Myfyrwyr BA Perfformio yn cyflwyno Iesu! Gan Aled Jones Williams


26.11.2018

Nos Iau a nos Wener yma, bydd myfyrwyr BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn perfformio campwaith Aled Jones Williams, Iesu! yn Neuadd Llanofer, Caerdydd.

Iesu!

Wedi’i chyfarwyddo gan Sara Lloyd – cyfarwyddwr sydd newydd weithio ar ddrama lwyddiannus Nyrsys gan Theatr Genedlaethol Cymru – mae’r myfyrwyr sydd ar eu hail flwyddyn yn astudio gyda’r Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, wrth eu bodd yn cael y cyfle i berfformio’r ddrama heriol a hudolus hon.

Cafodd Iesu! ei llwyfannu am y tro cyntaf gan Theatr Genedlaethol Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ‘nôl yn 2008 gyda’r dramodydd Aled Jones Williams yn pryfocio’r gynulleidfa wrth gyflwyno Iesu fel menyw. Roedd yn llwyddiant ysgubol gyda chanmol mawr am y ffordd y llwyddod i symud o’r llon i’r lleddf.

Yn efengyl wleidyddol, mae Iesu! yn ddrama sy’n edrych ar sefyllfa gythryblus ein byd ni heddiw gan gwestiynu pa fath o groeso y byddai i'r Iesu - a honno yn ferch ifanc ddryslyd a di-nod – wrth iddi ymrafael gydag ystod o heriau.

Mae’n ddrama sydd hefyd yn cynnig her i’r myfyrwyr gan wthio’u hymroddiad a’u gallu i’r eithaf.

Gydag hwythau yn eu hail flwyddyn ar gwrs BA Perfformio Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, mae gweithio ar y math hwn o gynhyrchiad dan gyfarwyddyd yr amryddawn Sara Lloyd, yn gyfle y maen nhw gyd yn ei fwynhau a’i drysori.

Mae Siôn Emlyn wrth ei fodd i fod yn rhan o’r cynhyrchiad cyffrous hwn.

“Mae’n grêt cael gweithio gyda chyfarwyddwr allanol,” meddai Siôn. “Dy’n ni ddim wedi gweithio gyda Sara o’r blaen ac mae’n neis cael cysylltiad gyda rhywun proffesiynol o’r tu allan sydd newydd fod yn gweithio ar rywbeth arall, sef Nyrsys gan Theatr Genedlaethol Cymru.”

Mae Elen Bowman, darlithydd theatr gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn falch iawn bod y myfyrwyr yn cael perfformio’r ddrama hon gan hefyd gael y cyfle i gwrdd â’r dramodydd ei hun.

“Mae’n ddeng mlynedd bellach ers i Aled Jones Williams ysgrifennu’r gampwaith Iesu! ar gyfer y Theatr Genedlaethol felly roedd yn berffaith i’r cyfarwyddwr, Sara Lloyd ddewis y cynhyrchiad ar y cyfnod hwn,” meddai Elen Bowman. “Fe Wnaethon ni hefyd wahodd Aled Jones Williams i ddod aton ni i drafod y ddrama rhai wythnosau nol ac fe wnaeth y myfyrwyr wirioneddol fwynhau cyfarfod ag ef.”

Sara Lloyd

Mae Celyn Cartwright, myfyrwraig arall o’r ail flwyddyn, wrthi’n ymarfer yn galed ar gyfer y ddrama ac wrth ei bodd yn cael perfformio fel rhan o gast Iesu!

“Dyma’r ddrama gyntaf i ni berfformio,” meddai Celyn. “Ddoth y ddrama yma i’r arwyneb gan ein bod ni’n gast eitha’ mawr ac roedd Sara Lloyd, y gyfarwyddwraig, yn dweud nad oedd hi wedi cael y cyfle i weithio gyda chymaint o fyfyrwyr o’r blaen. Roedd y sioe yma felly’n berffaith oherwydd y nifer o gymeriadau gwahanol. Mae’n ddrama sydd ar yr arwyneb yn siarad am grefydd ond os da’ch chi’n treiddio’n ddyfnach i’r ddrama, mae’n andros o wleidyddol - mae sawl haenen i’r ddrama ac mae’n un andros o ddiddorol.”

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, mae’r cwrs BA Perfformio yn un blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff y Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr.

Ethos sylfaenol y cwrs BA Perfformio yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Cewch gyfle i weld y myfyrwyr yn perfformio’r ddrama Iesu! yn Neuadd Llanofer yng Nghaerdydd nos Iau, Tachwedd 29ain a nos Wener, Tachwedd 30ain am 7.30pm. Mae mynediad am ddim a gellir archebu tocynnau drwy ymweld â www.thegate.org.uk neu drwy ffonio 029 20 483344

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk