Ysgol Fusnes Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn croesawu Michael Sheen


10.05.2018

Roedd Y Drindod Dewi Sant yn falch o groesawu Michael Sheen i Ysgol Fusnes Abertawe i glywed am waith prosiect myfyrwyr gydag Ysgol Crug Glas a Matt’s Café ynghanol y ddinas.

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, cafodd myfyrwyr blwyddyn gyntaf Rheoli Busnes y dasg o helpu elusennau i godi ymwybyddiaeth o’u hachosion yn ogystal â’u helpu i godi arian.

Roedd y sefydliadau’n cynnwys ysgol leol ac elusen i’r digartref, ac roedd rhaid i’r myfyrwyr drefnu amrywiaeth o waith codi arian ac ymwybyddiaeth wrth lunio dogfennau i gofnodi eu gweithgareddau a’u hymgyrchoedd trwy greu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol penodol.

Gan weithio’n agos gyda Choleg Celf Abertawe, trefnodd Chloe Chignell, Ambia Haque, Heather Jackson, Najmeh Dadash a Natalia Mendel sesiynau celf yn Ysgol Grug Glas. Meddai Chloe: “Dyna fuddiol oedd gallu cydweithio’n agos â’r disgyblion mewn modd mor greadigol a hwyliog. Roedd y profiad yn addysg fawr i bob un ohonom ni. Trefnon ni hefyd fore coffi a thaith gerdded noddedig i ddisgyblion er mwyn i’r ysgol allu prynu golau uwchfioled newydd i’r bobl ifanc yno.”

Trwy’r cydweithredu â Choleg Celf Abertawe, daeth y myfyrwyr hefyd i gysylltiad â’r artist breswyl Dr Jane Harrison a phen draw hyn oedd prosiect ar thema Goroesiad y Cefnforoedd, a ystyriai’n fanwl broblem plastigau a llygredd.

Meddai Pennaeth Ysgol Fusnes Y Drindod Dewi Sant, Dr Maggie Inman: “Roedd hi’n hyfryd cael croesawu Michael Sheen i Ysgol Fusnes Abertawe. Cafodd e fynd i lygad y ffynnon, i glywed sut mae ein myfyrwyr ni yn integreiddio yn y gymuned leol gan helpu i godi ymwybyddiaeth o’n hysgolion lleol, elusennau a mentrau lleol a dysgu am fusnes wrth wneud hynny.

“Mae busnes yn bod mewn cymuned, felly dylai fod yn rhan o gymuned. Nid modelau busnes corfforaethol yw’r unig beth rydyn ni’n ei ddysgu yma, ond hefyd pob math o fusnes sy’n cynnwys busnes cymunedol ac yn enwedig menter gymdeithasol ac rydyn ni’n sicrhau bod ein myfyrwyr ni’n deall hynny o’r cychwyn cyntaf.

“Rydyn ni wedi creu model busnes gwahanol, lle NAD Busnes fel Arfer amdani, lle mae’r myfyrwyr yn ymgysylltu â’u cymuned leol ac yn dysgu trwy weithio gyda busnes o’r cychwyn cyntaf. Mae hon yn rhaglen unigryw, lle gallwn ni gyflawni nod Y Drindod Dewi Sant o drawsnewid addysg, trawsnewid bywydau.”

Cafodd Michael daith o gwmpas Matt’s Café, (Matthew’s House) a sefydlwyd i greu amgylchedd diogel a chroesawgar i’r digartref a’r mwyaf bregus yn Abertawe.

Meddai Darlithydd Busnes Y Drindod Dewi Sant, Dr Gareth Hughes: “Cymerodd Michael ddiddordeb mawr yn y myfyrwyr ac yn yr un modd, dyma nhw’n ymwneud yn dda ag e. Mae’r myfyrwyr hwythau wedi cael argraff ffafriol o’r gwaith a gyflawnwyd gan Thorn a’i dîm draw yn nghaffi Matthew’s House – ysbrydoliaeth anhygoel yn ogystal ag agoriad llygad i’r myfyrwyr, sydd bellach wedi cael golwg hollol wahanol ar rai o’r materion cymdeithasol sy’n digwydd yn yr ardaloedd lle maen nhw’n byw, gweithio ac astudio, ac oddi amgylch. Rwy’n mawr obeithio y bydd modd i ni yn yr ysgol fusnes barhau i adeiladu perthynas â chaffi Matthew’s House a gwneud rhyw gyfraniad bach i’r elusen ardderchog hon.

Meddai'r rheolwr prosiect yng nghaffi Matthew’s House, Thom Lynch: “Roeddem yn falch o allu rhannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd â Michael Sheen. Cawsom ni hefyd gyfle arbennig am ffotograff sydd hefyd wedi rhoi hwb i’r tîm cyfan.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk