Myfyriwr dewr yn graddio mewn seremoni emosiynol ar ôl triniaeth ar gyfer salwch sy'n peryglu bywyd


21.08.2018

Mae Shaun Donovan wedi brwydro tiwmor, madredd a niwmonia i ennill gradd Twristiaeth a Rheolaeth Digwyddiadau o Ysgol Fusnes Abertawe, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant.

Pan oedd yn 8 mlwydd oed, darganfuwyd bod gan Shaun diwmor ar yr ymennydd, ac ers i’r diagnosis hwnnw gael ei wneud, mae wedi goddef llawer o lawdriniaeth ac arosiadau yn yr ysbyty.

Rhybuddiwyd ei rieni ar fwy nag un achlysur i baratoi am y gwaethaf, am fod y meddygon yn pryderu na fyddai Shaun yn ennill ei frwydrau iechyd blinderus.

Gorfododd ei driniaeth, sydd wedi’i adael â nam i’w olwg a’i gof cyfnod byr, iddo golli  amser gwerthfawr a gadael am gyfnod ei astudiaethau yn yr ysgol, ac yn ddiweddarach yng Nghyfadran Busnes a Rheolaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ond mae ei ymdrechion bellach wedi bod yn werth chweil, ac mae’n edrych ymlaen at roi ei gymwysterau newydd ar waith.      

Meddai Shaun: “Mae wedi bod yn dipyn o frwydr i mi ymdopi â phopeth, ond rwy’n falch dros ben bod y cyfan wedi bod yn werth chweil. Treuliais wythnosau yn yr ysbyty, yn yr Uned Triniaeth Ddwys, gyda phawb o’m cwmpas yn ofni ac yn disgwyl y gwaethaf. Nid oeddwn erioed wedi meddwl y byddwn wedi gallu gorffen fy ngradd a graddio mewn seremoni wych yn y Neuadd Brangwyn. A gwn fod fy rhieni yn teimlo’r un ffordd. Teimlodd pob un ohonom gymaint o falchder yr eiliad honno.”

Fel rhan o’i gwrs gradd, cymerodd Shaun ran mewn nifer o deithiau maes, gan gynnwys ymweliad â Llundain, lle ymwelodd y myfyrwyr â stadiwm Twickenham a  Stadiwm Llundain yn y Parc Olympaidd. Ymwelodd hefyd â Stadiwm y Mileniwm Caerdydd, the Royal Mint Experience, a hefyd Pwll Mawr. Cynhaliodd hefyd ymchwil ar gyfer prosiect am bont gludo Casnewydd.

Ychwanegodd: “Bu’r teithiau maes yn amhrisiadwy gan ddarparu profiad bywyd go iawn o’r meysydd dewisedig hynny sydd o ddiddordeb i mi. “Mae wedi gwneud i mi ystyried fy mod o ddifri am weithio ym maes rheolaeth digwyddiadau, ac rwy’n edrych ar ba gyfleoedd sydd ar gael yn lleol ar fy nghyfer.

“Bu’r gefnogaeth y cefais gan fy narlithwyr yn Y Drindod Dewi Sant, gan gynnwys Jacqui Jones, o’r radd flaenaf. Nid oedd dim yn ormod o waith. Roedd pawb yn deall fy mod yn wynebu brwydrau iechyd, a gwnaethant bopeth yr oeddent yn gallu ei wneud i’m helpu. Cefais gymorth anghredadwy o’r cychwyn cyntaf, ac ni allaf ddiolch y Brifysgol yn ddigonol am hynny.”

Meddai Jacqui Jones, Cyfarwyddwr Rhaglen y Portffolio Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol: “Roedd ennill ei radd yn gyrhaeddiad personol gwych i Shaun, ac yn ystod ei astudiaethau, mae wedi ymladd salwch difrifol iawn, ond er hynny, roedd ganddo bendantrwydd mor gryf i lwyddo.  Roedd gweld Shaun ar y llwyfan yn ystod y Graddio yn beth emosiynol iawn, oherwydd gwnaethom bryderu’n fawr weithiau na fyddai ef wedi gallu bod gyda ni i ddathlu. Mae wedi bod yn bleser i gynorthwyo Shaun yn ystod ei astudiaethau a’i weld yn datblygu ac yn gwneud cynnydd academaidd; efallai’r cyrhaeddiad mwyaf oedd ennill marc dosbarth 1af yn ei aseiniad terfynol! Mwynhaodd Shaun bob ymweliad â Diwydiannau, a gwnaeth ei orau glas bob amser i fanteisio i’r eithaf ar bob cyfle y gwnaeth y rhaglen ei gynnig, gan gynnwys teithiau i Lundain a hyd yn oed disgyn i waelod Pwll Mawr! Mae astudiaethau Twristiaeth a Rheolaeth Digwyddiadau Shaun wedi’i alluogi i fanteisio i’r eithaf ar bob cyfle, a dymunaf bob dymuniad da iddo ar gyfer y dyfodol.” 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk