Graddedigion y Drindod Dewi Sant yn serennu mewn sioe gerdd newydd, Eye of The Storm


10.10.2019

Mae dau o raddedigion y Celfyddydau Perfformio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar hyn o bryd ar daith Brydeinig yn rhan o gast Eye of the Storm - sioe gerdd newydd sbon sydd wedi’i hysgrifennu gan y gyfarwyddwraig arobryn, Geinor Styles a’r gyfansoddwraig o fri, Amy Wadge.

Rosey Cale & Caitlin McKee

Caitlin McKee a Rosey Cale, graddedigion Y Drindod Dewi Sant (llun drwy garedigrwydd Theatr na nOg).

Rosey Cale sy’n chwarae rhan y prif gymeriad Emmie Price, gyda Caitlin McKee yn serennu fel ei chwaer Karen - ac roedd y ddwy ohonynt wedi astudio ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Ar hyn o bryd maent yn cyfareddu cynulleidfaoedd ar draws Prydain gyda’u perfformiadau disglair.

Cynhyrchir Eye of the Storm gan y cwmni o Gymru, Theatr na nÓg, ac mae’n ddrama gerddorol wreiddiol a gwefreiddiol sydd wedi bod yn cyffwrdd cynulleidfaoedd o bob oed - o Gaeredin i Abertawe.  Weddi’i lleoli yng nghymoedd de Cymru, mae gan Eye of the Storm drac sain gwreiddiol gan Amy Wadge (Keeping Faith, Thinkin’ Out Loud gydag Ed Sheeran), enillydd Gwobr Grammy, ac fe’i perfformir yn fyw ar lwyfan gan gast o wyth actor-gerddor talentog.

Mae’r sioe wedi derbyn adolygiadau pum seren, ac yn ddiweddar disgrifiwyd y cynhyrchiad yn y Scotsman fel “an exuberant musical play” gan ddweud “Rosey Cale sings like an angel.”

Mae’r Edinburgh Guide hefyd yn annog cynulleidfaoedd i fynd i weld y sioe:Bring your children, bring your students, bring yourselves to this Theatr na nÓg production, a perfect example of what the company aspires to do: tell stories of ordinary people who achieve extraordinary things."

Mae Eye of the Storm yn canolbwyntio ar fywyd Emmie Price, sy’n cael ei phortreadu’n berffaith gan Rosey Cael a raddiodd o’r rhaglen BA Actio yn y Drindod Dewi Sant.   Mae bywyd Emmie yn gorwynt.  Mae’i byd yn cael ei dynnu rhwng gofalu am ei mam sydd ag anhwylder deubegynol a phrofi ei bod yn gallu cyflawni yn yr ysgol.  Ond mae Emmie yn gwybod y bydd popeth yn newid ryw ddiwrnod.   Ryw ddiwrnod mae hi’n mynd i fod yn heliwr stormydd . . . yn America.  Ond a fydd ei dyfais am ynni adnewyddadwy’n ddigon i ennill bwrsari iddi hi astudio yn UDA?

Rosey Cale

Rosey Cale, cyn-fyfrwraig Y Drindod Dewi Sant (llun drwy garedigrwydd Theatr na nOg).

Mae Dave Ainsworth, darlithydd Actio Rosey gynt yn y Drindod Dewi Sant, wrth ei fodd gyda’i llwyddiant ac mae’n ymfalchïo’n fawr yn ei chyflawniadau.

“Mae Rosey yn actores, cantores ac awdur caneuon da iawn a gwblhaodd dair blynedd lwyddiannus iawn gyda ni ar y rhaglen BA Actio,” meddai Dave, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Actio yn y Drindod Dewi Sant.   “Mae ei gwaith caled a’i hymrwymiad wedi ei helpu i wireddu potensial aruthrol yn y diwydiant ac rydw i mor falch bod Rosey yn derbyn clod haeddiannol iawn am ei gwaith ar Eye of the Storm.”

Mae Caitlin McKee, cyn-fyfyrwraig Celfyddydau Perfformio cyfrwng Cymraeg yn y Drindod Dewi Sant, hefyd yn rhoi perfformiad syfrdanol ac emosiynol fel Karen, chwaer Emmie. 

“Gwych oedd cael y cyfle i weld Caitlin yn dod a chymeriad llwyfan yn fyw gyda pherfformiad graenus arall,” meddai Jonathan Pugh, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Drama Gymhwysol yn Y Drindod Dewi Sant. “Roedd ei phortread cynnil ond teimladwy o Karen wedi taro’n nodyn yn berffaith gyda fy myfyrwyr yn y gynulleidfa, ac roedd ei llais cyfoethog a chynnes yn cysylltu neges y darn gydag emosiynau’r cymeriadau yn wych.”

Caitlin McKee

Caitlin McKee, cyn-fyfyriwraig Y Drindod Dewi Sant (llun drwy garedigrwydd Theatr na nOg).

Er mai gwaith ffuglen yw Eye of the Storm, mae wedi’i gwreiddio yn straeon cyffredin dwsinau o ofalwyr ifanc ar draws Abertawe a Chastell-nedd, a bu Geinor Styles, Cyfarwyddwr Artistig Theatr na nOg, yn gweithio gyda nhw wrth ddatblygu’r stori dros nifer o flynyddoedd.  Nod y ddrama yw dod â safbwynt gofalwr ifanc yn fyw, gan ysgogi trafodaeth a helpu cynulleidfaoedd i ddeall realiti bywydau pobl eraill.

“Roedd dwy adeg allweddol i mi wrth i mi gyfweld y gofalwyr ifanc. Un pan ofynnais beth oedd eu breuddwydion, beth oedd eu nod. Yr ymateb oedd “Does dim pwynt cael breuddwyd”.  Yr ail oedd pan ofynnais a oedden nhw’n teimlo unrhyw orfodaeth i ofalu. Ac wedyn teimlo'n ostyngedig a chael fy llorio gan yr ateb “Oes unrhyw beth mwy pwysig na gofalu am fod dynol arall?” “Roeddwn i eisiau mynd i’r afael â’r ddau beth hyn a’u darlunio ar gyfer y gofalwyr ifanc. Mae’n bwysig breuddwydio a chael breuddwyd, ac i ni’r gymuned ehangach fod yn ymwybodol o beth maen nhw’n ei wneud o ddydd i ddydd, a’u deall a’u cefnogi,” meddai Geinor, sydd hefyd wedi treulio cyfnodau yn Y Drindod Dewi Sant fel cyfarwyddwr gwadd.

Yn ystod y gwaith o ddatblygu’r sioe, denodd y cynhyrchiad ddiddordeb Amy Wadge,.  A hithau’n gyfansoddwraig caneuon uchel iawn ei pharch, mae Amy wedi ysgrifennu ar gyfer pobl megis Ed Sheeran, Kylie Minogue a Jason Mraz. Bydd llawer hefyd yn adnabod ei thrac sain prydferth o’r gyfres ddrama, Keeping Fait / Un Bore Mercher.  Cyfrannodd Amy ei sgiliau ym maes ysgrifennu caneuon i weithio gyda Geinor ar y sioe gerdd, gan chwarae gyda rhinweddau canu gwlad ar gyfer adrodd straeon er mwyn mynegi stori’r gofalwr ifanc.   

“Mae’r stori’n siarad am ddod o ddim byd, ac am galedi - yr un peth ag y mae canu gwlad yn ei wneud,” esbonia Amy.   “Yn amlwg, y wlad fel arfer yw Texas neu Tennessee neu ble bynnag, ond mae rhywbeth am Gymru sydd, i mi, yn ei gynnig ei hun i ganu gwlad yn fwy nag unrhyw le arall yn Ewrop. Mae awyrgylch y dref fach ganddi ac mae ein cymeriad ni’n byw mewn parc cartrefi symudol, er bod hynny yng Nghymru.”  

Mae Eye of the Storm yn ddigwyddiad theatraidd llawn dewrder, penderfyniad a thosturi sy’n cyffwrdd calonnau aelodau’r gynulleidfa o bob oed - plant ac oedolion fel ei gilydd.

A'r sioe eisoes wedi ymddangos o flaen cynulleidfaoedd yng Nghaeredin, Abertawe, Portsmouth a Birmingham, daw’r daith i ben yn ôl yng Nghymru gyda pherfformiadau yng Nghasnewydd, Bangor ac Aberystwyth ar y dyddiadau isod:

Casnewydd, Glan yr Afon
Dydd Mawrth 15 - dydd Sadwrn 19 Hydref
01633 656757 |  tickets.newportlive.co.uk

Bangor, Pontio
Dydd Mawrth 22 - dydd Mercher 23 Hydref   
01248 382828 | pontio.co.uk

Aberystwyth, Canolfan y Celfyddydau
Dydd Gwener 25 - dydd Sadwrn 26 Hydref
01970 623232 | aberystwythartscentre.co.uk

I gael gwybodaeth bellach am Eye of The Storm ewch i http://www.theatr-nanog.co.uk/eyeofthestorm

Ac i gael rhagor o wybodaeth y cyrsiau is-raddedig a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/israddedig/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476