Lansio Cystadleuaeth Bwrseriaeth y Goleudy 2019


15.03.2019

Heddiw, fe lansiwyd cystadleuaeth Bwrseriaeth y Goleudy ar gyfer 2019 – menter ar y cyd rhwng Cyngor Sir Gaerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr – sydd â’r bwriad i ddod o hyd i rai o fyfyrwyr mwyaf mentrus y sir.

Beacon Bursary

Mae’r gystadleuaeth flynyddol yn agored i fyfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin neu sydd am sefydlu eu busnes yn y sir.

£5,000 yw'r wobr, ynghyd â swyddfa am ddim am flwyddyn yng Nghanolfan Fenter y Goleudy yn Nafen, Llanelli.

Bydd cymorth mentora yn cael ei gynnig i'r enillydd hefyd mewn ymgais i ddatblygu ei fusnes.

Bydd y sawl a ddaw'n ail yn derbyn £2,000 a swyddfa am ddim am chwe mis, a'r sawl fydd yn drydydd yn cael £1,000 a swyddfa am ddim am chwe mis.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rwy'n edrych ymlaen at lansiad y gystadleuaeth hon bob blwyddyn, wrth i ni ddod o hyd i rai o'r entrepreneuriaid newydd arbennig sydd gyda ni yn y sir. Dywed enillwyr blaenorol fod y gystadleuaeth yn amhrisiadwy, a hynny nid yn unig am fod cyfle i gael swyddfa mewn canolfan mor wych â'r Goleudy, ond am fod cymorth ar gael gan dîm o fentoriaid busnes o'r sector preifat a chyhoeddus."

Meddai Roger Maidment, Deon Cyfadran Busnes a Rheolaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Mae'n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gydweithio ar y fenter hon gyda'r nod o annog entrepreneuriaid y dyfodol o fewn Sir Gaerfyrddin. Fel Prifysgol sector deuol, ein cenhadaeth yw ‘Trawsnewid Addysg, Trawsnewid Bywydau’ – drwy ddatblygu rhaglenni addysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac yn cyfrannu at ein gweledigaeth o drawsnewid, siapio a datblygu dyfodol drwy ysgogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth, ar draws Cymru a thu hwnt. Mae gweithio ar y cyd ar fentrau fel Gwobr Bwrsariaeth y Goleudy yn ganolog i gyflawni hyn gan ei fod yn cynnig cyfle i'n myfyrwyr arddangos eu sgiliau creadigol ac entrepreneuraidd a datblygu syniadau busnes go iawn sydd â'r potensial i gyfrannu at economi'r rhanbarth.”

Mae Becky Pask, Cyd-gysylltydd Entrepreneuriaeth Cyflogadwyedd Coleg Sir Gâr yn cytuno bod hwn yn gyfle gwych i fyfyrwyr ar draws y sir. “Mae'r fwrsariaeth hon yn gyfle rhagorol i'r sawl sy'n meddu ar feddwl entrepreneuraidd fwrw ati i gychwyn ar eu syniad busnes neu ddatblygu busnes sydd eisoes yn bodoli, “ meddai.  “Mae enillwyr y gorffennol wedi elwa ar y cymorth ymarferol sydd ar gael drwy'r fwrsariaeth yn ogystal â'r gefnogaeth ariannol, gan eu helpu i droi'r hyn maen nhw'n angerddol drosto yn rhywbeth y gallan nhw wneud elw ohono.”

Enillydd y llynedd oedd Biscuit's Barkery, busnes a sefydlwyd gan Amanda Thomas, sy'n dwlu ar gŵn, a'i chynnig busnes oedd darparu trîts llawn maeth i gŵn. Adeg y gystadleuaeth y llynedd, megis dechrau oedd y busnes felly roedd ennill y Fwrsariaeth wedi rhoi modd i Amanda gael y busnes ar ei draed.

Mae Cyngor Sir Gâr bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy am eleni gyda’r dyddiad cau Mai 31ain 2019.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu os ydych am wneud cais am Fwrsariaeth y Goleudy, cysylltwch â Rhian Richards, rrichards@sirgar.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth, ewch i http://www.beacon-enterprise.co.uk/centre-for-enterprise/beacon-bursary/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk