Myfyrwyr Archaeoleg a Threftadaeth y Drindod Dewi Sant yn mynychu Ysgol Haf yn Beijing


23.08.2018

Y mis hwn, mae myfyrwyr Archeoleg a Threftadaeth, sydd wedi'u lleoli ar gampws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan, wedi mynychu ysgol Haf yn Beijing.

China 10

Trefnwyd yr Ysgol Haf Archaeoleg a Threftadaeth ar y cyd gyda Phrifysgol Undeb Beijing (BUU). Mae BUU yn un o'r prifysgolion mwyaf yn Beijing ac dros nifer o flynyddoedd mae Cyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio yn y DRindod Dewi Sant  a Chyfadran y Dyniaethau Cymhwysol yn BUU wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ar nifer o brosiectau. Mae'r cydweithio pwysig hwn yn cynnwys yr Ysgol Haf Flynyddol ac am y tro cyntaf eleni roedd myfyrwyr o gampws y brifysgol yn Llambed wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau cloddio archeolegol yn Tsieina. Mynychodd y myfyrwyr nifer o weithdai archeoleg a threftadaeth a ddarparwyd gan BUU a oedd yn rhoi cipolwg a safbwynt Tsieineaidd  i’r myfyrwyr  o arferion cadwraeth, adfer ac archeoleg. Roedd hyn yn cynnwys arddangosiadau o adfer cerameg a chelf gan arbenigwyr yn eu maes.

Yn ystod y daith, cafodd y myfyrwyr gyfle hefyd i ymweld â nifer o safleoedd treftadaeth mwyaf eiconig Tsieina. Yn Beijing, roedd y rhain yn cynnwys y Palas Ymerodrol, Sgwâr Tiananmen, Y Palas Haf a Wal Fawr Chin. Yn Xi'an, ymwelodd y grŵp â waliau'r Ddinas, y Fyddin Terracotta a chafwyd cyfle hefyd i fynychu perfformiad dawnsio a cherddoriaeth Dynasty Tang.

Meddai'r Athro Cyswllt Thomas Jansen, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius yn y Drindod Dewi Sant:

"Dyma'r daith gyntaf i Tsieina gan fyfyrwyr o Gyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio ar ôl i'r Gyfadran gynnal Ysgol Haf Archeoleg lwyddiannus iawn i fyfyrwyr o Brifysgol Undeb Beijing (BUU) yn 2017. Pwrpas taith Tsieina oedd i gynnig profiad unigryw i'n myfyrwyr mewn gwlad sydd wedi'i seilio mewn hanes a thraddodiad, ond sydd hefyd wedi profi un o'r trawsnewidiadau mwyaf dramatig yn hanes dynol diweddar. Dyma sy'n gwneud archeoleg a threftadaeth yn bynciau mor gyffrous yn Tsieina gydag effaith fawr iawn ar y cyhoedd. Cafwyd y fraint i fynychu gweithdai gan arbenigwyr o brif sefydliadau megis Amgueddfa'r Palas, Amgueddfa Fetropolitan Beijing, Amgueddfa'r Palas Haf ac Amgueddfa Hanes Dalaith Shaanxi yn Xi'an.

Er ein bod yn gobeithio ysbrydoli ein myfyrwyr i ehangu eu gorwelion a dysgu mwy am Tsieina, rydym hefyd yn ceisio hyrwyddo ein rhaglenni academaidd rhagorol ein hunain mewn archeoleg a threftadaeth i fyfyrwyr posibl o Tsieina."

China 4

Mae Victoria Schollar yn ei thrydedd flwyddyn yn y Drindod Dewi Sant lle mae'n astudio Archeoleg gydag Astudiaethau Fforensig. Ychwanegodd:

"Roeddwn i'n ddigon ffodus i allu cymryd rhan yn y daith Archaeoleg eleni. Cyn y daith hon, nid oeddwn erioed wedi ystyried y byddem yn cael y cyfle i allu mynd i Tsieina er gwaethaf y ffaith fy mod wir eisiau gweld Byddin Terracotta, y Wal fawr a Phalas yr Haf. Trwy’d daith hon cefias y cyfle i wenud hyn i gyd. Roedd BUU yn cynnig llety ac roedd pawb yn gyfeillgar iawn. Ymunodd dwy ferch ac athro o BUU â ni ar sawl taith ac roedd yn braf iawn i gael y cyfle I siarad â nhw ac roeddent yn frwdfrydig iawn am ein gweithgareddau.

Fe wnes i fwynhau mynd i Tsieina. Roedd Xi'an a Beijing yn lefydd hynod o ddiddorol ac roedd Xi'an yn arbennig yn brydferth dros ben, yn enwedig gyda'r nos pan cafodd rhai ohonom y cyfle i feicio ar hyd wal y ddinas. Roedd yr ymweliadau â safleoedd archeolegol yn ddiddorol ac yn addysgol iawn, ac yn dangos i ni pa mor wahanol yw’r dulliau o ymarfer archeoleg yn Tsieina. Cafwyd gwersi gan BUU hefyd ar sut i adfer crochenwaith a hen gelf - roedd hwn yn brofiad unigryw ac yn sicr wedi gwella ein sgiliau.

Ymunais â’r trip i Tsieina gyda meddwl hollol agored ac ni chefias fy siomi. Byddwn yn argymell y daith hon i unrhyw un sydd â'r cyfle i fynd. "

Mae gan y Drindod Dewi Sant adran Archaeoleg gref iawn yn Llambed gydag academyddion sydd ar ben blaen ymchwil archeolegol. Am wybodaeth bellach ynglŷn â chysylltiadau’r brifysgol gyda Phrifysgol Undeb Beijing cysylltwch â t.jansen@uwtsd.ac.uk  

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663