Matthew Heath yn dathlu gyda gradd Dosbarth Cyntaf


03.07.2018

Mae Matthew Heath, myfyriwr aeddfed sydd wedi bod yn astudio ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, yn dathlu heddiw wedi iddo raddio gyda gradd BSc Dosbarth Cyntaf mewn Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffitrwydd Awyr Agored).

Matthew Heath

Dechreuodd Matt ar ei gwrs gradd pan oedd yng nghanol ei dridegau, ar ôl gweithio mewn amryw o feysydd gan gynnwys cyfnod yn y Fyddin. Yn fwy diweddar, datblygodd ddiddordeb mewn ffitrwydd a thriathlon gan ddatblygu’r awydd ynddo I gychwyn gyrfa yn y maes hwn.

"Dewisais ddod i astudio yn Y Drindod Dewi Sant ar ôl gweld hysbyseb ar gyfer y cwrs BSc Ffitrwydd Awyr Agored wedi'i hysbysebu mewn cylchgrawn awyr agored pan oeddwn i'n helpu fy rhieni trwy eu triniaethau canser," meddai Matthew.

"Penderfynais newid gyrfa a dilyn trywydd mewn maes roeddwn i'n ei fwynhau - antur, ffitrwydd ac iechyd awyr agored – mae byth yn rhy hwyr i ddysgu!

"Wedi dod o gefndir peirianneg ac un ymarferol, mae gradd BSc Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi datblygu fy nealltwriaeth hanfodol o anatomeg, ffisioleg, biomecaneg a seicoleg nad oeddwn i'n gwybod dim amdano cyn dechrau'r radd. Mae fy awydd i ddysgu a deall sut mae swyddogaethau'r corff wedi fy ngweld yn rhagori a gorffen mwyafrif y modiwlau hyn â marciau dosbarth cyntaf. Mae hyn wedi fy ysgogi i barhau â’m addysg ymhellach trwy dderbyn lle ar raglen Meistr Ffisioleg Ymarfer.

"Mae fy nyheadau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys yr awydd i helpu unigolion i wella iechyd a lles trwy ymarfer corff a chwaraeon. Bydd y rhaglen MSc hefyd yn agor cyfleoedd i weithio mewn chwaraeon lefel elitaidd – elfen rwy’n gyffrous iawn amdano."

Ers cychwyn y cwrs, mae Matthew wedi cwblhau Triathlon Ironman, wedi ennill profiad gyda Nofio Cymru fel hyfforddwr Cryfder a Chyflyru yn gweithio gyda nofwyr academi, ac mae wedi dod yn hyfforddwr cymhwyster cymhleth ac yn Hyfforddwr Personol.

Meddai Geraint Forster, Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs BSc Chwaraeon ac Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant: "Ymunodd Matthew â ni yn Y Drindod Dewi Sant wedi iddo fod allan o fyd addysg ers dros 15 mlynedd - wedi iddo gael gyrfa milwrol a sifil. Roedd yn edrych i sefydlu ei hun mewn gyrfa roedd ganddo ddiddordeb ynddo ac felly dewisodd y cwrs Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffitrwydd Awyr Agored) gan ei fod yn mwynhau ffitrwydd a triathlon.

"Bu'n bleser gweld Matt yn datblygu trwy gydol ei radd, o orfod ailgyfarwyddo â sgiliau astudio yn y flwyddyn gyntaf, i gynhyrchu gwaith o safon o'r radd uchaf erbyn ei drydedd flwyddyn - roedd ei draethawd yn rhagorol. Ynghyd â'i astudiaethau, mae Matt wedi ennill profiad ymarferol sylweddol fel gweithio fel hyfforddwr cryfder a chyflyru mewnol gyda Nofio Cymru."

"Mae Matt yn enghraifft wych o fyfyriwr aeddfed a oedd, rhai blynyddoedd yn ôl, yn ansicr os fedrai lwyddo’n academaidd ond erbyn hyn, mae'n graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, ac yn mynd ymlaen i astudio MSc ym Mhrifysgol Loughborough. Mae hyn yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni trwy ddod o hyd i bwnc rydych chi'n mwynhau.”

Am ragor o wybodaeth ynglyn â rhaglenni Chwaraeon ac Ymarfer Y Drindod Dewi Sant, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ffitrwydd-awyr-agored/