Menter lwyddiannus yn mynd â myfyrwyr i Dŷ'r Arglwyddi


26.07.2018

Mae myfyrwyr o’r Drindod Dewi Sant wedi cael canmoliaeth am eu rhan mewn trefnu digwyddiad pwysig yn Nhŷ’r Arglwyddi.

MIA

Rhoddwyd cyfle i Lucie Johnson (BA Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol), Luke Atherton, a Daniel Tate (BSc Rheoli Chwaraeon Moduro, ill dau) wneud lleoliad gwaith gyda Chymdeithas y Diwydiant Chwaraeon Moduro (MIA). Rhoddwyd tasg iddynt helpu'r gymdeithas i drefnu Derbyniad Haf i weithwyr proffesiynol y diwydiant yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Meddai Roger Dowden, Cyfarwyddwr Chwaraeon Moduro yn y Drindod Dewi Sant: “Rwy’n falch dros ben bod ein myfyrwyr wedi gallu dangos y sgiliau a’r lefel aeddfedrwydd oedd yn angenrheidiol i gefnogi gweithgaredd o’r math hwn yn briodol. Maen nhw’n wir wedi bod yn glod i’r Brifysgol.”

Meddai Jacqui Jones, Cyfarwyddwr Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth: “Dyma’r 2il flwyddyn i fyfyrwyr Twristiaeth weithio gyda myfyrwyr chwaraeon moduro i helpu i reoli digwyddiad cymdeithas y MIA yn Nhŷ’r Arglwyddi, ac unwaith eto mae hwn wedi bod yn gyfle pwysig i’n myfyrwyr gael profiad gwaith perthnasol iawn. Mae Lucie yn fyfyrwraig ragorol yn yr 2il flwyddyn ar Reolaeth Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol sydd wedi gweithio’n llwyddiannus mewn nifer o ddigwyddiadau i’r MIA yn Silverstone a Thŷ'r Arglwyddi yn ogystal ag ymgymryd â phrosiect prifysgol mewn Marchnata Twristiaeth a Lletygarwch a chymryd rhan mewn Taith Addysgol Ewropeaidd gyffrous i Baris a’r Swistir. Mae’r cyfleoedd cyffrous hyn yn darparu profiadau perthnasol iawn ar gyfer ein myfyrwyr, profiadau a luniwyd i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd yn y sectorau Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch.”

Trefnwyd y cyfle drwy Wasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch (RIES) y Brifysgol sy’n hwyluso gweithio cydweithredol rhwng disgyblaethau academaidd a phartneriaid mewn diwydiant. Meddai Amanda Hughes o RIES: “Mae hwn wedi bod yn brofiad gwerthfawr a bythgofiadwy i’n myfyrwyr. Nid yn unig y mae’n gwella’u cyflogadwyedd, mae hefyd yn caniatáu iddynt roi eu hastudiaethau ar waith. Mae Adran RIES wedi trefnu a chefnogi llawer o interniaethau myfyrwyr dros y ddwy flynedd ddiwethaf drwy ein cyllid interniaethau. Mae wedi bod yn fenter lwyddiannus iawn ac rydym ni wedi gweld llawer o fyfyrwyr yn cael cynnig o waith â thâl ar ddiwedd eu lleoliadau. Mae hi bob amser yn gyffrous gweld y myfyrwyr yn ffynnu - yn enwedig pryd maen nhw’n cael y fraint o weithio ar brosiectau tebyg i hwn.”

Y MIA yw cymdeithas fasnach fwyaf blaenllaw’r byd ar gyfer y sectorau chwaraeon moduro, a pheirianneg, gwasanaethau a thiwnio perfformiad uchel, gyda bron iawn 350 o aelodau’n gweithredu ar draws rhwydwaith rhyngwladol o gysylltiadau busnes. Dyma’r unig Sefydliad Masnach Achrededig ar gyfer chwaraeon moduro ac maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth â’r Adran Masnach Ryngwladol.

Mae gradd BA Rheoli Digwyddiadau’r Drindod Dewi Sant yn rhaglen gyffrous a gyflwynir ar Gampws Busnes y Brifysgol yn Abertawe. Mae’n paratoi myfyrwyr am yrfa yn y diwydiant rheoli digwyddiadau sy’n ehangu’n gyflym ac yn rhoi gwybodaeth fanwl iddynt am sectorau rheoli digwyddiadau arbenigol megis rheoli cynadleddau, rheoli gwyliau a digwyddiadau chwaraeon.

Mae BSc Rheoli Chwaraeon Moduro yn rhaglen radd ym maes rheoli a ddarperir gan y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn y Brifysgol. Mae ganddi ffocws penodol ar y diwydiant chwaraeon moduro ac mae bod mor agos at y graddau eraill ym mhortffolio Logisteg yr Ysgol Peirianneg yn cyfoethogi’r ffocws ar reoli cadwyn gyflenwi o gynhyrchu cerbyd rasio i holl sioe lleoliad rasio. Drwy wneud hyn, mae myfyrwyr sy’n fedrus mewn disgyblaethau megis Rheoli Chwaraeon Moduro yn gallu manteisio ar gyfleoedd yn y sector diwydiannol hwn sy’n ehangu’n barhaus.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk