Mae Canolfan CWIC y Drindod Dewi Sant yn cefnogi rhaglen addysg i ddenu’r genhedlaeth nesaf i’r diwydiant adeiladu


30.05.2018

Mae rhaglen addysg newydd yng Nghymru yn cael ei lansio gan Kier, Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a Chanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) sy’n rhan o’r Drindod Dewi Sant, i greu cysylltiadau effeithiol rhwng ysgolion lleol a chadwyn gyflenwi Kier.

Bydd y Rhaglen Ymgysylltu Addysgol <https://www.eventbrite.co.uk/e/citb-education-engagement-programme-networking-event-tickets-45552520816>, a fydd yn cael ei lansio mewn digwyddiad arbennig ar 4 Mehefin, yn rhoi cyfle i ysgolion, darparwyr cwricwlwm amgen a chyflogwyr lleol o’r diwydiant ddod ynghyd i hyrwyddo’n fwy effeithiol yr amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael i bobl ifanc ar gyfer y dyfodol.

Cynhelir y digwyddiad yn Technium 2 yn SA1 Abertawe, lle mae Kier ar hyn o bryd yn gweithio ar ddatblygiad SA1 Glannau Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd yn gyfle i ysgolion, cyflogwyr a phartneriaid consortiwm allweddol ddysgu am bwrpas y rhaglen a sut y gall ychwanegu gwerth i’w blaenoriaethau fel ysgol neu fusnes.

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm dan arweiniad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cyfleusterau a hyfforddiant o’r radd flaenaf i unigolion a chwmnïau adeiladu trwy CWIC, gyda buddsoddiad o £6.5m gan CITB. Bydd y ganolfan yn agor yn hydref 2018 a bydd o leiaf 1100 o fyfyrwyr yn cael eu hyfforddi yn y ganolfan yn SA1 bob blwyddyn.

Mae’r adeilad yn cael ei godi gan Kier ac mae’n rhan o gam un datblygiad newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gwerth £300m sydd wedi’i leoli yn SA1 Glannau Abertawe.   Bydd yn cwmpasu 1,000 metr sgwâr o arwynebedd llawr, gan ddarparu ConstructZone, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd TG pwrpasol a chyfleusterau cynadledda. Yn ogystal bydd cyfleuster hyfforddi sgaffaldio pwrpasol yn cael ei leoli gerllaw.

Meddai cyfarwyddwr CWIC, Gerald Naylor: “Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) yn falch iawn i gefnogi’r fenter newydd hon ac mae wedi cydweithio’n agos â CITB a Kier Construction o ran datblygu a bellach gweithredu’r fenter. Mae CWIC a'r Drindod Dewi Sant yn gefnogwyr cryf o ymgysylltu â phobl ifanc a chredant mai un o’r ffyrdd gorau o wneud hyn yw trwy i gyflogwyr ac addysgwyr weithio’n agos â’i gilydd.”

Mae’r fenter newydd yn adeiladu ar ymgyrch Kier Shaping Your World, sydd ar flaen y gad o ran cyflwyno newid a mynd i’r afael â’r argyfwng sgiliau sy’n wynebu’r diwydiant, gan ysbrydoli Generation Z (pobl ifanc 11-15 oed) i ystyried gyrfa yn yr amgylchedd adeiledig. 

Bydd siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys Emma Banfield a Paul Evans o fenter Llywodraeth Cymru, Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru.  Byddant yn rhoi cyflwyniad am eu partneriaeth gyda Kier a sut y gallant ychwanegu gwerth at y rhaglen trwy becynnau cymorth arloesol a chystadlaethau yn seiliedig ar adeiladu sydd ar gael i ysgolion.

Meddai Jason Taylor, cyfarwyddwr gweithrediadau Kier Construction Cymru a’r Gorllewin: "Mae’r rhaglen hon yn gwbl ganolog i’r diwydiant adeiladu er mwyn cyflawni’r gwaith helaeth sydd ar y ffordd yng Nghymru. Bydd y fenter hon yn cynnig dull hollol unigryw trwy ddatblygu offeryn ar gyfer addysg adeiladu a fydd yn helpu chwalu canfyddiadau ac arddangos y cyfoeth o gyfleoedd swyddi sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu.

“Mae gan ein diwydiant ni gymaint i’w gynnig ac rwy’n edrych ymlaen at roi’r fenter ysbrydoledig  hon ar waith a gweld yr ymateb iddi.”

Bydd partneriaid y rhaglen yrfaoedd newydd hon, gan gynnwys CWIC, y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB) a Gyrfa Cymru yn mynychu lansiad menter tair blynedd newydd a ariennir gan  Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB).

Mae gan Kier Construction bresenoldeb sylweddol yng Nghymru ac ar hyn o bryd mae’n cyflogi dros 120 o bobl yn ei ganolfan rhanbarthol yng Nghaerdydd.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae Kier wedi cyflawni prosiectau gwerth dros £250m, gan gynnig dros 2,000 o wythnosau prentisiaeth a 2,000 o oriau o gymorth yn ôl i’r gymuned.

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk