Mae Lyndon Shirley, Pennaeth Gweithredol Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg yn y Drindod Dewi Sant, wedi cyflwyno cyfres o anerchiadau yn Info Comm2018 yn Las Vegas


28.06.2018

Mae Lyndon Shirley, Pennaeth Gweithredol Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg yn y Drindod Dewi Sant, wedi cyflwyno cyfres o anerchiadau yn Info Comm2018 yn Las Vegas.

Mae'r Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth â Sony i ddod â’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg addysg at fyfyrwyr ar draws campysau’r Brifysgol trwy ei system gydweithredol, Vision Exchange.

Rhoddodd Sony gyflwyniad â’r teitl, ‘Introducing Sony’s Classroom Collaboration and Active Learning Solution: Vision Exchange’ yn yr Info Comm eleni.  Roedd Lyndon yn gallu rhannu stori taith y Drindod Dewi Sant o ddylunio, cynllunio a gweithredu system newydd gan ddefnyddio technolegau dysgu cydweithredol ac yn benodol esbonio pa mor hawdd ei defnyddio, hyblyg a chost-effeithiol y mae system Vision Exchange ar gyfer cyflawni dysgu cydweithredol.  Yn y digwyddiad roedd wedi cwrdd a throsglwyddo syniadau â mwy na 50 o brifysgolion o UDA, Canada, Ecwador ac Awstralia.

Trwy weithio mewn cydweithrediad agos, bydd Sony yn darparu platfform arloesol i’r Drindod Dewi Sant er mwyn ei galluogi i symud o ddarlithfeydd ac awditoria traddodiadol i leoedd dysgu blaengar addas ar gyfer arddulliau a ddylai wella ymgysylltu a chyrhaeddiad.     

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r Brifysgol hynaf yng Nghymru sydd â Siartr Frenhinol gyda champysau ar draws de-orllewin Cymru, yn ogystal â Llundain. Mae’r Drindod Dewi Sant yn buddsoddi’n sylweddol yn ei seilwaith er mwyn gweddnewid profiad addysgol myfyrwyr ar draws ei champysau. 

Er mwyn gwireddu ei dyheadau, roedd angen i’r Drindod Dewi Sant ddod o hyd i bartner technoleg a allai gyflwyno arddulliau newydd o ran dysgu gweithredol. Yn ogystal, nododd y Brifysgol fod angen ateb a oedd yn syml ac yn sythweledol i’w ddefnyddio gan yr holl fyfyrwyr a’r darlithwyr – ni waeth beth oedd eu harbenigedd technegol.

Er 2015, mae Sony wedi gweithio’n agos gyda’r Drindod Dewi Sant i ddatblygu ei ateb sythweledol, Vision Exchange. Mae’r ateb yn caniatáu i ryw 60 o fyfyrwyr weithio’n gydweithredol mewn clystyrau bach sy’n cysylltu’n ddiwifr â’r platfform trwy eu gliniaduron (Windows/Mac), llechi neu  ddyfeisiau ffôn clyfar eu hunain. Gall yr athro ‘ddrychweddu' unrhyw ddyfeisiau a rhannu cynnwys â grwpiau eraill yn yr ystafell neu ar y brif sgrin gyflwyno gyda grwpiau eraill yn yr ystafell neu ar y brif sgrin gyflwyno trwy ystumiau llusgo a gollwng syml sy’n parhau o dan eu rheolaeth. Gall yr ateb hefyd gynnwys cyfranogwyr sy’n gweithio mewn mannau eraill i ymuno â’r drafodaeth a rhannu cynnwys yn ddi-dor ni waeth beth oedd y lleoliad daearyddol.                                     

Bydd y Gyfadran Addysg a Chymunedau a’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn dechrau treialu Sony Vision Exchange. Wedyn defnyddir y system yn raddol ar draws campysau’r Drindod Dewi Sant gan alluogi darlithwyr i roi’r dechnoleg wrth galon eu rhaglenni addysgu a chynnig dysgu gweithredol i bob myfyriwr. Mae hyn yn cynnwys y cyfleusterau newydd  yn SA1 Glannau Abertawe, a fydd yn agor ym mis Medi 2018.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk