Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn penodi tri Athro Ymarfer


06.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi tri Athro Ymarfer yn ystod seremoniau graddio’r Brifysgol yn Llambed heddiw.

Prof Practice lampeter

Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer' i unigolyn i’w anrhydeddu a’i gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Y pedwar unigolyn sydd wedi derbyn yr anrhydedd yn ystod seremoniau graddio’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin yw Dr Abdulrahman A Alzaagy, Yr Athro Mark Horton FSA a’r Athro Zhen Tao Nie.

“Rwyf wrth fy modd bod yr unigolion yma sydd mor uchel eu parch wedi dod yn Athro Ymarfer yn y Brifysgol,” meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, Yr Athro Medwin Hughes, DL.

“Maent yn ymuno â nifer o unigolion eithriadol sy’n gweithio gyda’r brifysgol i gynnig eu harbenigedd unigryw a phroffesiynol er budd ein myfyrwyr.  Mae rôl Athrawon Ymarfer yn un gymharol newydd i’r Brifysgol, ac yn caniatáu i ni weithio gyda phartneriaid a chanddynt arbenigedd penodol sy’n gysylltiedig â’n hamcanion strategol ond nad ydynt wedi dilyn y llwybr academaidd traddodiadol bob tro. Trwy eu rhan hwy yn ein darpariaeth, gallwn wneud ystod o sgiliau diffiniedig yn fwy hygyrch i gefnogi’r ddarpariaeth academaidd. Yn ogystal gallwn adeiladu ar ein henw da sy'n prysur wella o ran darparu sgiliau graddedigion yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg a hyfforddiant sy’n gysylltiedig â gwaith.”

Prof practice 1

Dyfarnwyd gradd PhD mewn Cyfraith Trafodion Electronig i Dr Abdulrahman A Alzaagy o Brifysgol Cymru, Aberystwyth yn 2009. Yn ogystal mae ganddo radd Meistr mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfraith Telathrebu o Brifysgol Strathclyde a gradd yn y Gyfraith 'Shariah' Islamaidd, o Brifysgol Islamaidd Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Sawdi-Arabia. Yn fwyaf diweddar, enillodd Dr Alzaagy Dystysgrif mewn Rheolaeth Gyffredinol, o Ysgol Fusnes Judge, Prifysgol Caergrawnt.

Mae'n Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, lle trefnodd ymweliad gan y Tywysog Turki al Faisal â Llambed, ymweliad a gafodd gryn sylw. Mae’n gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Canolfan Ymchwil ac Astudiaethau Islamaidd y Brenin Faisal, a chwaraeodd ran hanfodol wrth lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y Drindod Dewi Sant a’r Ganolfan honno. Trefnodd gynhadledd ryngwladol ar Ymagweddau Moesegol at Gydfodolaeth yng Nghaerdydd, a noddwyd gan y Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth (KEP) yn gysylltiedig â Gweinyddiaeth Materion Islamaidd, Dawah a Chanllawiau Sawdi-Arabia. 

Mae Dr Alzaagy yn gweithio ar hyn o bryd gyda chwmni BAE System yn Riyadh, Sawdi-Arabia, lle mae wedi’i secondio i Swyddfa Ei Uchelder Brenhinol, Gweinidog Amddiffyn Sawdi-Arabia, yn Uwch Gynghorydd Cyfreithiol a Dirprwy Bennaeth yr Adran Gyfreithiol. Mae ei ddyletswyddau’n cynnwys cynrychioli Swyddfa’r Gweinidog Amddiffyn mewn nifer o bwyllgorau uchel eu proffil o fewn a’r tu allan i’r Weinyddiaeth.

Cyn ymgymryd â’r swydd hon gweithiai i Gwmni Cyfreithiol Clifford Chance, Riyadh, Sawdi-Arabia yn Gynghorydd Cyfreithiol, lle deliai ag amrywiol faterion cyfreithiol yn ymwneud â Chyfreithiau Masnachol Sawdi-Arabia a gwledydd  Rhyngwladol

Dyfarnwyd gradd PhD mewn Cyfraith Trafodion Electronig i Dr Abdulrahman A Alzaagy o Brifysgol Cymru, Aberystwyth yn 2009. Yn ogystal mae ganddo radd Meistr mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfraith Telathrebu o Brifysgol Strathclyde a gradd yn y Gyfraith 'Shariah' Islamaidd, o Brifysgol Islamaidd Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Sawdi-Arabia. Yn fwyaf diweddar, enillodd Dr Alzaagy Dystysgrif mewn Rheolaeth Gyffredinol, o Ysgol Fusnes Judge, Prifysgol Caergrawnt.

Mae'n Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, lle trefnodd ymweliad gan y Tywysog Turki al Faisal â Llambed, ymweliad a gafodd gryn sylw. Mae’n gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Canolfan Ymchwil ac Astudiaethau Islamaidd y Brenin Faisal, a chwaraeodd ran hanfodol wrth lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y Drindod Dewi Sant a’r Ganolfan honno. Trefnodd gynhadledd ryngwladol ar Ymagweddau Moesegol at Gydfodolaeth yng Nghaerdydd, a noddwyd gan y Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth (KEP) yn gysylltiedig â Gweinyddiaeth Materion Islamaidd, Dawah a Chanllawiau Sawdi-Arabia. 

Mae Dr Alzaagy yn gweithio ar hyn o bryd gyda chwmni BAE System yn Riyadh, Sawdi-Arabia, lle mae wedi’i secondio i Swyddfa Ei Uchelder Brenhinol, Gweinidog Amddiffyn Sawdi-Arabia, yn Uwch Gynghorydd Cyfreithiol a Dirprwy Bennaeth yr Adran Gyfreithiol. Mae ei ddyletswyddau’n cynnwys cynrychioli Swyddfa’r Gweinidog Amddiffyn mewn nifer o bwyllgorau uchel eu proffil o fewn a’r tu allan i’r Weinyddiaeth.

Cyn ymgymryd â’r swydd hon gweithiai i Gwmni Cyfreithiol Clifford Chance, Riyadh, Sawdi-Arabia yn Gynghorydd Cyfreithiol, lle deliai ag amrywiol faterion cyfreithiol yn ymwneud â Chyfreithiau Masnachol Sawdi-Arabia a gwledydd  Rhyngwladol.  

Rhwng 2009 a 2012, roedd Dr Alzaagy yn ddarlithydd mewn Astudiaethau a Chyfraith Islamaidd yn Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd y Drindod Dewi Sant yn Llambed. Yn ystod ei gyfnod yno, cyflwynodd yr MA mewn Astudiaethau Islamaidd (rhaglen Dysgu o Bell) yn ogystal â helpu trefnu cyfres o seminarau ar Fywyd a Diwylliant Islamaidd yn rhan o Ddeialog Rhyng-ffydd. Cymerodd ran hefyd mewn nifer o is-bwyllgorau yn ymwneud â Sicrhau Ansawdd; Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth yn gysylltiedig â Gweinyddiaeth Materion Islamaidd, Sawdi-Arabia; Rhwydwaith Ymchwil Mwslimiaid ym Mhrydain; a Chyngor Mwslimiaid Cymru.

Mark horton

Mae’r Athro Mark Horton yn archeolegydd enwog a dylanwadol sydd â diddordebau byd-eang. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar archeoleg hanesyddol, tirweddau hanesyddol, tirweddau arforol, masnach hirbell a’i hymatebion cymdeithasol, ymlediad cynnar Islam a Christnogaeth a’r rhyngweithiad rhwng archeoleg a’r cyfryngau.

Addysgwyd yr Athro Horton yn Peterhouse, Caergrawnt, lle graddiodd a derbyniodd ei ddoethuriaeth. Mae wedi treulio llawer o’i yrfa yn gweithio ym Mhrifysgol Bryste, ble mae’n Athro mewn Archeoleg ar hyn o bryd. Fe’i gwnaed yn Gymrawd o Gymdeithas Hynafiaethwyr Llundain ym 1992.

Mae ei ddiddordebau ymchwil wedi mynd ag ef i nifer o leoedd hynod – gan ymgymryd ag ac yn cyfarwyddo cloddiadau yn Nwyrain Affrica, Sansibar, Madagascar, yr Aifft, y Caribî, Canolbarth America, Gogledd America a Ffrainc, yn ogystal â safleoedd ym Mhrydain. Bu archeoleg Dwyrain Affrica yn ganolbwynt ar hyd ei yrfa: Ei waith mawr cyntaf oedd ar safle Swahili yn Shanga, Kenya rhwng 1980 a 1986 ynghyd â nifer o safleoedd ar Sansibar a Pemba (1984, 1988-94). Mae hyn wedi arwain at ddau gyhoeddiad nodedig: The Swahili: the social landscape of a mercantile society (gyda J. Middleton, 2001) yn ogystal â Shanga: The Archaeology of a Muslim Trading Community on the Coast of East Africa (1996). Mae gwaith diweddarach wedi canolbwyntio ar ynysoedd Sansibar a Pemba, yn benodol Tumbatu, Ras Mkumbuu, Mtambwe Mkuu a Chwaka.

Er 2011 mae wedi gweithio gydag Athrofa Max Planck yn yr Almaen ar y prosiect Sealinks. Ar gyfer y prosiect cyfarwyddodd gloddiadau a dargedwyd yn Pemba, Zanzibar, Mafia, Anjouan, Sri Lanka a Madagascar. Mae’r dystiolaeth a gasglwyd bellach wedi ailysgrifennu’n dealltwriaeth o aneddiadau cynnar Cefnfor India a’r datblygiad a ddilynodd mewn llwybrau masnach cymhleth rhwng Ewrop, Affrica, India, De-ddwyrain Asia a Tsieina. Mae cloddiadau eraill yn cynnwys cynllun Darien yr Alban (1698–1700) yn Panama; Abaty Sistersaidd Grosbot (Charente, Ffrainc); Palas yr Esgob yn Wells; fferm ganoloesol yn Carscliffe, Gwlad yr Haf; Fishmongers Cave, Alveston (De Swydd Caerloyw) ac mae’n gweithio ar hyn o bryd yng Nghastell Berkeley (Swydd Caerloyw). Yn 2008-11 ymgymerodd ag arolwg a gwaith cloddio yn Nyffryn Kherlen ym Mongolia.

Dechreuodd yr Athro Horton ymddangos ar y teledu gyntaf o ganlyniad i’w waith academaidd yn Nwyrain Affrica. Cyfrannodd at raglen gan Time Life Television, o’r enw Lost Civilisations – Africa ym 1996 ac at raglen deledu ar Sianel 4 ar gaethfasnach yr Iwerydd ym 1998.  Roedd ganddo gysylltiad agos â dechrau'r gyfres deledu sefydlog Time Team ar Sianel 4 a ffilmiwyd y rhaglen gyntaf yn ei dref enedigol Much Wenlock, Swydd Amwythig ym 1994.  Yn 2004 cyflwynodd raglen BBC Scotland Darien: Disaster in Paradise, a ganmolwyd yn fawr yng nghategori ffilmiau archeolegol Gwobrau Archeolegol Prydain y flwyddyn honno. Ers 2005 bu’n un o'r tîm o gyflwynwyr ar y rhaglen Coast, sy’n archwilio arfordir Prydain. Mae’n weithgar o hyd yn y cyfryngau ac yn gweithio ar hyn o bryd ar gyfres o raglenni dogfen sy wedi eu seilio ar ei ymchwil.

Mae’r Athro Zhen Tao Nie yn arbenigwr byd enwog ar iaith a diwylliant Tsieina’r hen fyd, caligraffeg Tsieina a barddoniaeth Tsieina’r hen fyd. Gweithiai’n flaenorol i Brifysgol Normal Nanyang yn Athro Llenyddiaeth Tsieina’r Hen Fyd. Mae wedi cyhoeddi’n eang ac wedi traddodi nifer o brif anerchiadau ac areithiau. Mae’n athro profiadol dros ben ym maes Sinoleg a llenyddiaeth a barddoniaeth Tsieina’r Hen Fyd.

Mae’r Athro Nie wedi derbyn sawl cymeradwyaeth a gwobr genedlaethol am ei waith gan ysgolheigion yn Tsieina a’r Llywodraeth. Mae’r rhain yn cynnwys dyfarniad Athro Ardderchog Henan Anrhydeddus Tsieina, gwobr Addysg Gonffiwsaidd yng Ngwastadedd y Canolbarth a ddyfarnwyd yn unig i ddeg ysgolhaig ledled Tsieina, ac yn 2016 yr 2il Wobrau Cenedlaethol i Ysgolheigion.

Mae’n parhau’n llysgennad cyfathrebu academaidd rhyngwladol Prifysgol Genedlaethol Seoul yn Korea, darlithydd anrhydeddus Coleg Sinoleg MAH ym Malaysia, aelod o’r Gymdeithas Gonffiwsaidd Ryngwladol, aelod cyngor gweithredol Cymdeithas Ymchwil Feng Yulan Tsieina, aelod ac is-ysgrifennydd Cymdeithas Ymchwil Ffonoleg Tsieina, is-lywydd Cymdeithas Gonffiwsaidd Henan, a phennaeth Grŵp Darlithwyr Cymdeithas Gonffiwsaidd Henan Tsieina.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663