O Las – fyfyrwyr i raddedigion Dylunio – mae Coleg Celf Abertawe yn ysbrydoli entrepreneuriaid


24.11.2018

“Mae rhoi creadigedd a chyflogadwyedd wrth galon ein rhaglen yn wir talu ffordd o safbwynt ein myfyrwyr - Cyfarwyddwr Rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb, Georgia McKie.

 

Ers iddi raddio o raglen radd Dylunio Patrwm Arwyneb Coleg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, yn 2016, mae Nia Rist-Morgan wedi datblygu gan bwyll ei hamrywiaeth ei hun o gynhyrchion sgrin-brintio mewnol, a gwnaeth hi ei lansio yn ystod yr haf, yn Llundain, ger bron cynulleidfa ryngwladol, yn y sioe New Designers. Ac wedi newydd gael ei dewis i arddangos fel rhan o’r grŵp talent torri tir newydd Design Fresh a guradwyd gan 100% Design a Barbara Chandler, gall dim ei rhwystro bellach!

Drwy gyd-ddigwyddiad llwyr, sylwodd  Nia ei bod hi ochr yn ochr ag un o raddedigion eraill Coleg Celf Abertawe yn y sioe fawreddog 100% Design a gynhaliwyd yn Ffair Ddylunio Llundain, sef y dylunydd cynhyrchion James Lewis, a enillodd ei radd BA yn ystod yr haf, eleni. Meddai’r Cyfarwyddwr Rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb, Georgia McKie: “Mae hwn yn acolâd enfawr i’r gyfadran ac mae’n gymaint o gymhelliant i’n myfyrwyr sy’n dychwelyd – mae gweld graddedigion sydd newydd raddio yn ymddangos mewn digwyddiad mor bwysig a dylanwadol yn y calendr dylunio Prydeinig yn eu hysbrydoli gymaint.“

Mae rhaglenni Coleg Celf Abertawe yn datblygu llawer o gynfyfyrwyr sy‘n entrepreneuriaid dylunio gyda’u labeli eu hunain, sydd wedi mynd â’u cynhyrchion eu hunain yn hyderus i farchnadoedd cenedlaethol a rhyngwladol mewn amser cymharol fyr. Ychwanegodd  Georgia: “Mae’r rhaglen Patrwm Arwyneb yn rhoi rhyw agwedd ‘gallaf’ i’n myfyrwyr – mae’n brofiad hyfryd i’n tîm weld y myfyrwyr hyn yn mynd ar eu siwrne o Las-fyfyrwyr i Ddylunwyr Proffesiynol. Cawn ryw deimlad o falchder anferth wrth weld y gwaith y mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i’w gyflawni. Mae sicrhau cydraddoldeb rhwng creadigedd a chyflogadwyedd a’u rhoi wrth galon ein rhaglen yn wir talu ffordd o safbwynt ein myfyrwyr. Gydag wythnos y Glas 2018 bellach yn mynd yn ei blaen, tybed beth wnaiff y garfan nesaf o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf ei chyflawni ar ôl iddynt raddio o’r rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb.”

Dywed Nia fod ei siwrne hyd yn hyn wedi bod yn un o hunanddarganfod. “Rwyf wedi dysgu cymaint amdanaf fi fy hun, yn enwedig pa mor bwysig yw hi i gynllunio o flaen llaw  a chael cyngor arbenigwyr,  am mai nhw sydd yn gwybod orau am y byd busnes. Mae’r cymorth a’r gefnogaeth yr wyf wedi eu derbyn, ac yn parhau i dderbyn, oddi wrth fy narlithwyr yn y Drindod Dewi Sant, er fy mod erbyn hyn wedi graddio, wedi bod yn werthfawr. Maent gyda mi bob cam o’r ffordd.”

Meddai Nia, sy’n arbenigo mewn printiau tecstil monocrom ar gyfer y tu mewn, fod agwedd  staff Y Drindod Dewi Sant yn parhau i ysbrydoli ei gwaith. “O’r cychwyn cyntaf, cawsom ein hannog i fynd ati a phrofi tipyn o bopeth er mwyn gweld beth yr ydym yn wir frwdfrydig drosodd. Gydag adborth cyson ac anogaeth, roedd hi’n hawdd arbrofi, ac yn fwyaf pwysig, mentro bod yn greadigol a llwyddo.”

Ychwanegodd: “roedd cael fy newis i arddangos fy ngwaith yn y sioe New Designers ac yna yn y sioe 100% Design, yn drobwynt mawr i mi. Yn sydyn, cafodd fy ngwaith lwyfan rhyngwladol. Er gwaethaf fy ofn, roedd y gwaith, o’r diwedd, yn cael ei weld gan ddylunwyr a oedd yn awyddus i gwrdd â, a siarad â mi, a rhoi eu sylwadau ar fy ngwaith. Gwnaeth hyn arwain at sgyrsiau cyffrous gyda  Not on The High Street a Tiger Print, ac yn sydyn, dechreuodd fy siwrne i’r byd busnes.”

Dywedodd Nia fod Kathryn Penaluna  - Rheolwr Menter Y Drindod Dewi Sant a Syniadau Mawr Cymru wedi cefnogi ei menter fusnes. Ychwanegodd  “Mae Kathryn wedi bod yn fentor ffantastig  ac wedi fy arwain a’m hannog bob cam.”

Dechreuodd siwrne James Lewis ar lwybr hollol wahanol. “Ar y cychwyn, roeddwn yn astudio cwrs gradd mewn peirianneg fecanyddol, ond ar ôl treulio diwrnod yn stiwdios Dylunio Cynhyrchion y Drindod Dewi Sant, cefais flas amdano ar unwaith  a phenderfynais gofrestru yma yn lle hynny. Nid oeddwn wedi ystyried Dylunio Cynhyrchion o’r blaen, ond os edrychwch ar fy nyluniadau nawr, gallwch weld fy nghefndir gwreiddiol!”

Rhodd y sioe New Designers a’r sioe 100% Design hefyd hyder newydd i James, o ran ei allu. “Fel Nia, er i’r cyfan fy mrawychu, roedd hefyd yn wych ar yr un pryd. Roedd gwylio dylunwyr yn edrych ar fy nyluniadau a derbyn eu hadborth adeiladol a chyngor yn ffantastig. Mae wedi fy ngalluogi i ddechrau gwneud yr hyn yr wyf am ei wneud, ac wedi rhoi i mi’r hyder i lwyddo. Gallaf innau hefyd fod yn un o’r dylunwyr hyn!”

Meddai James hefyd ei fod wedi dysgu llawer amdano ef ei hun yn ystod ei amser yn Y Drindod Dewi Sant.  Meddai “Mae’r byd sydd  ohoni yn rhoi llawer o bwysau ar ddyn i greu’n barhaol ddyluniadau ac arloesiadau newydd.”

“Mae’r brifysgol hon wedi fy nysgu i herio fy hunan yn barhaol, i ymchwilio i’m dyluniadau,  ac i wthio ymlaen, pa beth bynnag sy’n digwydd. Mae gennyf fy nodlyfr arnaf bob amser ac rwy bob amser yn braslunio syniadau newydd, Nid oes ofn gwaith caled arnaf a gwn fy mod yn gallu cyrraedd y nod. Gwn hefyd nad yw llwyddiant yn digwydd dros nos. Mae’n cymryd llawer o waith caled, dyfalbarhad a rhwydweithio ar hyd y ffordd. Mae’r addysgu a’r cyfleoedd a roddwyd i mi yng Ngholeg Celf Abertawe wedi bod o gymorth mawr ym mhob un o’r meysydd hyn.”

 

Nia

 

“Rwy’n  Sgrin-brintiwr ac yn Ddylunydd Tecstilau sy’n arbenigo mewn cynhyrchion graffigol a gaiff eu printio â llaw ar gyfer y farchnad gyfoes fewnol. Mae fy nghynhyrchion yn amrywio o  gysgodion lampau, clustogau, dodrefn ac ategolion sydd wedi’u printio â llaw. Rwy’n printio printiau pwrpasol unigryw a hefyd yn ail-wneud printiau sydd yn fy nghasgliad.

Gydag arddull raffigol nodedig, defnyddiaf ludweithiau fel sail i’m syniadau, ac yna, rwy’n  eu defnyddio a’u trosi yn uniongyrchol ar i’r ffabrig gan ddefnyddio stensilau a dorrwyd â llaw. Mae serendipedd yn chwarae rhan arweiniol yn fy arfer, fy nghyfansoddi a’m printio wrth i mi symud ymlaen, ac yn fy ngalluogi i chwarae’n hael gyda’m gwaith.  

Mae sgrin-brintio bob amser wedi bod wrth galon fy ngwaith, ac rwy’n defnyddio’r broses hon i ddathlu’r berthynas rhwng motiffau graffigol anarferol o fawr a phrintiau sydd wedi’u hail-wneud mewn dull monocromatig.”

 

 

James

 

Cynnyrch ymchwilio i chwilfrydedd dynolryw mewn arteffactau a natur chwareus fforio yw Libra Stools 2018, ac mae swyddogaeth gredadwy y cynnyrch yn ymddangos yn unig pan gaiff  rhyngweithio dynol ei ysgogi. Mae un o’r ddau ganlyniad dodrefn a ddaw yn sgil y cysyniad yn canolbwyntio’n fwy ar waith ac ar yr amgylchedd masnachol,  ac felly, mae’n ddelfrydol ar gyfer mannau encilio a seddau dros dro. Wedi’u cynhyrchu o bren bedw haenog  a ‘Formica’ gosod , ysbrydolir nodweddion y stôl gan nomadiaeth a fforio. Caiff y cydrannau, sydd wedi’u gwneud o CNC ac sy’n dod fel ‘flat-pack’ eu  torri, eu hadeiladau, a’u gwthio a’u rhoi at ei gilydd heb unrhyw ludio, gan ddefnyddio pren haenog goddefiant uchel a gwaith saer traddodiadol.

Ymarfer mewn ymestyn fy ngwybodaeth o ddylunio dodrefn, a dysgu technegau newydd a phrosesau, megis smocwaith, oedd y canlyniad arall, un sy’n fwy addas ar gyfer amgylchoedd mewn cartrefi. Mae prif gorff y stôl wedi’i lunio o’r un ffawydden gref, a’i haenu gyda chot derfynol o gŵyr gwenyn naturiol er mwyn ei amddiffyn a rhoi lliw euraidd iddo, sy’n gwella ei olwg esthetig. Mae’r ategion yn cwrdd â’i gilydd gan greu canolbwynt sydd â rhyngwyneb ymgyfnewidiol â’r llawr, sy’n addas ar gyfer yr amgylchedd. Mae gan y clustogwaith arddull hen-ffasiwn Seisnig gydag arwyneb o smocwaith sydd â phatrwm diemwnt, ac mae’r cyfan yn dechrau fel darn o ffabrig, pedwar metr o hyd. Wrth ei galon, ceir craidd o sbwng cadarn er mwyn cynnal osgo pan gaiff ei ddefnyddio.”

 

https://www.100percentdesign.co.uk/design-fresh

https://www.niaristprints.com

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk