Y Drindod Dewi Sant yn rhan o raglen newydd i gyflymu arloesedd ym maes iechyd yng Nghymru


02.07.2018

Mae rhaglen i helpu dod ag arbenigedd clinigol, academaidd a busnes at ei gilydd i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd ar gyfer system ofal Cymru wedi cael ei lansio gan y prif sefydliad ar gyfer arloesedd iechyd yng Nghymru.

Lansiodd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru rhaglen ACCELERATE yn ei digwyddiad ar gyfer y diwydiant ar 2 Gorffennaf.  Bydd y cyllid yn helpu sicrhau bod y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru yn parhau i fynnu a bod y pwyslais yn cael ei roi ar fuddion i gleifion. Bydd yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn arwain ar ACCELERATE ac yn cydweithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe.

Daw £24m o’r cyllid o Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru ar y cyd, ynghyd â phrifysgol a byrddau iechyd dros gyfnod o dair blynedd. Bydd £9m ychwanegol o gyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i greu arloesedd iechyd pellach ar draws Cymru. 

Mae’r Drindod Dewi Sant yn croesawu’r rhaglen.  Dywedodd Yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe: “Mae ein gwaith yn ddynol-ganolog yn bennaf ac mae’n cael ei arwain gan ddylunio sy’n caniatáu i’n ymchwilwyr i gymhwyso ymyrraedd creadigol er mwyn gwella iechyd a lles. 

“Mae gennym bartneriaeth sefydledig eisoes gyda Cerebra, elusen ymchwil flaenllaw sy'n gweithio i gefnogi plant sydd â chyflyrau niwrolegol. Mae Canolfan Arloesi Cerebra wedi datblygu nifer o atebion dylunio cynnyrch pwrpasol i alluogi plant i chwarae, cynyddu eu symudedd a gwneud bywyd teuluol yn haws. Bydd Accelerate yn ein galluogi i ddatblygu'r gwaith hwn ymhellach ac i gynnig ein harbenigedd dylunio cynnyrch ar gyfer gofal iechyd mewn cyd-destun ehangach. Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda'n partneriaid er mwyn cefnogi’r GIG a chleifion a fydd hefyd yn cynorthwyo busnesau i dyfu yng Nghymru”.

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, “Yng Nghymru mae gan fusnesau gyfle unigryw ac fe'u cefnogir yn llawn wrth ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau gofal iechyd o'r radd flaenaf ochr yn ochr â chlinigwyr ac arbenigwyr yn y diwydiant. Drwy gydweithio'n agos, mae gwell siawns a siawns cyflymach o’u mabwysiadu sy'n cefnogi'r sector gofal iechyd, gan olygu y bydd cleifion yn cael y buddion. “Mae'r sector gwyddorau bywyd yng Nghymru werth oddeutu £2 biliwn i economi Cymru. Bydd ACCELERATE yn gweithio gyda phartneriaid y diwydiant i gyflymu'r broses o drosi syniadau i gynhyrchion a gwasanaethau technoleg newydd, ac i gyflymu defnyddio a mabwysiadu cynhyrchion a gwasanaethau technoleg newydd i iechyd a gofal, gan greu gwerth economaidd parhaol yng Nghymru." 

Ychwanegodd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cynaladwyedd ac Ymgysylltu yn y Drindod Dewi Sant: “Mae’r Brifysgol yn falch iawn o fod yn rhan o fenter ACCELERATE ac i ddod â’n cynnig unigryw o ran dylunio cynnyrch i’r bartneriaeth. Mae’n gyffrous meddwl am y buddion fydd creu busnesau newydd yn gysylltiedig ag arloesedd iechyd yn dod i boblogaeth ac economi Cymru.”

Am fwy o wybodaeth am y cyllid a’r gefnogaeth sydd ar gael ewch i www.lifescienceshubwales.com <http://www.lifescienceshubwales.com>

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk