Medal efydd i Swyn


29.08.2018

Mae Swyn Williams, myfyriwr BA Addysg Gorfforol, wedi ennill medal efydd ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Alltraeth Prydain.

Swyn and Alison with welsh flag

Bydd hi'n ymuno ag aelodau tîm Cymru, sy'n cwrdd yng Nghlwb Cychod y Tywi yn Llansteffan ar gyfer eu hyfforddiant, i gystadlu fel rhan o dîm Prydain ym mhencampwriaeth y byd yng Nghanada ym mis Hydref.


Daeth Swyn a'i phartner rhwyfo Alison yn drydydd yn y gystadleuaeth a gynhaliwyd yn Sandbanks Beach, Dorset yn gynharach y mis hwn.


Meddai Swyn: "Mae'n deimlad gwych i fynd i Bencampwriaeth y Byd eto. Y tro diwethaf i mi fynd aeth hi mor gyflym! Ond rydym wedi gweithio'n galed, ac ni fydd y misoedd nesaf o hyfforddiant yn wahanol - os bydd unrhyw beth, byddant yn fwy dwys, gan ein bod yn gwybod beth sydd angen i ni ei wella, a gwyddom y bydd cystadleuaeth yn llymach nag o'r blaen. Ond mae'n hollol werth chweil - mae cystadlu ar lefel hon mewn chwaraeon yr wyf mor angerddol amdano, ac mae cymaint o gyffrous na allaf aros i'w wneud eto."

Swyn and Alison rowing

Meddai Dylan Blain, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Addysg Gorfforol: "Mae Swyn yn fodel rôl eithriadol i fyfyrwyr eraill trwy roi ymdrech ac ymrwymiad cyfartal i'w hastudiaethau academaidd ac mae ganddi botensial i fod yn athro rhagorol."


Dyma'r diweddaraf mewn rhestr o gyflawniadau gan Swyn a chystadloedd ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Arfordirol y Byd ym Monte Carlo yn 2016 pan oedd dim ond 18 oed yn erbyn cystadleuwyr a oedd wedi cystadlu yn ddiweddar yn Gemau Olympaidd Rio.


Roedd y ras yn her o dir i'r môr a oedd yn ei ofynnol i gystadleuwyr symud o'r traeth i'r llinell ddechrau cyn iddynt gwblhau'r cwrs 6km. I orffen, rhwyfodd y criwiau’n ôl i'r traeth, gydag un aelod enwebedig o'r criw yn neidio allan o'r cwch i redeg ar draws y llinell orffen ar y traeth. Trefnwyd y gystadleuaeth gan British Rowing, y corff llywodraethu ar gyfer rhwyfo, gan gynnwys rhwyfo dan do a rhwyfo ar ddŵr.


Mae Swyn newydd gwblhau ei BA Addysg Gorfforol yn y Drindod Dewi Sant. Cefnogir ei hastudiaethau gan ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan ei bod hi'n cwblhau ei chwrs yn ddwyieithog. Mae gan y radd Addysg Gorfforol ffocws sylfaenol ar faterion dysgu ac addysgu ac mae llawer o’r modylau’n cynnwys profiadau addysgu ‘ymarferol’ gyda phlant. Caiff materion cynhwysiant, hawl a gwahaniaethu eu cynnwys yn llawer o’r modylau, ac mae nifer o asesiadau’n gofyn i fyfyrwyr gynllunio a gwerthuso eu haddysgu nhw eu hunain ac eraill.


Mae ffocws presennol gweithgareddau iechyd ac antur awyr agored, sef addysg gorfforol, wedi'i gynrychioli'n gryf yng nghynnwys cyffredinol y radd. Y radd hon yw’r unig un o’i math yn yr ardal ac mae’n wahanol i raddau gwyddor chwaraeon neu astudiaethau chwaraeon am mai ei phrif ffocws yw rhoi i fyfyrwyr strategaethau dysgu ac addysgu cynhwysol er mwyn gallu darparu profiadau positif o addysg gorfforol i bobl ifanc.

Swyn and Alison rowing

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk