Mark-Walter Toro yn cael ei wobrwyo gyda Gwobr Andrew Fowkes


24.07.2018

Yn ystod un o seremonïau graddio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, cafodd Mark-Walter Toro, un o raddedigion y BSc Logisteg a Rheoli Cadwynau Cyflenwi, ei wobrwyo gyda Gwobr Andrew Fowkes.

Mark Walter Toro

Bu Dr Andrew Fowkes, hyd at ei farwolaeth annisgwyl yn 2016, yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Peirianneg, gan arbenigo mewn logisteg.  Rhoddir y wobr sy’n dwyn ei enw am y defnydd gorau o ystadegau mewn traethawd hir israddedig ac mae’n adlewyrchu'r pwyslais a roddwyd gan Andrew ar ddadansoddiadau ystadegol priodol a chymwys sy’n helpu cynnal datblygiad sgiliau o’r fath bwys yn ymchwil cyfredol myfyrwyr.

“Andrew Foukes oedd fy narlithydd mewn Ystadegaeth yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol ac mae’n fraint derbyn gwobr sy’n dwyn ei enw,” meddai enillodd y wobr, Mark-Walter, a oedd hefyd yn dathlu cyflawni gradd dosbarth cyntaf.

O Hwngari yn wreiddiol, roedd Mark eisiau dod o hyd i gwrs a oedd o ddiddordeb iddo ac a gynigiai gyrfa iddo yn y dyfodol, ac ar ôl ystyriaeth hir, penderfynodd astudio’r BSc Logisteg a Rheoli Cadwynau Cyflenwi o fewn Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Drindod Dewi Sant.

“Rwy’ wedi mwynhau fy amser yn y Drindod Dewi Sant ond mae hefyd wedi bod yn heriol,” pery Mark-Walter.  “Des i’r Brifysgol hon gyda’r bwriad o gael y gorau o’m hunan a gwthio fy nherfynau a fy ffiniau ar yr un pryd, a dyna pam rwy’ wedi ceisio rhoi’r gwaith ychwanegol i mewn – i wneud fy ngorau a pharatoi fy hunan at y dyfodol. Bu’r agweddau cymdeithasol ar fywyd Prifysgol hefyd yn rhagorol – cwrdd â ffrindiau, cwrdd â phobl newydd. Rwy’ hefyd wedi bod yn llysgennad myfyrwyr, yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ac yn gweithio gyda’r tîm dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

“Ym mis Medi, byddaf yn symud i Rugby gan fy mod wedi cael fy nerbyn ar gynllun graddedigion DHL ac rwy’n llawn cyffro amdano.”

Mae Graham Orr, Cyfarwyddwr Rhaglen y BSc Logisteg a Rheoli Cadwynau Cyflenwi yn y Drindod Dewi Sant, yn falch iawn o gyflawniadau Mark ac mae wrth ei fodd ei fod wedi ei wobrwyo gyda’r wobr arbennig hon.  

“Roedd y testun a ddewiswyd gan Mark -  astudiaeth achos am oediadau a brofwyd gan loris cludo ar yr heolydd ar y ffin rhwng Hwngari a Rwmania, nid yn unig yn faes priodol ar gyfer traethawd hir mewn cwrs gradd logisteg, ond hefyd yn amserol iawn yng ngoleuni BREXIT,” medd Graham.

“Mae Hwngari wedi llofnodi cytundeb ffiniau agored Schengen ond nid felly Rwmania, ac mae’r dadansoddiad trylwyr a manwl y mae Mark wedi ei gwblhau yn sylweddol iawn. Mae ei radd dosbarth Cyntaf haeddiannol yn adlewyrchu nid yn unig ei graffter wrth ddewis pwnc ond hefyd y gwaith caled llwyr o gasglu dros 1,500 sampl o amserau aros wrth groesi’r ffin dros gyfnod o 5 mis, a chynnal arolwg ar groesfan y ffin, gan ddefnyddio holiadur a ysgrifennwyd mewn pedair iaith wahanol.

“Andrew Fowkes oedd y person i fynd ato yn achos unrhyw aelod o staff neu fyfyriwr a oedd yn chwilio am gymorth gyda dadansoddi data ac ystadegau ac roedd wedi cynorthwyo llawer o fyfyrwyr israddedig, ôl-raddedig a PhD yn ystod ei amser yn y Drindod Dewi Sant.  Rwy’ mor falch bod Mark wedi ei wobrwyo gyda’r wobr goffaol a dymunaf bob lwc iddo yn y dyfodol.”

Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau gradd sy'n gysylltiedig â logisteg a gynigir gan y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/undergraduate/engineering/logistics/      

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk