Darlithydd o’r Drindod Dewi Sant yn paratoi i berfformio yn India


17.01.2019

Ddiwedd mis Ionawr, bydd cyfle i brofi blas ar theatr, iaith a llenyddiaeth Gymreig yn ninas Kolkata yn yr India.  Bydd cynrychiolwyr o fyd celfyddydol Cymru - gan gynnwys Cyfarwyddwr Rhaglen BA Dawns Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - yn teithio i Kolkata, a nodir yn aml fel prifddinas ddiwylliannol India, i gyflwyno gweithiau artistig o fyd theatr, dawns a llenyddiaeth Cymru.

Gwyn Emberton

Mae’r criw o Gymry’n cynnwys Light, Ladd and Emberton (LL&E) – a fydd yn perfformio yn y Kolkata Literary Meet, un o’r gwyliau fwyaf mawreddog yn y wlad, yn ogystal â pherfformio mewn lleoliadau eraill yn y ddinas.

Yn ogystal â chyflwyno cynyrchiadau yng ngwyliau mawr eu bri Kolkata a chynnal gweithdai gydag ysgolion lleol, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau, fe fyddan nhw hefyd yn cyfrannu i sesiynau panel ac yn traddodi darlithoedd yng nghwmni rhai o leisiau diwylliannol mwyaf amlwg India.

Mae gŵyl Cymru yn Kolkata yn dymor o weithgareddau a chydweithio celfyddydol sy’n derbyn cefnogaeth gan y British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Fe ddeilliodd o’r perthnasau a’r rhwydweithiau a sefydlwyd yn ystod tymor #IndiaCymru yn 2017-18 - rhaglen o bwys a sbardunodd gydweithio artistig rhwng Cymru ac India gan agor y drws i rwydweithiau diwylliannol parhaol rhwng y ddwy wlad.

Bydd Light, Ladd & Emberton, mewn partneriaeth gyda Pickle Factory Dance Foundation o Kolkata, yn perfformio ‘Caitlin’, cynhyrchiad dawns ymdrwythol a ddewiswyd ar gyfer Arddangosfa Caeredin y Cyngor Prydeinig yn 2017. Mae’r sioe, sydd wedi ennill clod mawr, yn olrhain perthynas dymhestlog y bardd Cymreig poblogaidd Dylan Thomas a’i wraig, Caitlin.  Cyflwynir y perfformiadau yn neuadd Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan ar ddydd Mawrth yr 22ain o Ionawr a dydd Iau’r 24ain o Ionawr am 7pm, a dydd Gwener y 25ain o Ionawr am 6pm / 8pm.

Yn ystod yr ŵyl bydd perfformwyr Light, Ladd & Emberton hefyd yn cynnal gweithdai i rannu eu sgiliau a’u gwybodaeth greadigol – yn gyntaf gyda myfyrwyr Kala Bhavan yn Santiniketan, ac yna mewn gweithdai agored ar gyfer mynychwyr theatr brwd yn Kolkata.

“Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at fynd â’r cynhyrchiad theatr dawns anhygoel hwn, Caitlin, i India, gyda Light, Ladd and Emberton ac i gynrychioli Cymru ar lwyfan ryngwladol,” meddai Gwyn, sy’n chwarae rhan Dylan Thomas yn y cynhyrchiad hwn.  “Bydd yn brofiad anhygoel i gyflwyno'r gwaith i gynulleidfaoedd newydd yno ac i fedru rhannu bywydau gwallgof Caitlin a Dylan Thomas trwy berfformiadau, darlithoedd, gweithdai ac arddangosiadau.

“Bydd yn set o berfformiadau chwerw-melys gan mai nhw bydd fy rhai olaf yn y cynhyrchiad hwn. Bu'n gyfnod anhygoel o berfformio un o ddynion a beirdd mwyaf eiconig Cymru, ac yn anrhydedd hefyd i weithio gydag artistiaid mor ysbrydoledig â Deborah Light, Eddie Ladd, ein cynhyrchydd diflino, Laura Drane a’r anhygoel Sion Orgon ar y gwaith sain. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r Cyngor Prydeinig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth drwy sicrhau bod y daith hon yn digwydd.”

Gwyn Emberton

Mae Gwyn Emberton yn gyfarwyddwr rhaglen BA Dawns Y Drindod Dewi Sant a leolir ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.  Mae’n rhaglen sy'n seiliedig ar ymarfer wedi'i llunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd fel artistiaid dawns y dyfodol.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar dri maes penodol - techneg a pherfformiad, coreograffi ac iechyd a lles dawns - ac yn ystod eu hamser ar y cwrs, mae myfyrwyr yn ennill ystod o sgiliau arbenigol yn ogystal â phrofiad ymarferol ym mhob maes. Mae myfyrwyr hefyd yn dysgu am ymarfer dawns gynhwysol ac mae'r holl ddulliau ymarferol yn seiliedig ar ddamcaniaethau a dulliau cysyniadol perthnasol.

Dan arweiniad y perfformiwr a'r coreograffydd blaenllaw - Gwyn Emberton - addysgir y cwrs gan drawsdoriad o ymarferwyr dawns cyfoes sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr weithio gydag ystod amrywiol o artistiaid a choreograffwyr.

Mae’r ŵyl Cymru yn Kolkata, yn cynnwys perfformiadau, darlithoedd, darlleniadau a gweithdai i bob creadigol, myfyrwyr ysgol a phobl proffersiynol ym myd y cyfryngau.

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas AC, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:  “Mae’n bleser gweld y cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru ac India yn mynd o nerth i nerth, yn arbennig yn sgîl y gwaith ardderchog a wnaethpwyd fel rhan o’r Tymor India/Cymru 2017-18, ac hefyd gan mai Cymru yw’r wlad nodwedd yng Ngŵyl Lenyddiaeth Kerala eleni. Unwaith eto bydd y gorau o Gymru’n cael ei arddangos i gynulleidfaoedd o’r India, ac rwy’n dymuno pob llwyddiant i’r cyfranogwyr yn yr Ŵyl.”

Dywedodd Debanjan Chakrabarti, Cyfarwyddwr y British Council Dwyrain a Gogledd-ddwyrain India:  “Drwy ein gwaith yn y celfyddydau rydym yn bwriadu ysbrydoli a chyffroi pobl a gwneud cysylltiadau cynaliadwy yn y DU ac India. Mae’r pedwar sefydliad o Gymru a’u partneriaid yn India wedi cael y cyfle i weithio’n agos dros y ddwy flynedd diwethaf gyda chefnogaeth gan y British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Ym mis Ionawr 2019 mae’n bleser gennym groesawu’r cwmnïau Cymreig i Kolkata ac yn gobeithio y byddant yn gwneud cysylltiadau dyfnach ac ehangach yn Nwyrain a Gogledd-ddwyrain India”.

Dywedodd Rebecca Gould. Pennaeth Celfyddydau British Council Cymru:  “Mae hyn yn gyfle gwych i arddangos rhai o alluoedd artistig a chreadigol o Gymru yn Kolkata. Rydym wrth ein boddau bod y pedwar sefydliad wedi creu cysylltiadau dwfn gyda Kolkata o ganlyniad i’w cysylltiad â thymor #IndiaCymru 2017/18. Mae’r fenter, sydd wedi’i chefnogi gan y British Council a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi gweld 15 o sefydliadau celfyddydau o Gymru yn gweithio ar y cyd gyda phartneriaid o India, nifer o’r rheiny wedi’u lleoli yn Kolkata, er mwyn dangos gwerth buddsoddi mewn cydweithrediadau celfyddydau rhyngwladol, a chefnogi rhyngwladoli’r sector celfyddydau yng Nghymru a’i chyfranogiad mewn gwyliau rhyngwladol.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â rhaglen BA Dawns Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/ba-dance/

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r Cyngor Prydeinig, ewch i https://wales.britishcouncil.org/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk