Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Technoleg Wuhan (WUT) yn dathlu partneriaeth strategol


10.01.2018

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Technoleg Wuhan yn Tsieina yn dathlu eu partneriaeth strategol hirsefydlog gyda chyfres o ddigwyddiadau sydd i’w cynnal yn Abertawe Ddydd Mercher, 10 Ionawr 2018.

Partneriaeth Prifysgol Tseinia

Bydd y Brifysgol yn cyflwyno Doethuriaeth er Anrhydedd (Doethuriaeth mewn Gwyddoniaeth) i’r Athro Qingjie ZHANG, Llywydd WUT, i gydnabod ei arweinyddiaeth strategol a’i gyraeddiadau academaidd sylweddol.  Yn ddiweddar cafodd yr Athro Zhang ei ddewis yn Academydd o Academi Gwyddoniaeth Tsieina, yr anrhydedd uchaf ar gyfer gwyddonydd Tsieineaidd. Mae’n Gyfarwyddwr y Prif Labordy Taleithiol ym maes Uwchdechnoleg Syntheseiddio a Phrosesu Deunyddiau, ac yn Athro Cadeiriol Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg yn WUT.  

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor, “Yr wyf yn falch iawn i gyflwyno doethuriaeth er anrhydedd i’r Athro Zhang i gydnabod ei arweinyddiaeth weledigaethol a’i orchestion sylweddol. Mae’r bartneriaeth hirsefydlog rhwng y ddwy brifysgol wedi arwain at gyfleoedd diwylliannol ac academaidd helaeth i staff a myfyrwyr dros nifer o flynyddoedd. Mae sefydlu Coleg Ligong YDDS Wuhan yn Abertawe yn ddatblygiad arwyddocaol yn ein partneriaeth strategol a fydd yn darparu cyfleoedd pellach ar gyfer cydweithio academaidd, cyd-fentrau ymchwil yn ogystal â chyfleoedd i gyfnewid myfyrwyr. Edrychaf ymlaen at weld datblygu’r fenter hon sy’n dangos y manteision i’r ddwy ochr o feithrin perthnasau cryf rhwng sefydliadau academaidd yng Nghymru ac yn Tsieina”

Yn ei ymateb meddai’r Athro Zhang, Llywydd WUT “Mae’n destun cyffro mawr i mi i dderbyn gradd doethur y Drindod Dewi Sant er anrhydedd. Hoffwn fynegi fy niolch diffuant i’r Brifysgol am yr anrhydedd arbennig hwn. Rwy’n gadarn o’r farn nad gwobr i mi yn unig mo hwn, ond yn fwy na hynny, bydd yn annog cydweithio a chyd-ddealltwriaeth bellach rhwng Prifysgol Technoleg Wuhan a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’r Brifysgol yn adnabyddus am ei rhagoriaeth addysgu ac ymchwil, ac yn enwedig y lefel uchel o gydweithio rhyngwladol. Rwy’n falch i fod yn Ddoethur er anrhydedd o’r brifysgol arbennig hon.

“Fel y gwyddom, cynhaliwyd y pumed deialog lefel uchel rhwng y Deyrnas Unedig a Tsieina yn Llundain fis diwethaf. Llofnododd Dirprwy Brif Weinidog Tsieina, Mme Liu Yandong, ac Ysgrifennydd Gwladol y Deyrnas Unedig dros Iechyd, Jeremy Hunt, ddatganiad ar y cyd gyda’r ddwy ochr yn croesawu’r gwelliant yn symudedd pobl ifanc rhwng ein gwledydd drwy amrywiaeth o raglenni a’r cydweithredu.”

Yn rhan o’r dathliadau bydd y Brifysgol yn lansio nifer o ganolfannau ymchwil a gaiff eu sefydlu yn Abertawe mewn cydweithrediad â WUT:

Mae Canolfan Arfer ac Interniaeth Tramor Prifysgol Technoleg Wuhan, yn rhan o raglen arfer integredig ac interniaeth WUT yn Tsieina a thramor a fydd yn gwneud defnydd llawn o’r cyfleusterau cymdeithasol yn WUT a’r Drindod Dewi Sant.  Bydd y Ganolfan yn ceisio datblygu gwasanaeth arfer ac interniaeth i fyfyrwyr o WUT a’r Drindod Dewi Sant er mwyn datblygu arfer rhyngwladol ac integredig a rhaglen interniaeth rhwng y ddau sefydliad.

Mae’r Ganolfan Ymchwil Rheoli Argyfyngau wedi ymrwymo i gydweithredu rhyngwladol ym maes ymchwil gwyddonol rheoli argyfyngau a rhaglenni cyfnewid academaidd rhwng WUT a’r Drindod Dewi Sant. Yn dilyn cyfnod penodol o waith cynllunio a chydweithio, y gobaith yw y bydd y Ganolfan hon yn cael ei datblygu’n sefydliad academaidd cynhwysfawr sy’n gallu darparu gwasanaethau o ran gwneud penderfyniadau llywodraethol, datblygu mentrau, hyfforddi personél a rhaglenni cyfnewid diwylliannol.

Bydd y Ganolfan Ymchwil i Gelfyddydau a Diwylliant y Dwyrain yn:

  1. Hyrwyddo cyfnewid gwaith celf a dylunio ymhlith cyfadrannau’r ddau sefydliad, gan gynnwys arddangosfeydd, ymweliadau academaidd, cynadleddau rhyngwladol, ac ati.
  2. Adeiladu platfform ar gyfer rhannu adnoddau addysgol rhwng Tsieina a Phrydain ac ymgymryd â chyfnewid cwricwla rhyngwladol.
  1. Sefydlu gweithdai celf a dylunio ar gyfer myfyrwyr y ddau sefydliad a chymryd rhan mewn cystadlaethau ac arddangosfeydd rhyngwladol.
  2. Datblygu ar y cyd weithiau celf a dylunio a hyrwyddo celf a diwylliant.

Bydd y Ganolfan yn sefydlu gweithle penodol ar gyfer Ysgol Celf a Dylunio WUT er mwyn hwyluso datblygu mentrau ymchwil doethurol ar y cyd â’r Drindod Dewi Sant.

Canolfan Ragoriaeth mewn Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg yw canolfan hyfforddi talent tramor Ysgol Ryngwladol Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg (ISMSE) WUT. Wedi’i lleoli yn y Deyrnas Unedig, nod y ganolfan yw cyflwyno adnoddau addysg o’r Deyrnas Unedig a gwledydd Ewrop sy’n arwain ar lefel fyd-eang er mwyn datblygu gallu arloesol myfyrwyr a rhoi gweledigaeth fyd-eang iddynt.  Mae ISMSE wedi ymrwymo i adeiladu canolfan ragoriaeth ym maes hyfforddi rhyngddisgyblaethol i feithrin doniau arloesol a rhoi’r rhyddid i ymgymryd ag ymchwil a darganfod.

Yn dilyn digwyddiadau’r prynhawn, cynhelir agoriad swyddogol arddangosfa o Baentiadau a Gweithiau Celf Porslen Tsieineaidd, Fflam Tsieina; Llif Diwylliant yn Ystafell Ddarllen Alex o 5pm.   Bydd yr Arddangosfa ar agor i’r cyhoedd rhwng 10 – 12 Ionawr a bydd yn cynnwys gwaith yr artistiaid Tsieineaidd canlynol: Pan Changxue, Zhang Zhengzhong, Chen Wenli, Xu Jinbo, Wang Qingli, Zhang Ganlin, Zhang Xiaolan, Dai Qingquan, Yu Yinguying, Xiong Jingjing.

Nodyn i'r Golygydd

Rhaglen ar gyfer Cyfleoedd i’r Wasg:

3.30 – 4.30pm – Seremoni Dyfarnu Gradd, Canolfan Dylan Thomas

5.00pm – Agoriad swyddogol arddangosfa o Baentiadau a Gweithiau Celf Porslen Tsieineaidd, Fflam Tsieina; Llif Diwylliant, i’w gynnal yn Ystafell Ddarllen Alex.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: 01267 676790 / 07968249335