Adnewyddiad o £2.1 M i adeilad prifysgol hynaf Cymru


19.09.2019

Saif adeilad Dewi Sant ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Sant yn Llambed yn falch ymhlith bryniau tonnog Ceredigion a hynny ers bron i 200 mlynedd.  Yn gartref i sefydliad addysg uwch cyntaf Cymru; mae ei bensaernïaeth eiconig yn rhan gyfarwydd o'r dirwedd.

Lampeter Campus

Wedi'i adeiladu rhwng 1822 a 1827 i ddyluniadau’r pensaer a hynafiaethydd Seisnig C R Cockerell, mae'r adeilad rhestredig Gradd II* wedi gweld newid mawr dros y ddwy ganrif ddiwethaf.

Bellach, wrth i’r Brifysgol edrych ymlaen at ddathlu ei daucanmlwyddiant yn 2022, bydd yr adeilad yn cael ei adnewyddu a’i foderneiddio er mwyn darparu cyfleusterau addas at y pwrpas ar gyfer dysgu ac addysgu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Caiff yr adnewyddu ei wneud fel rhan o bartneriaeth rhwng Sefydliad Aml-Ddiwylliannol Addysgol Chin Kung.  Mae’r bartneriaeth eisoes wedi gweld datblygiad darpariaeth newydd yn Llambed drwy’r Academi Sinoleg, yn cynnwys rhaglenni doethur proffesiynol a chynadleddau ynghyd â buddsoddiad yn isadeiledd y campws. 

Mae'r prosiect adeiladu arfaethedig yn 36 wythnos, a bydd y gwaith yn cael ei wneud gan gontractwr lleol J&E Woodwork Ltd sydd hefyd yn isgontractio rhannau o'r gwaith i gwmnïau trydanol a phlymio lleol.

Mae Adeilad Dewi Sant yn rhan o ystâd y Brifysgol sy’n cael ei drysori ac mae’n dynodi man geni addysg uwch yng Nghymru”, meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost campws Llambed. “Rwy’n falch iawn y bydd yr adnewyddiad, tra’n gydnaws â threftadaeth bensaernïol yr adeilad, yn sicrhau bod y cyfleusterau’n gweddu anghenion dysgu ac addysgu o fewn cyd-destun gystadleuol addysg uwch yn yr oes sydd ohoni”.

“Mae'r Brifysgol yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i economi'r rhanbarth ac rwy'n falch iawn y bydd y gwaith adnewyddu yn cael ei wneud gan gyflenwyr lleol, J&E Woodwork sydd hefyd yn sicrhau bod y gadwyn gyflenwi yn darparu gwaith i gwmnïau yn Ceredigion a Sir Gaerfyrddin”.

Wedi’i sefydlu yn 1969, mae J&E Woodworks Ltd, busnes yn Llambed, yn falch iawn o gael eu penodi'n Brif Gontractwyr i gefnogi gwaith ad-drefnu ac adnewyddu Adeilad Dewi Sant.

Dywedodd Alan Thomas o J&E: “Rydym yn cynnal cronfa ddata eang o gyflenwyr ac isgontractwyr lleol profiadol y gellid ymddiried ynddynt a adeiladwyd dros nifer o flynyddoedd ac mae’n tynnu’n helaeth ar y berthynas rydyn ni wedi’u datblygu gyda nhw. Trwy dargedu llafur lleol a chyflenwyr lleol, rydyn ni'n cyfrannu at gymuned gynaliadwy yn yr ardaloedd rydyn ni'n gweithio ynddynt”.

Mae adeilad Dewi Sant yn gartref i dderbynfa y campws, llety, cyfleusterau cynadledda, Llyfrgell y Sylfaenwyr, y Capel a nifer o ystafelloedd aml-ddefnydd.  Caiff ei ddefnyddio’n helaeth i gefnogi gwaith academaidd y Brifysgol yn cynnwys cynadleddau rhyngwladol a darlithoedd ac mae ei gymeriad pensaernïol gyda chwad a chlasordy traddodiadol yn ei wneud yn lleoliad poblogaeth ar gyfer cleientiaid allanol. 

Mae'r adeilad rhestredig Gradd II* yn cynnwys pedrongl gyda phedair amrediad sy'n croesi ar yr onglau.  Mae tŵr mynediad i'r de ac estyniad siâp T i'r gogledd. Mae estyniadau pellach i'r pedrongl, yn fwyaf arbennig i'r gogledd-orllewin a'r de-ddwyrain.

Bydd yr adnewyddiad yn cynnwys uwchraddio'r cyfleusterau presennol i gynnwys llety en-suite yn ogystal â llyfrgell well a lleoedd amlbwrpas.