Dawns heb ffiniau - it will come later – yn ymweld â Chaerfyrddin


18.09.2019

Mae Gwyn Emberton Dance, cwmni Gwyn Emberton, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Dawns ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dod â’i brosiect diweddara i Gaerfyrddin fis nesaf.

Dance without borders - a collaboration by six international artists – visits Carmarthen

Bydd it will come later, y pedwerydd cynhyrchiad dawns rhyngddiwylliannol gan iCoDaCo (Cydweithfa Dawns Gyfoes Ryngwladol), yn gorffen ei daith ryngwladol yng Nghymru a Lloegr yr hydref hwn. Mae it will come later, a ddatblygwyd gan chwe artist dawns enwog ar draws pum gwlad, eisoes wedi cael ei berfformio yn Sweden, Hwngari, Gwlad Pwyl a Hong Kong, ac nawr mae cwmni Gwyn Emberton Dance (GED) o Gymru yn dod â'r daith i'r DU. Mae un o artistiaid dawns mwyaf blaenllaw Cymru, Eddie Ladd, yn goreograffydd a pherfformiwr yn y darn, sy'n ymateb i ansefydlogrwydd gwleidyddiaeth fodern, a'r angen i wthio am ddemocratiaeth a chyfleoedd i gydweithio.

Gan weithio ar draws ffiniau, datblygwyd it will come later drwy gyfres o gyfnodau preswyl ym mhob un o'r gwledydd lletyol yn ystod 2018, wrth archwilio'r thema gychwynnol 'trawsnewid' gyda'r artistiaid a'u cymunedau lleol. Gydag artistiaid o Gymru, Sweden, Hwngari, Gwlad Pwyl a Hong Kong, fe wnaeth cyflwr newidiol gwleidyddiaeth y DU, Ewrop, Dwyrain Ewrop a Hong Kong gynnau papur tanio'r cyfnewid rhyngddynt. Mae'r broses gydweithredol wedi arwain at ddarn perthnasol a chyfoes a oedd yn arbennig o berthnasol yn Hong Kong ym mis Gorffennaf, yng nghyd-destun y protestiadau gwleidyddol parhaus o blaid diwygio democrataidd.

Mae it will come later yn cael ei berfformio o gwmpas set sy'n troi, gyda goleuni sy'n codi a gostwng wrth i'r chwe dawnsiwr wthio yn erbyn ei gilydd mewn llif trawsnewidiol parhaus, sy'n cynrychioli'r ymdrech sydd ei hangen i barhau i weithio dros ddemocratiaeth, cydraddoldeb ac unigolrwydd. Mae'r gwaith dawns cyfoes elfennol hwn yn ficrocosm o gydweithio a chyd-drafod yn yr oes gythryblus sydd ohoni. Drwy'r prosiect i gyd fe wnaeth pob artist, gan gynnwys Eddie Ladd o Gymru, ddod â safbwyntiau unigryw i'r ystafell ynghylch grym trawsnewid.

Dywedodd Eddie Ladd, o Aberteifi: "Mae bod yn rhan o'r prosiect hwn wedi bod yn bleser ac yn boen ac yn her ac yn fendith. Mewn gwirionedd, ac yn ystrydebol, fe wnes i ddysgu gan bawb i dderbyn a chymryd cam ymlaen yn hytrach na phrofi pob syniad nes iddo gael ei ddinistrio. Ces i fy synnu gan y coreograffïau a grëwyd gan y chwech ohonom – fyddwn i ddim wedi gallu eu dychmygu cyn i ni gwrdd. Mae'r cwmni'n gymdeithas ar ffurf fechan. Ac mae'r gwaith yn dangos ein hymdrechion i aros gyda'n gilydd a symud gyda'n gilydd.”

Dance without borders - a collaboration by six international artists – visits Carmarthen

Coreograffwyr a pherfformwyr iCoDaCo yn 2018/2020 yw: Lee Brummer (Sweden), Mui Cheuk-Yin (Hong Kong), Eddie Ladd (Cymru/DU), Joseph Lee (Hong Kong), Weronika Pelczyńska (Gwlad Pwyl) ac Imre Vass (Hwngari). Cafodd pob un ei ddewis fel artist blaenllaw yn ei wlad ei hun ac ar lefel ryngwladol, ac mae gan Mui Cheuk-yin dros 30 mlynedd o brofiad yn rheng flaen y byd dawnsio yn Hong Kong.

Mae taith yr hydref yng Nghymru a Lloegr wedi'i chefnogi gan Raglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Chyngor Celfyddydau Sweden, ac wedi'i chynhyrchu gan gwmni Gwyn Emberton Dance o Gymru, sydd wedi cefnogi'r prosiect yn rhyngwladol fel sefydliad partner iCoDaCo ers 2014. Mae it will come later hefyd yn rhan o arddangosfa Dyma Gymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2019.

Yn ogystal â pherfformiadau'r daith yr hydref, bydd darlithoedd cyhoeddus, gweithdai mewn Prifysgolion a Cholegau, a phenwythnos o gyfnewid creadigol rhwng artistiaid rhyngwladol iCoDaCo a chymuned perfformio Caerdydd ym Mhrifysgol De Cymru.

Y tu hwnt i berfformiadau o it will come later gan iCoDaCo yn 2018/2020, bydd llyfr yn cael ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2020. Bydd y llyfr yn cynnwys ffotograffiaeth, erthyglau ysgrifenedig a myfyrdodau personol gan yr artistiaid rhyngwladol, ac yn gyfle i bobl archwilio a thrafod y gwaith – a'i broses gydweithredol ryngddiwylliannol unigryw – am flynyddoedd i ddod.

Bydd it will come later gan iCoDaCo yn agor yng Nghaerfydd cyn teithio i Fryste, Aberystwyth, Trefaldwyn a Chaerfyrddin.

Dyma fanylion y sioe yng Nghaerfyrddin:

Theatr Parry, Campws Caerfyrddin Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

4 Hydref - 7.30pm (sesiwn holi ac ateb ar ôl y sioe)

Cost: £10 / Myfyrwyr/Tocynnau Rhatach: £5

http://bit.ly/itwillcomelaterCarm

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddilyn prosiect iCoDaCo 2018/2020 ac it will come later, ewch i icodaco.com/blog

Am wybodaeth bellach ynglyn â'r cwrs BA Dawns a gynygir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/ba-dance/

Nodyn i'r Golygydd

iCoDaCo (Cydweithfa Dawns Gyfoes Ryngwladol)

Mae iCoDaCo yn brosiect rhyngddiwylliannol dan arweiniad artistiaid a gynhelir bob dwy flynedd, ac sy'n dod ag artistiaid a chynhyrchwyr o bedwar ban y byd ynghyd i gydweithio a chreu gweithiau dawns cyfoes ar draws nifer o ffiniau. Dechreuwyd iCoDaCo yn 2012, ac mae wedi'i rheoli gan gwmni ilDance o Sweden.

Bob dwy flynedd mae'r prosiect yn newid ei ffurf a chyfeiriad yn ddibynnol ar yr artistiaid a chynhyrchwyr sy'n cymryd rhan.

Mae gan bob fersiwn ddarn o waith newydd yn ganolbwynt iddi, sydd wedi'i gefnogi gan amrywiaeth o weithgareddau eraill (dosbarthiadau meistr, trafodaethau, llyfrau) gyda'r nod o gyflawni uchelgais cyffredinol y prosiect: bwrw goleuni ar fyd dawns gyfoes a chwalu'r ffactorau sy'n rhwystro pobl rhag deall a chael mynediad ato, a hynny ar draws nifer o wledydd, rhanbarthau, diwylliannau ac ieithoedd.

iCoDaCo 2018/2020

Mae cynhyrchiad 2018/2020 yn cynnwys chwe artist o bum gwlad (Hong Kong, Sweden, Hwngari, Gwlad Pwyl a Chymru/y DU) lle mae'r gwaith cychwynnol yn cael ei gwblhau, cyn estyn ymhellach a chroesi nifer mwy o ffiniau.

Cafodd it will come later ei greu dros bum cyfnod preswyl pythefnos o hyd ym mhob un o'r gwledydd yn ystod ail hanner 2018, gan orffen gyda'r perfformiad cyntaf yng Nghracow, Gwlad Pwyl ar 25 Tachwedd 2018.

Gwyn Emberton Dance (GED)
Gwyn Emberton Dance yw cynhyrchydd iCoDaCo ar gyfer y DU a'r gweithgareddau rhyngwladol. Cafodd y cwmni, sy'n un o'r mwyaf blaenllaw yng Nghymru, ei sefydlu'n wreiddiol gan y coreograffydd a dawnsiwr Gwyn Emberton fel modd o greu a pherfformio ei waith ei hun. Roedd hyn ar ôl iddo gael gyrfa fel dawnsiwr, gyda choreograffwyr fel Akram Khan, Matthew Bourne ac Inbal Pinto. Mae'r cwmni'n teithio'n rheolaidd yn y DU, Ewrop, a thu hwnt, ac yn cael ei ganmol yn eang. Mae gwaith GED wedi ennill nifer o wobrau yng Nghymru, a chafodd ei ddewis i fod yn rhan o British Dance Edition yn 2016. Dyma'r trydydd prosiect gan iCoDaCo y mae Gwyn a GED wedi bod yn rhan ohono.

Cyfranwyr it will come later

Wedi'i greu a'i berfformio gan:

Lee Brummer (Sweden)

Mui Cheuk-Yin (Hong Kong)

Eddie Ladd (Cymru/DU)

Joseph Lee (Hong Kong)

Weronika Pelczyńska (Gwlad Pwyl)

Imre Vass (Hwngari)

Tîm creadigol:

Senograffiaeth: Simon Banham (DU)

Dylunydd Goleuo: Katherine Sandys (DU)

Cerddoriaeth: Gosheven (Hwngari)

Gwisgoedd: Hanka Podraza (Gwlad Pwyl)

Dramayddiaeth: Gwyn Emberton (Cymru/DU); Israel Aloni (Sweden)

Wedi'i gynhyrchu gan:

ilDance (Sweden - arweinydd prosiect)

Gwyn Emberton Dance (Cymru/DU; Rhyngwladol)

Canolfan Goreograffi Cracow / Nowohuckie Centrum Kultury (Gwlad Pwyl)

Canolfan Ddiwylliannol SíN (Hwngari)

A Phartneriaid (Hong Kong)

Mae iCoDaCo wedi'i gyd-ariannu gan Raglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd.

Gyda chefnogaeth ychwanegol yng Nghymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk