach megis yng Ngholeg Sir Benfro, Coleg Llandrillo a Choleg Gwent i enwi ond ychydig.  Mae CWIC hefyd yn cydweithio â ffederasiynau a chyrff proffesiynol megis Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr a'r Sefydliad Siartredig Adeiladu, Rhagoriaeth Adeiladu Cymru, Dyfodol Adeiladu Cymru).  Yn ychwanegol, gan weithio gyda chyrff masnach, grwpiau cynghori a busnesau adeiladu, mae CWIC mewn sefyllfa dda i ddeall anghenion hyfforddiant y sector.

Bodloni anghenion y diwydiant

Mae CWIC yn mynd i fod yn chwaraewr allweddol wrth gefnogi'r twf sylweddol a ragwelir ar gyfer y sector.

 

Wedi sefydlu meincnod cadarn yn ei 18 mis cyntaf,  mae CWIC wedi llwyddo i gyflwyno rhaglen hyfforddiant eang sydd wedi bod o fudd i'r rhan fwyaf o alwedigaethau.  Yn ystod y cyfnod hwn mae 1,550 o staff wedi elwa ar hyfforddiant, rhoddwyd cymorth i 350 o gwmnïau a chwblhawyd mwy na 220 o gyrsiau, digwyddiadau a gweithgareddau eraill.   

Mae rhaglen hyfforddiant amrywiol wedi cael ei harwain gan y diwydiant, ar gais grwpiau cynghori hyfforddiant y CITB fel arfer, ac mae wedi cynnwys cyrsiau ar ddefnyddio cloddwyr a thrinwyr telesgopig, plastro treftadaeth, weldio plwm sylfaenol, atgyweirio a chynnal a chadw ffenestri sash, adeiladu ffyrdd, tirfesur safleoedd a gosod chwistrellwyr.  Gan gydnabod yr her o ddenu pobl ifanc i adeiladu, cyflwynwyd bwtcamp dwys pedair wythnos yn llwyddiannus, ac mae pob un ohonynt yn debygol o ddechrau gweithio gyda chontractwyr lleol.  O ran arloesedd mae CWIC wedi cyflwyno cyrsiau newydd ar ddefnyddio technolegau sganio drôn a laser sy'n dangos  eu defnydd wrth dirfesur prosiectau adeiladu ac mae'n edrych ymlaen at ddatblygu cyrsiau pellach gan ddefnyddio technoleg newydd. 

Mae ymgysylltu addysgol hefyd yn un o flaenoriaethau CWIC.  Er mwyn manteisio ar safleoedd adeiladu byw, cyflwynodd fenter ddysgu ar-safle newydd o'r enw 'Sgiliau ar y Safle' ar gyfer myfyrwyr Addysg Bellach ac Uwch.  Ers i'r fenter gael ei lansio y llynedd, mae myfyrwyr wedi gallu dysgu gan gontractwyr megis Kier Construction ynghylch arferion gwaith cyfredol megis Cysylltedd Mecanyddol a Thrydanol, Gweithdrefnau Contractiol, Cynigion Tendr a Logisteg Safle ac wedi dysgu gan TAD Builders am eu gweithdrefnau Cyn-adeiladu ar gyfer yr Adeilad Perfformiad ac Arloesi newydd sy'n cael ei adeiladu ar Gampws y Graig. 

Dywedodd Gerald Naylor, Cyfarwyddwr CWIC, "Mae'r ymateb gan gyflogwyr wedi bod yn galonogol iawn gyda chontractwyr mawr a bach yn cynnig agor eu safleoedd i fyfyrwyr amser llawn sy'n awyddus i ddysgu gan y rhai sy'n cyflwyno prosiectau adeiladu ar hyn o bryd. Nod y fenter CWIC-CITB hon yw helpu myfyrwyr llawn amser i ddod yn barod am waith trwy brofiadau dysgu byr a strwythuredig."

Canolfan adeiladu gyntaf Cymru

Nid yw CWIC yn colli allan ar y ffyniant yn y byd adeiladu gan ei fod yn symud o'i leoliad presennol i gartref newydd sbon a adeiladwyd yn bwrpasol ym mis Medi. Dyma pan fydd yr hwb Arloesi £6.5m a ariennir gan CITB yn agor. Dyma fydd y lleoliad newydd ar gyfer CWIC sy'n ffurfio rhan o gampws newydd Glannau Abertawe Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Bydd yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf i ymwelwyr, gan gynnwys Parth Adeiladu, gofod gweithdy, a swît ddysgu ddigidol, yn ogystal â mannau cynadledda, seminar a chyfarfod.

Bydd y datblygiad CWIC hefyd yn gweld sefydlu Neuadd Fynediad gyfagos (cyfleuster hyfforddi sgaffaldio) a fydd yn cefnogi cyflogwyr a phrentisiaid o Gymru a thu hwnt. Mae'r Neuadd Fynediad i fod i agor ym mis Medi 2018 a bydd yn darparu cyrsiau rhagarweiniol, rhaglenni prentisiaeth yn ogystal â chyrsiau byr y mae'r diwydiant yn galw amdanynt.

Yn ychwanegol at ei gyfrifoldeb i ddarparu hyfforddiant arbenigol, mae CWIC yn bartner mewn nifer o brosiectau a arweinir gan y diwydiant ac a ariennir gan  CITB sy'n hyrwyddo'r diwydiant adeiladu ledled Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys gweithio gyda Bouygues UK ar ddatblygu adnoddau addysgol ar gyfer y gwasanaeth gyrfaoedd ac athrawon ysgol a gyda Kier Construction ar offer ymgysylltu cyflogwyr ac addysgwyr. Mae CWIC hefyd yn cyd-weithio gyda'r Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil ar wella recriwtio i addysg uwch drwy ymgysylltiad cynaliadwy. Ar hyn o bryd, mae CWIC yn cymryd rhan mewn dau brosiect cydweithrediadol CITB arall er mwyn hyrwyddo gyrfaoedd mewn adeiladu yn ogystal â gwella dulliau hyfforddi.

Mae CWIC, mewn partneriaeth â PCYDDS, CIOB a CITB, wrthi'n datblygu Prentisiaethau Uwch Lefel 5 newydd mewn Rheolaeth Adeiladu a Syrfeo Meintiau o ganlyniad i alw cyflogwyr yng Nghymru. Mae'r rhain i fod i ddechrau ym mis Medi 2018 ac mae'r gwaith wedi dechrau ar ddatblygu Prentisiaethau Gradd yn barod ar gyfer 2019.

Meddai Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaeth, CITB Cymru Wales, : "Mae CWIC yn brosiect pwysig iawn ar gyfer CITB ac mae'n cynrychioli'r ymagwedd bartneriaeth newydd i ni fel sefydliad a amlinellir yn ein Gweledigaeth 2020 - rhaglen CITB y Dyfodol. Mae agoriad y ganolfan CWIC yn yr hydref eleni yn dod ar amser da i'r diwydiant adeiladu yng Nghymru gyda'r rhagolygon ar gyfer twf yn gryf a llif cadarn o waith yn cael ei ragweld.

"Bydd CWIC yn helpu i ddarparu'r hyfforddiant sydd ei angen fwyaf yn ein sector, gan weithio mewn partneriaeth i greu'r sgiliau ar gyfer nawr ac ar gyfer y dyfodol."

Nodyn i'r Golygydd

Am ragor o wybodaeth am CWIC ewch i cwic.wales neu cysylltwch â nhw ar 01792 481273 / cwic@uwtsd.ac.uk.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk