Myfyrwraig Ysbrydoledig yn derbyn Gwobr Lesley Charman


06.07.2018

Graddiodd Laura heddiw o’r cwrs Anthropoleg yn Seremoni Raddio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gampws Llambed heddiw.

Llun: Emma-Jayne Abbots, Sophie Hammer, Dominic Charman, Laura Yates, Andy Charman, Joshua Charman and Derek Moore

Graddiodd Laura heddiw o’r cwrs Anthropoleg yn Seremoni Raddio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gampws Llambed heddiw.

Daeth Laura i’r Drindod Dewi Sant gynta’ drwy’r rhaglen PORTH sydd â’r bwriad o roi mynediad i addysg uwch i fyfyrwyr o gefndiroedd anhraddodiadol.  Meddai Laura, “Dechreuais fy nhaith yn y Drindod Dewi Sant gynta’ drwy’r rhaglen Porth oherwydd mod i’n teimlo’n ddiflas a heb her.  Roeddwn i bob amser wedi llwyddo’n dda yn academaidd ac felly’n teimlo y byddai cwrs mynediad yn rhoi blas imi cyn ymrwymo’r amser a’r gost o astudio am radd llawn-amser.

Fe wnaeth y cwrs Porth wneud hynny, drwy gyflwyno un o’r pynciau sydd ar gael yn Llambed yn y Dyniaethau dros un wythnos gyda sgiliau astudio.  Fe wnaeth rhai o’r pynciau danio fy niddordeb fel Astudiaethau Canoloesol ac Archaeoleg.  Anthropoleg oedd y cwrs blasu diwetha ac fe wnes i gwympo mewn cariad gyda’r pwnc, er nad oeddwn wedi clywed amdano o’r blaen!  Mae gan y darlithydd, Luci Attala, egni ac angerdd am ei phwnc ac roedd hyn yn hollol swyol.  Mae hi’n gallu trosglwyddo’r pwnc i eraill ac felly roeddwn i’n gwybod y byddai’n gallu cadw fy sylw ar y pwnc.  Felly ddewisais y radd mewn Anthropoleg.

Daeth cymaint o brofiadau yn sgil astudio Anthropoleg, y prif un oedd y cyfle i dreulio amser gyda’r elusen 'LOVE ZIMBABWE'.  Treuliais 5 wythnos yn adeiladu gerddi twll-clo yn ystod Awst 2016.  Roedd modd imi wneud hyn drwy bwrsariaeth y Brifysgol i helpu gyda’r gost.  Fel myfyrwraig aeddfed a oedd yn bwy oddi ar y campws, roedd arian yn broblem ond fe wnaeth y bwrsariaeth hyn yn bosib.

“Fe wnes i lot fawr o ffrindiau ar y cwrs, ac roedd pobl o bob cefndiroedd ac oedrannau yno ond fe ddaethon ni mlaen yn gret da’n gilydd.  Fe wnaeth y Brifysgol gyflwyno fi i opsiynau eraill o fewn y campws.  Er enghraifft roeddwn yn intern INSPIRE yn helpu’r Brifysgol adnabod opsiynau cynaliadwy tra hefyd feysydd eraill lle gallai’r Brifysgol wella. Fe ymgeisias hefyd i fod yn Lysgennad Myfyrwyr i helpu gyda Dyddiau Agored a theithiau o’r campws i ddarpar fyfyrwyr.  Wnes i wir fwynhau’r rol oherwydd mod i’n caru campws Llambed ac yn gallu dangos ei holl brydferthwch a pham mae’n lle gwych i astudio.  Roeddwn hefyd yn Arweinydd cynllun PASS (Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid) sy’n darparu cymorth dysgu i fyfyrwyr blynyddoedd iau.  

“Roeddwn hefyd yn ymwneud ag Undeb y Myfyrwyr.  Er mod i’n bwy oddi ar y campws fe helpodd y UM fi i ddarganfod mwy o ffyrdd i fod yn rhan o gymuned y Brifysgol.  Roeddwn yn benderfynol o gymryd pob cyfle a mwynhau fe amser fel myfyrwraig.  Ces i’n ethol yn Swyddog Myfyrwyr Aeddfed a Rhan-amser yn fy mlwyddyn cyntaf a Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr yn yr ail flwyddyn.  Fe wnes i hefyd wirfoddoli i fod yn gynrychiolydd y cwrs a arweiiodd at fod yn Gynrychiolydd Cyfadran yn y drydedd flwyddyn gan gynrychioli’r holl fyfyrwyr yng nghyfarfodydd y Gyfadran.  Mae Undeb y Myfyrwyr yn wych am gynnal diwyddiadau sy’n apelio at bawb ac mae’n ffordd wych o gyfarfod â phobl newydd a dysgu am ddemocratiaeth.”

Ac mae Laura’n dweud bod y cwrs wedi ei helpu â’u gyrfa.  “Ymgeisias am swydd lawn amser gydag Undeb y Myfyrwyr ym mis Chwefror eleni.  Roeddwn yn llwyddiannus ac fe ddechreuais fel Swyddog Ymgysylltu Myfyrwyr ym mis Mehefin eleni ar gampws Caerfyrddin.

Ar hyn o bryd rwy’n canolbwyntio ar fy swydd gydag Undeb y Myfyrwyr ac yn gobeithio mirieino fy sgiliau ymhellach drwy eu hyfforddiant yn ystod y 2-3 blynedd ddiweddaf.  Yn y pen draw dydw i ddim am wastraffu fy nghanlyniad gradd dosbarth cyntaf ac rwy’n bwriadu astudio gradd meistr mewn Anthropoleg yn rhan-amser yn y dyfodol agos, law yn llaw am swydd bresennol”.

“Fe weithiais hefyd yn ystod fe holl astudiaethau ac rwyf am ddweud wrth ddarpar fyfyrwyr y gallent wneud gradd lawn-amser, gwneud y gorau o bob cyfle, teithio i’r campws a dal swydd os ydynt yn dda yn rheoli amser.”

Ychwanegodd Tiwtor y Cwrs,  Emma Jayne Abbots:  “Mae Laura yn fyfyrwraig gweithgar sy’n ymwneud â bywyd y Brifysgol, ac wedi cyfrannu cymaint i’r myfyrwyr a’i chyfoedion fel cynrychiolydd Pwyllgor Staff a Myfyrwyr.  Mae’n rhagweithiol mewn trafodaethau dosbarth ac yn anogaeth i’w chydfyfyrfwyr ac eraill.  Mae’n ymgysylltu’n feirniadol, ac mae ganddi rhywbeth i’w gynnig bob amser mewn seminarau a gweithdai, a bob amser wedi paratoi ar gyfer ei gwersi.  Fel myfyrwraig aeddfed, mae ei gwaith wedi datblygu ac mae wedi gwneud cynnydd ac wedi gweithrdu ar yr adborth a gafodd.  Mae wedi ymdrin â dychwelyd i addysg a dyslecsia yn wych er mwyn gwneud cyfraniad sylweddol.  Roedd ei thraeddawd hir yn rhagorol (cyntaf) ynghyd â’i gwaith yn gyffredinol sy’n ganlyniad i waith caled a dycnwch.  Y mae wedi dangos uniondeb cyson a’r capasiti i siarad am faterion sy’n adlewyrchu ei gwerthoedd personol sef cyfiawnder cymdeithasol a chwilfrydedd am y byd a’r bobl o’i chwmpas.  Yn fyr, mae Laura yn ymgorffori’r hyn yr oedd Leslie a’r wobr yn ei gynrychioli, ac mae’n addas gwneud ei gwobr gyntaf i anthropolegydd a oedd yn gweithio'n agos gyda Leslie ac yn gefnogol iddi wrth iddi ddod yn fwyfwy sâl.

Dyfernir Gwobr Lesley Charman am y tro cyntaf eleni yn dilyn marwolaeth trasig a chynamserol Lesley Charman, myfyrwraig a ffrind annwyl, ddechrau’r flwyddyn.  Roedd ei chyfraniad i’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn sylweddol ac theimlir ei cholled yn fawr ar draws campws Llambed.  Dyfarnwyd gwobr ar ôl marwlaeth i Lesley yn ystod y seremoni heddi.