Lansio Prentisiaethau Uwch i fodloni twf ym maes adeiladu


05.09.2018

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi dwy raglen Prentisiaeth Uwch newydd mewn Rheolaeth Adeiladu a Mesur Meintiau.  

A Chymru ar fin arwain twf ym maes adeiladu yn y DG gyda rhagamcan o 12,000 o rolau adeiladu newydd i'w creu yn y wlad dros y pum mlynedd nesaf, datblygwyd dwy Brentisiaeth Uwch newydd i fodloni’r galw.  

Mae’r Brifysgol yn gweithio'n uniongyrchol gyda phartneriaid yn y diwydiant ac mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Adeiladu Siartredig, Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu i gyflwyno’r rhaglenni hyn yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg o fis Hydref 2018.  

Mae’r diwydiant adeiladu wedi bod wrth wraidd creu’r Prentisiaethau Uwch newydd.  

Meddai Gerald Naylor, Cyfarwyddwr Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru: “Mae datblygu’r ddwy Brentisiaeth Uwch yn gydweithrediad llwyr rhwng y diwydiant a phartneriaid ym myd addysg.  Sefydlwyd tasglu o'r diwydiant gyda chynrychiolwyr o gwmnïau adeiladu ar draws Cymru.  Roedd eu mewnbwn hwythau’n cyfrannu at ddarparu’r cyrsiau newydd, gan arwain at hyfforddiant a gynlluniwyd gan y diwydiant ar gyfer y diwydiant.  Roedd yn bleser mawr gan Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru helpu i gydlynu’r gwaith hwn a byddwn yn parhau i ddatblygu prosiectau sydd o fudd i’r sector adeiladu yng Nghymru.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn awyddus i weld cyfraniad parhaus ac uwch gan gyrff proffesiynol wrth hyrwyddo Prentisiaethau Uwch.

Meddai Lindsay Richards, Pennaeth yr Ysgol Pensaernïaeth ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae hwn yn gyfnod mor gyffrous i’r Ysgol Pensaernïaeth ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol.  Mae pob un o’n cyrsiau wedi’i lunio i ymateb i ofynion y diwydiant.  Fel prifysgol a darparwr addysg adeiladu, rydym ni mewn sefyllfa unigryw, am fod ein partneriaeth â Chanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru yn rhoi cyfle i ni drafod gofynion y diwydiant a’r prinder cyfredol yn uniongyrchol gyda chyflogwyr a sefydliadau proffesiynol.

“Ein nod yw bod ar frig y darparwyr cyrsiau Adeiladu yng Nghymru.  Ynghyd â’n cydweithio â’r Sefydliad Adeiladu Siartredig, credwn fod ein cyrsiau’n darparu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer ein myfyrwyr sy’n ofynnol mewn diwydiant sy'n newid yn gyflym, sef y sgiliau sy’n gosod y myfyrwyr hynny’n gadarn ar y llwybr i achredu proffesiynol.”

Meddai Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu yng Nghymru:   “Mae’r sector adeiladu yng Nghymru wedi hyrwyddo creu’r Prentisiaethau Uwch newydd hyn yn fawr iawn.  Mae cyfraniad parhaus y diwydiant wedi darparu’r momentwm i weld y cysyniad yn cael ei ddatblygu’n gwrs cymeradwy mewn ychydig dros 12 mis.  Mae cydweithrediad eang drwy weithio ar y cyd â Chanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu wedi llunio Prentisiaeth Uwch 

a fydd yn apelio at gontractwyr bach a mawr.  Dyma enghraifft arall o amrywiaeth y llwybrau i adeiladu fel gyrfa ac mae ganddi’r potensial i fod yn gyfle i newid bywyd i lawer o bobl ifanc a fydd, gobeithio, yn mynd ymlaen i fod yn arweinwyr y dyfodol yn y diwydiant hwn.”

Meddai Gareth John, Cadeirydd Cangen Caerdydd y Sefydliad Adeiladu Siartredig yng Nghymru “Credwn mai’r ffordd orau o fynd i’r afael â’r prinder sgiliau sy’n ein hwynebu fel diwydiant yw drwy waith cydweithredol gan randdeiliaid allweddol y diwydiant adeiladu yma yng Nghymru.  Drwy gydweithio â’r Drindod Dewi Sant, Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru a chyflogwyr, rydym wedi gallu dynodi’r sgiliau sydd eu hangen ar hyn o bryd, a’r sgiliau sydd eu hangen yn y dyfodol ar gyfer y diwydiant hwn sy’n symud yn gyflym ac yn newid yn barhaus.”

“Bydd datblygiad y ddwy Brentisiaeth Uwch newydd hyn yn darparu hyfforddiant a chyfleoedd datblygu priodol o ansawdd da sydd mawr eu hangen, ac sy’n bodloni’r gofynion a osodwyd gan gyflogwyr yn y diwydiant ar gyfer eu gweithwyr cyfredol ac yn y dyfodol.  Y Sefydliad Adeiladu Siartredig yw corff proffesiynol mwyaf y byd gydag aelodaeth amrywiol iawn ac mae’n ymrwymedig i gefnogi’i aelodau cyfredol yn y diwydiant, denu pobl newydd i'r diwydiant ac mae’n ymrwymedig i chwarae rhan fawr yn hyfforddiant a datblygiad ein gweithwyr adeiladu proffesiynol cyfredol ac yn y dyfodol."

Nodyn i'r Golygydd

Gwybodaeth Ychwanegol

Gall Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu gynnig cymorth i ddarpar brentisiaid sy’n chwilio am waith perthnasol ac i gyflogwyr sydd â diddordeb mewn datblygu Prentisiaeth Uwch yn eu busnes. Cefnogir yr hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rhad ac am ddim i’r prentisiaid a’r cyflogwyr ac mae’n bosibl bod cyflogwyr yn gymwys am grantiau Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu.   

Os ydych chi wedi cwblhau cymwysterau Lefel ‘A’ neu BTEC Lefel 3 priodol neu gymhwyster tebyg, bydd y Prentisiaethau Uwch hyn yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu wrth ennill.  

Byddwch yn mynychu’r Brifysgol un diwrnod yr wythnos am dair blynedd gan astudio am Ddiploma Cenedlaethol Uwch a bydd angen i chi gael eich cyflogi mewn rôl briodol sy’n gysylltiedig ag adeiladu er mwyn cwblhau’r cymhwyster seiliedig ar waith.   Mae’r ddwy raglen yn cynnig aelodaeth myfyriwr o’r Sefydliad Adeiladu Siartredig ac fe’u lluniwyd ar gyfer dilyniant di-dor i raddau anrhydedd cysylltiedig yn y Brifysgol.

 

Cefndir i Olygyddion

Y Sefydliad Adeiladu Siartredig yw corff proffesiynol mwyaf a mwyaf dylanwadol y byd ar gyfer rheoli ac arwain ym maes adeiladu.   Mae ganddo Siarter Frenhinol i hyrwyddo gwyddor ac arfer adeiladu ac adeiladwaith er budd cymdeithas, ac mae wedi bod yn gwneud hynny er 1834. Mae aelodau’n gweithio ar draws y byd yn datblygu, diogelu a gwella'r amgylchedd adeiledig.  Mae'r Sefydliad Adeiladu Siartredig yn Sefydliad Dyfarnu ar gyfer cynlluniau goruchwylio a rheoli safleoedd adeiladu ac mae'n achredu graddau prifysgol, cyrsiau addysgol a hyfforddiant.

Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu yw’r Bwrdd Hyfforddi Diwydiannol ar gyfer y diwydiant adeiladu ym Mhrydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban). Mae’r Bwrdd yn sicrhau y gall cyflogwyr fanteisio ar yr hyfforddiant o ansawdd uchel y mae ar eu gweithlu ei angen ac mae’n cefnogi'r diwydiant i recriwtio pobl newydd ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus ym myd adeiladu.

Gan ddefnyddio ei sylfaen dystiolaeth ynghylch gofynion o ran sgiliau, mae’r Bwrdd Hyfforddi’n gweithio gyda chyflogwyr i ddatblygu’r safonau a’r cymwysterau ar gyfer y sgiliau y mae eu hangen ar y diwydiant nawr ac yn y dyfodol. Mae’r Bwrdd Hyfforddi yn gwella'r modd y mae’n ariannu cyflogwyr i fuddsoddi yn y sgiliau y mae'r angen mwyaf amdanynt a thrwy ei gwneud yn haws i gwmnïau o bob maint hawlio grantiau a chymorth.  


Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru yn ganolfan hyfforddi unigryw i Gymru gyfan a gyllidir gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu. Ar hyn o bryd mae’n adeiladu ei phrif ganolfan newydd yn Ardal Arloesi SA1 Glannau Abertawe.  Mae wedi creu partneriaeth â’i ‘lloerennau’ (Coleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu) i ddarparu hyfforddiant pwrpasol / arbenigol, yn cynnwys sgaffaldau, ar draws pob sector a lefel o adeiladu gan gynnwys y gadwyn gyflenwi.  Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i unigolion a chwmnïau cymwys a galw’r diwydiant sy’n ei arwain.

 

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol golegol sy'n gweithredu ar dri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru (Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe) yn ogystal â phedwerydd campws yn Llundain.  Hefyd, mae Grŵp y Drindod Dewi Sant yn cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ac yn cwmpasu addysg bellach ac addysg uwch.

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk