Penodi Andrew Campbell o’r Drindod Dewi Sant yn Gadeirydd newydd Cynghrair Twristiaeth Cymru


07.09.2018

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant longyfarch Andrew Campbell, Arweinydd Strategol Datblygiadau Academaidd mewn Twristiaeth a Busnes yn y Brifysgol, ar gael ei benodi’n Gadeirydd newydd Cynghrair Twristiaeth Cymru.  

Mae Andrew hefyd yn Is-gadeirydd Twristiaeth Sir Benfro ac yn eistedd ar nifer o bwyllgorau’n cynnwys Fforwm Rhanbarth De-orllewin Croeso Cymru, Tîm Rheoli Cyrchfannau Cyngor Sir Caerfyrddin, Grŵp Llywio’r Ysgol Lletygarwch Cymru arfaethedig, Grŵp Twristiaeth Ffydd Esgobaeth Tyddewi, Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Sir Benfro, a chan ei fod yntau wedi’i leoli yn Abergwaun, mae’n aelod o Grŵp Croeso ar gyfer teithwyr llongau mordeithio sy’n ymweld â’r porthladd.

Meddai Andrew: “Ar hyd fy ngyrfa, mae addysg alwedigaethol wedi bod yn “raison d’etre” i mi ac am lawer o flynyddoedd mae wedi bod yn fraint addysgu myfyrwyr a helpu i ddatblygu rhaglenni i fodloni anghenion y diwydiant yn y ffordd orau bosibl.  Gan edrych ymlaen at y cyfnod wedi Brexit, bydd partneriaethau rhwng addysg a diwydiant hyd yn oed yn fwy pwysig, wrth i bryderon gynyddu ynghylch y cyflenwad llafur a phrinder sgiliau.  Felly bydd rôl hollbwysig i’w chwarae gan Gynghrair Twristiaeth Cymru o ran helpu i fynd i’r afael â’r her hon, gan fod angen rhoi cynigion creadigol ac arloesol ynghylch darpariaeth addysgol newydd gerbron.”

Ar ôl gadael yr ysgol, astudiodd Andrew Reolaeth Gwestai am dair blynedd yng Ngholeg Prifysgol Birmingham (Coleg Bwyd, Twristiaeth ac Astudiaethau Creadigol Birmingham gynt).  Wedyn cafodd brofiad ymarferol yn gweithio yn y sectorau arlwyo ar gyfer gwestai a sefydliadau.
 
Hyd at fis Medi 2017, ef oedd Pennaeth yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch yn y Drindod Dewi Sant. Gan ei fod bellach wedi ymgymryd â rôl strategol ehangach o fewn y Gyfadran Busnes a Rheolaeth, bydd y penodiad newydd hwn yn ei alluogi i ymgysylltu’n fwyfwy â thwristiaeth ar lawr gwlad ac i ymwneud yn fwy â phrosiectau rhanbarthol.  

Ychwanegodd Andrew: “Fel y Cadeirydd newydd, teimlaf fod yn rhaid i ni barhau i adeiladu ar y gwaith rhagorol a gyflawnwyd dros lawer o flynyddoedd, gan gyflwyno deialog adeiladol a syniadau creadigol ynghylch ystod eang o faterion.  Byddwn yn parhau i rannu dyhead cyffredin yn y diwydiant i Gymru fod yn gyrchfan dwristiaid unigryw, gystadleuol a chynaliadwy, sy’n darparu mwynhad ar gyfer ymwelwyr a ffyniant economaidd ar gyfer sefydliadau masnachu.”

Ychwanegodd Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth, ei longyfarchiadau, gan nodi:  “Mae’n hollbwysig bod y Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl ragweithiol o ran denu ymwelwyr i Gymru a sicrhau bod gweithlu proffesiynol priodol yn cael ei ddatblygu ar gyfer y diwydiant twristiaeth yng Nghymru.”   


 

Nodiadau i olygyddion

Ffurfiwyd Cynghrair Twristiaeth Cymru yn 1998 pan sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac y datganolwyd y cyfrifoldeb am dwristiaeth o San Steffan i Gaerdydd.

Cydnabyddir y Gynghrair yn eang yn llais y diwydiant yng Nghymru.  Mae’r Gynghrair a’i haelodau’n darparu llais cydweithredol i gyflwyno syniadau’r diwydiant i Lywodraeth Cymru a thu hwnt.   

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk