Yr Egin yn gartref i Ganolfan Fentergarwch newydd yng Nghaerfyrddin


27.11.2018

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi y bydd  yn gartref i Ganolfan Fenter yng Nghaerfyrddin – un o bedair newydd ledled Cymru -  ar gampws y Brifysgol fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i gefnogi entrepreneuriaid busnes.

Yr Egin

Cafodd lleoliadau’r canolfannau eu cyhoeddi gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ddydd Iau diwethaf (Tachwedd 22), ac mae’r Drindod Dewi Sant yn falch iawn o nodi y bydd yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau i gynnal Canolfan Gorllewin Cymru yng Nghanolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o’r Ganolfan Fenter newydd yng nghanolbarth Cymru a leolir yn y Drenewydd.

Lleolir Canolfan Fenter Caerfyrddin yng Nghanolfan S4C Yr Egin ar gampws y Brifysgol yn y dre o dan arweiniad y fenter gymdeithasol, Busnes Mewn Ffocws.  Mewn partneriaeth â Busnes Mewn Ffocws; Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Tramshed Tech; Canolfan Gydweithredol Cymru a Chynghorau Sir Caerfyrddin a Sir Benfro, bydd y Ganolfan yn cynnig lle i unigolion a chwmnïau ddechrau a thyfu eu busnesau mewn cymuned ysgogol a chroesawgar.  Bydd hefyd gan y Ganolfan Fenter gysylltiad cryf â Chanolfan Arloesedd y Bont ym Mhenfro, y Goleudy yn Llanelli a Choleg Sir Gâr.

Caiff y pedair Canolfan Fenter newydd eu hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Rhaglen Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ac maent yn rhan o fuddsoddiad o £4miliwn ledled Cymru.

Gyda phwyslais cryf ar feithrin talent newydd ac ymrwymiad i gefnogi cwmnïau newydd ynghyd â chwmnïau sydd eisiau datblygu ymhellach yn y sectorau creadigol a digidol, mae’r Egin mewn sefyllfa dda i ddiwallu anghenion y gymuned fusnes yn Ne Orllewin Cymru.

“Mae’r Brifysgol yn hynod falch ei bod yn cael y cyfle i gynnal un o Ganolfannau Menter Llywodraeth Cymru yng Nghanolfan S4C Yr Egin,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  “Bydd y datblygiad yn galluogi'r Brifysgol i weithio'n agos gyda phartneriaid allweddol gan roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhelliant i fyfyrwyr ac aelodau'r gymuned i annog llwyddiant entrepreneuraidd. Bydd hefyd yn galluogi'r Brifysgol i barhau i ddatblygu ei chysylltiadau â'r cymunedau busnes lleol a rhanbarthol."

Canolfan S4C Yr Egin yw canolfan greadigol a digidol newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.  Gyda S4C yn brif denant angor mae’r Egin yn gartref i amrywiaeth o gwmnïau yn y diwydiannau creadigol gan gynnwys cyhoeddi aml-gyfrwng a thechnoleg ddigidol; addysg ddigidol; cynhyrchu fideo a ffotograffiaeth; ôl-gynhyrchu; dylunio graffeg; cyfieithu ac isdeitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol.

Yr Egin

"Mae'r themâu o ddod â phobl ynghyd o'r diwydiannau creadigol a digidol ac annog gweithio ar y cyd i greu syniadau a rhannu adnoddau yn gwneud Yr Egin yn safle perffaith ar gyfer ein ‘Canolfan Fenter’ newydd wrth i ni barhau i feithrin y to nesaf o entrepreneuriaid a busnesau,” meddai Jill Walters, Rheolwr Contractau Busnes ym Musnes mewn Ffocws.  "Mae sicrhau’r cyfle tair blynedd hwn yn newyddion gwych i ni ac yn brawf pellach o’n  gallu i gyflawni canlyniadau rhagorol wrth helpu busnesau i dyfu a ffynnu.”

Yn ogystal ag ennill y cytundeb i ddarparu Canolfan Fenter yng Nghaerfyrddin, mae Busnes Mewn Ffocws - eto mewn partneriaeth â’r Drindod Dewi Sant, Coleg Ceredigion a nifer o sefydliadau eraill – wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i ddarparu Canolfan Fenter Powys yn y Drenewydd.

Tra bydd y canolfannau yng Nghaerfyrddin a'r Drenewydd yn cynnig ffocws canolog, bydd y rhaglen hefyd yn ymgysylltu ag unigolion a busnesau yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys. Bydd lleoliadau lloeren yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau a fydd yn galluogi pobl leol i ymuno â chymuned ehangach a gynigir gan y Canolfannau. 

Yn wir, mae Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin yn edrych ymlaen at weld Canolfan Fenter Caerfyrddin yn cael ei sefydlu o fewn Yr Egin ac i’w gweld yn chwarae rôl flaenllaw yn ymwneud â lleoliadau lloeren ar draws y rhanbarth.

“Mae datblygu busnesau cynhenid, dwyieithog ac arloesol yn hollbwysig ar gyfer hyfywedd  cymunedau. Elfen hollbwysig o weledigaeth Yr Egin yw i fod yn gatalydd ar gyfer sbarduno cwmniau newydd ac annog busnesau bach a chanolig i dyfu,” meddai Carys.  “Gyda dyfodiad y Ganolfan Fenter dyma sicrhau y bydd y cyngor a chefnogaeth busnes o’r radd flaenaf ar gael i bawb yng ngorllewin Cymru sydd yn dymuno datblygu busnes, gan gynnwys tenantiaid Yr Egin a’r rhai sy’n gwneud defnydd o’r gofod cydweithio. Bydd y Ganolfan Fenter yn medru manteisio ar adnoddau’r Egin fel canolfan ddigidol ac edrychaf ymlaen at ymgysylltu a datblygu partneriaethau gyda lleoliadau ar draws y rhanbarth.”

Am wybodaeth bellach, ewch i www.businessinfocus.co.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk