Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn penodi Athrawon Ymarfer


03.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi pedwar Athro Ymarfer yn ystod seremoniau graddio’r Brifysgol yng Nhaerfyrddin yr wythnos hon.

Stephen Palmer

Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer' i unigolyn i’w anrhydeddu a’i gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Y pedwar unigolyn sydd wedi derbyn yr anrhydedd yn ystod seremoniau graddio’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin yw’r Athro Stephen Palmer, Yr Athro Beverley Stephens, Yr Athro Jan White a’r Athro Deborah Heenan.

“Rwyf wrth fy modd bod yr unigolion yma sydd mor uchel eu parch wedi dod yn Athro Ymarfer yn y Brifysgol,” meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, Yr Athro Medwin Hughes, DL.

“Maent yn ymuno â nifer o unigolion eithriadol sy’n gweithio gyda’r brifysgol i gynnig eu harbenigedd unigryw a phroffesiynol er budd ein myfyrwyr.  Mae rôl Athrawon Ymarfer yn un gymharol newydd i’r Brifysgol, ac yn caniatáu i ni weithio gyda phartneriaid a chanddynt arbenigedd penodol sy’n gysylltiedig â’n hamcanion strategol ond nad ydynt wedi dilyn y llwybr academaidd traddodiadol bob tro. Trwy eu rhan hwy yn ein darpariaeth, gallwn wneud ystod o sgiliau diffiniedig yn fwy hygyrch i gefnogi’r ddarpariaeth academaidd. Yn ogystal gallwn adeiladu ar ein henw da sy'n prysur wella o ran darparu sgiliau graddedigion yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg a hyfforddiant sy’n gysylltiedig â gwaith.”

Mae’r Athro Stephen Palmer PhD FISMA (Hon) FIHPE (Hon) FRSA yn Seicolegydd Siartredig, yn Fiolegydd Siartredig ac yn Wyddonydd Siartredig. Mae ei arbenigedd ar draws amrywiol feysydd proffesiynol yn golygu ei fod yn ymwneud â nifer o gyrff proffesiynol.  Ef yw Llywydd y Gymdeithas Rheoli Straen Ryngwladol, a’r Gymdeithas Hyfforddiant Seicoleg Ryngwladol; mae’n Is-lywydd y Sefydliad Hybu Iechyd ac Addysg Iechyd (IHPE), a’r Gymdeithas er Therapi Ymddygiad Dialectig. Mae'n aelod o Grŵp Ymgynghori Cyflogwyr y Gymdeithas Fiolegol Frenhinol, sy’n darparu rhyngwyneb rhwng cyflogwyr a’r Gymdeithas. Mae’r Athro Palmer yn gydolygydd tri chylchgrawn. Mae wedi ysgrifennu a golygu dros 50 o lyfrau, gan gynnwys Handbook of Coaching Psychology. Fel ‘ymacademydd’ (ymarferydd ac academydd), mae wedi ysgrifennu dros 225 o erthyglau.

Bu’r Athro Palmer yn Ymgynghorydd Academaidd i Heddlu Surrey ar gyfer Adroddiad Terfynol Ymchwiliad Deepcut, ac yn Ymgynghorydd Arbenigol i Bwyllgor Dethol Amddiffyn Tŷ’r Cyffredin yn ystod Ymchwiliad Dyletswydd Gofal 2004-2005. Yn 2004, yn ei gyfres i’r BBC,  The Stress Test, defnyddiodd hyfforddiant i gynorthwyo cyfranogwyr. Enillodd yr Athro Palmer Wobr Adran Seicoleg Cwnsela gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) am ei 'Gyfraniad proffesiynol a gwyddonol rhagorol at Seicoleg Cwnsela ym Mhrydain ar gyfer 2000’. Fe’i gwobrwywyd gyda Chymrodoriaeth Anrhydeddus gan yr IHPE am ei 'Gyfraniad rhagorol at theori ac arfer hybu iechyd  ac addysg iechyd’.  Yn 2008, gwobrwywyd ef gan Grŵp Arbennig y BPS mewn Hyfforddiant Seicoleg gyda ‘Gwobr Cyflawniad Gydol Oes i gydnabod cyfraniad neilltuol at hyfforddiant seicoleg’.  Mae’n Athro Dirprwyol mewn Hyfforddiant Seicoleg ym Mhrifysgol Aalborg, Denmarc, ac yn Gyfarwyddwr yr Uned Hyfforddiant Seicoleg ym Mhrifysgol Dinas Llundain.

Beverley Stephens

Mae'r Athro Beverley Stephens newydd ymddeol fel Pennaeth Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr Sir Penfro a Phrosiect y Priordy a leolir yn Ysgol Gymunedol Priordy Monkton. Mae’r gwasanaeth yn dal i godi cyflawniad academaidd a gwella canlyniadau a chyfleoedd bywyd i gymunedau o Sipsiwn a Theithwyr.

O dan ei harweiniad, cefnogodd y Gwasanaeth deuluoedd o Sipsiwn a Theithwyr, a dros 300 o ddisgyblion mewn dros 20 ysgol yn Sir Penfro, ar lefel strategol ac ymarferol ill dwy.  Bu hefyd yn Gyfarwyddwr Unity in2 the Community, prosiect a ariannwyd gan y Loteri Fawr ac a gefnogodd Sipsiwn a Theithwyr yn Sir Penfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn ogystal â chynnal Llinell Gymorth Gymru Gyfan. Mae’n dal i gynnig eiriolaeth a chymorth i’r gymuned.  Mae’r Athro Stephens yn aelod o Grŵp Trawsbleidiol ar Sipsiwn a Theithwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru (a gadeirir gan Julie Morgan AC) ac mae wedi cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau yn San Steffan, gan gyfrannu’n sylweddol tuag at Bwyllgor yr Amgylchedd a Materion Cymdeithasol yng Nghynulliad Seneddol Prydain ac Iwerddon (BIPA).

Mae ei gwaith hybu gwasanaeth lle gellir dod o hyd i addysg babanod, gofal plant, gofal iechyd a ffurfiau eraill ar gyngor, i gyd yn hwb yr ysgol leol, wedi gweld ymgysylltiad rhwng cymunedau o Sipsiwn a Theithwyr, yr ysgol, cyflogwyr a’r gymuned ehangach yn dal i ddatblygu. Mae’r model wedi dod yn effeithiol ac yn gynaliadwy, gydag ystod o asiantaethau bellach yn gweithio gyda’r hwb ac yn ei gefnogi. Mae’r model yn buddsoddi'n sylweddol mewn adeiladu perthnasau ymddiriedus gyda’r cymunedau Sipsiwn a Theithwyr ac mae’n amlygu pwysigrwydd dysgu rhieni, gan gydnabod y gwerth sydd, wrth i oedolion fodelu ymgysylltiad â dysgu o fewn eu cymunedau. O ganlyniad, mae Addysg Oedolion yn ganolbwynt pwysig i’r gwasanaeth.  Yn un o raddedigion Coleg Addysg Dinas Caerdydd, enillodd yr Athro Stephens MA mewn Addysg o PCYDDS yn 2013.

Jan White

Yn gweithio fel ymgynghorydd annibynnol ar draws y DU ac yn rhyngwladol, mae Jan White yn feddylwraig ac yn ysgrifenwraig flaenllaw ar chwarae awyr agored,  yn eiriolwraig dros ddarparu gwasanaethau awyr agored o safon uchel i blant rhwng genedigaeth a saith mlwydd oed, ac yn gyd-sylfaenydd / cyfarwyddwraig strategol Early Childhood Outdoors, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Chwarae, Dysgu a Llesiant Awyr Agored.  Mae gan yr Athro White radd BSc (Anrhydedd Dosbarth 1af) mewn Gwyddor Pridd (Prifysgol Reading), ac MSc mewn Ecoleg (Prifysgol Cymru, Bangor), ynghyd â TAR mewn Gwyddoniaeth ac Addysg Awyr Agored (Prifysgol Caerwysg).

Gyda dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad ym myd addysg, mae wedi datblygu ymrwymiad dwfn i effaith rymus gyson yr awyr agored ar blant ifanc.  Mae wedi datblygu cefnogaeth ar lefel genedlaethol tuag at ddarpariaeth awyr agored yn ystod y blynyddoedd cynnar drwy ‘Dysgu drwy Dirweddau’ a ‘Rhagoriaeth Gynnar’, ac wedi llunio cyrsiau ôl-raddedig i Ganolfan Ymchwil Plentyndod Cynnar.  Mae’r Athro White yn Gydymaith gyda’r corff Early Education, yn gynullydd y rhwydwaith cenedlaethol Landscapes for Early Childhood, yn aelod o fwrdd ymgynghorol yr International Association for Nature Pedagogy, ac yn darparu hyfforddiant, prif anerchiadau a gwasanaeth ymgynghorol mewn ystod eang o leoliadau blynyddoedd cynnar. 

Mae’r Athro White wedi derbyn gwobrau cenedlaethol am ei dau lyfr Playing and Learning Outdoors ac Every Child a Mover, mae’n olygydd Outdoor Provision in the Early Years, ac wedi cydweithio gyda Siren Films er mwyn gwneud DVDau hyfforddi sydd wedi ennill gwobrau.  Mae ei menter arloesol Gwneud Cegin Llaid  a wnaeth ar y cyd gyda’r corff MuddyFaces, wedi dylanwadu’n sylweddol ar brofiadau chwarae awyr agored plant ifanc ledled y DU, ac mae ar gael mewn deg iaith, gan gynnwys y Gymraeg a’r Saesneg.

 DHennan

Astudiodd yr Athro Deborah Heenan Fathemateg yng Ngholeg Prifysgol Durham cyn ymuno â’r Gwasanaeth Sifil fel dadansoddydd. Gweithiodd mewn amrywiol feysydd, o greu dangosyddion datblygiad cynaliadwy lleol, ac annog y defnydd o dir “Brownfield First”, i ddylunio polisi trefol ehangach. Yn dilyn ei rôl fel Prif Ysgrifennydd Preifat i’r Gweinidog Gwladol dros Drafnidiaeth, ymunodd ag Uned Gyflawni’r Prif Weinidog fel Uwch Was Sifil gyda chyfrifoldeb am arwain ar flaenoriaethau Tai a Thrafnidiaeth, gan adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weinidog ar y pryd, Tony Blair. Er mwyn deall y diwydiant tai yn well, aeth ar ddau secondiad olynol fel cyfarwyddwraig strategaeth, yn gyntaf i George Wimpey, ac yna i Berkeley Group, sefydliad y cyfeirir ato yn aml fel y datblygwr mwyaf llwyddiannus yn y DU.  Defnyddiwyd y profiad hwn er mantais pan ddychwelodd i weithio i’r llywodraeth yn yr Adran Cymunedau a  Llywodraeth Leol, gan roi cyngor ar bolisi a datblygu ymagwedd unedig at gyfalaf ac asedau yn y sector cyhoeddus.

Yn fwy diweddar, gweithiodd yr Athro Heenan fel Prif Weithredwr i gwmni adfywio Swindon, gan gyfarwyddo cynllunio safle gyda 4,500 o dai ar dir cyngor cyn sefydlu  Cwmni Menter ar y Cyd i’w gyflawni, drwy adnewyddu treftadaeth Brunel yng Nghanol y Dref a denu mewnfuddsoddi.  Ar ddechrau’r flwyddyn, dychwelodd i’w chartref yn Llundain ac mae bellach yn cynghori Maer newydd Newham yn y rhan honno o Lundain sy’n debygol o dyfu’n gyflymach nag unrhyw ran arall, gan adeiladu’n bellach ar yr etifeddiaeth Olympaidd.

Cred yr Athro Heenan; “Os nad ydych yn deall sut mae’n gweithio, ni allwch ei wella”. Mae’r cyfan y mae wedi gallu ei gyflawni wedi ei seilio ar ysgwyddau ymchwilwyr ac ymarferwyr gwych y gorffennol a’r presennol, a’r ffaith bod y rhain yn rhannu eu gwybodaeth.