Myfyrwyr yn creu’r dyfodol yn y Tech Hub, Abertawe


05.06.2018

Mae myfyrwyr o Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, o’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg wedi cyflwyno eu syniadau menter ac arloesi i banel o feirniaid yng Nghanolfan Dechnegol Abertawe.

Trefnwyd Cystadleuaeth TechStars 2018 gan yr Uwch Ddarlithydd yn Y Drindod Dewi Sant James Williams sy’n dysgu modwl Menter ac Arloesi’r Ysgol. Mae’r Gystadleuaeth yn galluogi myfyrwyr yn yr Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol i greu timau rhyngddisgyblaethol a gwerthu eu syniadau i banel o arbenigwyr o’r diwydiant. Mae’r timau’n cynnwys myfyrwyr o nifer o raglenni, gan gynnwys Cyfrifiadureg Gymhwysol. Technoleg Gwefannau, Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Pheirianneg Meddalwedd. Roedd y panel o arbenigwyr yn cynnwys: Ann Swift, Rheolwr Mentrau dros Lywodraeth Cymru, Yr Athro Ian Wells, Pennaeth yr Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol yn Y Drindod Dewi Sant a Lee Woodman o Visit Digital.

Meddai James Williams: “Es i ati i drefnu’r digwyddiad gan fy mod i’n gwybod bod gan bawb botensial mawr a phan gaiff pobl gyfle i fynd amdani mewn amgylchedd cefnogol, byddan nhw’n darganfod y potensial hwnnw drostyn nhw eu hunain.  Yn yr achos hwn, trefnes i’r digwyddiad i roi cyfle i fyfyrwyr 2il Flwyddyn Cyfrifiadureg sy’n astudio'r modwl Mentergarwch ac Arloesi werthu eu syniadau arloesol a’u prototeipiau i banel o feirniaid arbenigol o ddiwydiant, academia a Llywodraeth Cymru. Roedd yr adborth gawson nhw yn werthfawr, yn fuddiol dros ben, ac yn ysbrydoliaeth fawr i’r myfyrwyr. Profiad dysgu arbennig i’n myfyrwyr sydd bellach wedi eu paratoi’n well ar gyfer Graddio a Gyrfaoedd a fydd yn cyfrannu ac yn esblygu ein cymdeithas gyda’u sgiliau cyfrifiadurol a’u meddylfryd twf mentrus.”

Aelodau’r tîm buddugol H.E.L.P. oedd y myfyrwyr Paul Lawrence, George Searle, Henry Cobbold a Ross Van Den. Creodd H.E.L.P. (Halo Emergency Logistical Provisions) gynnyrch o’r enw HALO v1, sef cynnyrch rhwydweithio symudol mewn argyfwng ar gyfer llywodraethau ac asiantaethau cymorth o gwmpas y byd, a’i nod yw darparu systemau cyfathrebu mewn mannau lle nad yw dulliau traddodiadol cyfathrebu h.y. Cell, Wi-Max ac ati ar gael mwyach oherwydd y niwed i dyrau cyfathrebu. Gellir ei ddefnyddio yn union ar ôl trychineb naturiol, mae’n darparu dulliau cyfathrebu Rhwydwaith Ardal Leol (LAN) cyflymder uchel a Rhwydwaith Ardal Leol Di-wifr (WLAN) h.y. llais, fideo a data rhwng gweithwyr achub, gweithwyr proffesiynol meddygol ac ati ar y safle i gydlynu cymorth dyngarol/ymdrechion achub. A system cyfathrebu lloeren Rhwydwaith Ardal Eang (WAN) Cyflymder Uchel h.y. llais, fideo a data i ganolfan Arwain a Rheoli yn y DU lle ceir staff cydlynu logistaidd sydd wedi eu hyfforddi’n broffesiynol ac sy’n cysylltu â llywodraethau ac asiantaethau cymorth ger y wlad/ardal yr effeithiwyd arni.

Gwnaed sylw arbennig am yr hyfywedd masnachol uniongyrchol i'r Tîm ‘Top Ticket’, yr oedd Oliver Jordan, Lara Terzi a Lewis Ireson yn aelodau ohono, am eu cynnyrch ‘Food Scout’. App sy’n darparu mapiau cynhwysfawr o siop, sy’n darparu lleoliad cynnyrch ac sy’n cymharu prisiau ar draws siopau gan ddefnyddio ffilterau sy’n seiliedig ar leoliad.

Meddai'r Athro Wells: "Mae’r Ysgol yn ymdrechu i gynnwys egwyddorion Entrepreneuriaeth ym mhopeth mae’n ei ddysgu. Tynnodd y digwyddiad cyffrous hwn sylw at rai o’r syniadau arloesol iawn y gall ein myfyrwyr ni eu creu, a llawer o’r rhain yn gynigion hyfyw o safbwynt masnachol.”

Ychwanegodd ei gyd-feirniad Anne Swift: “Roedd hi’n fraint cael bod yn rhan o Techstars. Mae’n ddigwyddiad arbennig sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu ac arfer eu sgiliau entrepreneuraidd oddi mewn i’w pwnc craidd. Gwnaeth yr holl dimau gyflwyno cyfleoedd arloesol yn ogystal â rhai cynnyrch hyfyw dros ben y gallai busnesau go iawn eu datblygu.  Gobeithio bod y digwyddiad wedi agor llygaid y myfyrwyr i’r posibilrwydd o ddechrau eu busnes eu hunain ryw ddiwrnod yn ogystal â thynnu sylw at sut y gallen nhw ddefnyddio'r sgiliau i nodi cyfleoedd ar gyfer darpar gyflogwyr.”

Diwrnodau Agored a Diwrn

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk