Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn y Drindod Dewi Sant yn cynnal darlith arbennig ‘Byw Un Blaned’


16.04.2018

Roedd yn bleser mawr gan Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn y Drindod Dewi Sant gynnal darlith arbennig gan yr awdur a’r newyddiadurwr David Thorpe ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol y mis hwn.  

David Thorpe Lecture 1

Canolbwyntiodd yr anerchiad yn benodol ar her byw o fewn ffiniau planedol a sut mae Cymru yn delio â’r materion hyn.  Canolbwyntiodd David hefyd ar beth o’r ymchwil i’w lyfr nesaf sy’n edrych ar ddinasoedd un blaned.   Yn dilyn y ddarlith oedd â’r teitl “Living within planetary limits”, meddai David Thorpe:  

“Sut gallwn ni fesur a ydy datblygu yn diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu’u hanghenion hwythau? Sut gwyddom ni a ydy hyn yn bosibl hyd yn oed?  Mae Cymru yn arwain y ffordd mewn llywodraethu cynaliadwy er mwyn ateb y cwestiynau hyn.  Ar flaen y gad o ran y dull hwn y mae Datblygu Un Blaned.  Credaf ein bod ni ar daith dyngedfennol i ddarganfod a oes modd cymhwyso Datblygu Un Blaned yn ôl y raddfa angenrheidiol a sut beth byddai hynny.  Mae hwn yn arbrawf cyffrous yn y byd go iawn a gobeithio yr hoffai mwy o bobl fod yn rhan ohono.

Hoffwn i ddiolch i Ysgol Fusnes Caerfyrddin am y gwahoddiad i fod yma heddiw.   Yn sicr cawsom ni drafodaeth gadarnhaol a diddorol ac roedd yn ardderchog gweld bod y myfyrwyr â chymaint o ddiddordeb yn y pwnc.”

David Thorpe Lecture 2

Y Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer BA Rheolaeth Busnes ar Gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant yw Dr Louise Emanuel.   Ychwanegodd:

Roedd yn wych i weld David Thorpe yn ymweld ag Ysgol Fusnes Caerfyrddin heddiw.  Mae David yn awdur, newyddiadurwr ac ymgynghorydd uchel ei barch ac yn siaradwr ysbrydolgar ym meysydd byw ‘un blaned’, ynni carbon isel, effeithlonrwydd ynni a phensaernïaeth gynaliadwy – materion sydd mor bwysig i’r Ysgol Funses a’r brifysgol ei hun.  Roedd yn gyfle arbennig i’r myfyrwyr glywed rhagor am waith allweddol David ar hyd y blynyddoedd ac i gynnig syniadau eu hunain ar y pwnc wrth gwrs. 

Hoffem ni ddiolch i David am ei gyfraniad a gwn fod ein myfyrwyr wedi cael budd mawr o glywed ei syniadau a’i weledigaeth yma heddiw.”

Nodyn i'r Golygydd

Mae David Thorpe yn nofelydd, newyddiadurwr a sgriptiwr ac yn enillydd cystadleuaeth gan Harper Collins i ddarganfod awdur newydd o bwys i blant.   Ac yntau’n arbenigwr ar faterion cynaliadwyedd, ef hefyd yw sylfaenydd y Cyngor Un Blaned ac awdur nifer o lyfrau ar gynaliadwyedd, yn cynnwys Energy Management in Buildings, Energy Management in Industry, Solar Technology a Sustainable Home Refurbishment.  Yn 2015 cyhoeddwyd un o'i lyfrau amlycaf, The One Planet Life, ac fe’i disgrifiwyd fel olynydd i Self Sufficiency gan John Seymour.  Mae’r llyfr hwn yn benodol yn dweud wrth bobl yn gynhwysfawr ac yn ymarferol sut i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd, ond ar yr un pryd, mae’n apêl i lywodraethau a chynllunwyr feithrin agwedd newydd tuag at ddatblygu, cynllunio a rheoli tir ac ystyried effaith amgylcheddol gyflawn gweithgareddau dynol.

Am wybodaeth bellach ewch i: theoneplanetlife.com 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663