Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Newyddion y Brifysgol  -  Datganiadau i'r Wasg 2019

MAE’R CYNNWRF AR GYFER TRIATHLON ABERTAWE YDDS YN CYNYDDU


03.06.2019

Mae’r cynnwrf yn cynyddu cyn Triathlon Abertawe YDDS, gyda staff a myfyrwyr yn ymarfer ar gyfer y digwyddiad a gaiff ei gynnal yn y ddinas ar Fehefin 2il.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) yn parhau ei phartneriaeth gydag Activity Wales Events (AWE) er mwyn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau chwarae rhan weithredol wrth baratoi ar gyfer un o brif ddigwyddiadau chwaraeon y ddinas.  Mae’r myfyrwyr hefyd wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer y diwrnod er mwyn cefnogi tîm trefnu’r triathlon.  

Mae triathlon Abertawe YDDS yn un o’r prif driathlonau pellter sbrint undydd yn y wlad a chaiff ei ddarlledu gan bartneriaid AWE yn y cyfryngau, sef Channel 4 ac Eurosport.   Cynhelir y digwyddiad unigryw hwn ar ddydd Sul cyntaf mis Mehefin, ac mae’n arddangos bwrlwm unigryw canol y ddinas  yn ogystal â’r olygfa arfordirol ysblennydd a geir ar hyd ei llwybr amrywiol, gan gynnwys datblygiad y Brifysgol gwerth miliynau o bunnoedd ar safle SA1 Glannau Abertawe.

Mae Triathlon Abertawe YDDS yn cynnig cyfle ffantastig i fyfyrwyr ar draws pob campws YDDS i gael profiad gwaith go iawn.  Mae Hyfforddwr Personol o blith myfyrwyr yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored wedi’i neilltuo ar gyfer pob aelod staff sydd wedi cofrestru i gymryd rhan yn y triathlon sbrint, ac mae’r myfyrwyr hyn wedi dylunio a chyflwyno rhaglenni hyfforddi er mwyn paratoi eu cleientiaid ar gyfer y triathlon. Hefyd, mae’r myfyrwyr wedi ymroi cymaint i’r her nes i nifer ohonynt ddewis rhoi cynnig ar y triathlon ochr yn ochr â’u cleientiaid.

Meddai Geraint Forster, Cyfarwyddwr Rhaglen BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff YDDS; “Mae’r bartneriaeth ag Activity Wales Events wedi rhoi cyfleoedd ffantastig i fyfyrwyr gael profiad galwedigaethol hanfodol mewn cyd-destun go iawn. Caiff myfyrwyr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff gyfle i hyfforddi aelodau o staff y Brifysgol sydd am gymryd rhan yn eu triathlon 

  • Mae’r cyfle hwn yn gysylltiedig â’n modwl Hyfforddiant Personol ac yn rhoi profiad a mewnwelediadau gwerthfawr i’r proffesiwn.

 

“Yn flaenorol, nid yn unig y gwnaeth Guto Morgans hyfforddi ei gleient, Gruff Ifan, ar gyfer y triathlon, ond gwnaeth hefyd barhau ar ôl hynny fel ei Hyfforddwr Personol er mwyn iddo allu cystadlu mewn cystadlaethau eraill.  Mae Guto hefyd wedi cystadlu ym Mhencampwriaeth Triathlon Ewrop , a gwnaiff gystadlu yn ddiweddarach eleni ym Mhencampwriaeth y Byd ITU i’w chynnal yn Lausanne, y Swistir, fel rhan o Dîm y DU.  Mae ein gwaith gydag Activity Wales Events yn rhoi cymaint o brofiadau i’n myfyrwyr yn ogystal ag agor llawer o ddrysau sydd hefyd yn arwain at gyfleoedd eraill”.

“Mae’r bartneriaeth gydag Activity Wales Events hefyd yn cynnig cyfleoedd ymchwil i staff, yn ogystal â datblygu’r cwricwlwm yn y meysydd llythrennedd corfforol, iechyd ac ymarfer corff sydd yn rhan o strategaeth y Brifysgol i gydweithio gyda busnes a diwydiant er mwyn darparu buddion diriaethol o ran profiad myfyrwyr”.

Yn ogystal â darparu Hyfforddiant Personol, bydd myfyrwyr Therapi Chwaraeon y Brifysgol hefyd yn rhoi tyliniad chwaraeon i gystadleuwyr ar y diwrnod, ac mae tîm o fyfyrwyr Rheoli Digwyddiadau yn trefnu digwyddiad ar gyfer triathletwyr sbrint sy’n cystadlu am y tro cyntaf yn The Village Hotel yn gynnar ym mis Mai er mwyn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ar baratoi ar gyfer y diwrnod mawr.  Byddant hefyd yn helpu rheoli’r cam nofio a gynhelir yn Noc Tywysog Cymru.

Meddai Suzanne Wells, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau: “Rydym wrth ein boddau i weithio gydag Activity Wales Events eleni ar gyflwyno Triathlon Abertawe YDDS a threfnu digwyddiad newydd ar gyfer y sawl sy’n cymryd rhan am y tro cyntaf er mwyn paratoi cyfranogwyr ar gyfer y diwrnod mawr! Mae ein tîm o fyfyrwyr Rheolaeth Digwyddiadau yn cael profiad gwaith diddorol a pherthnasol gydag Activity Wales a fydd, yn y pen draw, yn cyfoethogi eu CVau a’u sgiliau cyflogadwyedd”. 

Medd Matthew Evans, Prif Weithredwr Activity Wales, “ Mae YDDS yn un o’r partneriaid darparu blaenllaw ym myd Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored yng Nghymru.    Mae’r bartneriaeth nid yn unig wedi gweld y Brifysgol yn gallu darparu profiadau galwedigaethol yn gysylltiedig â phrif driathlon pellter sbrint y wlad, ond mae hefyd wedi cynnig cyfleoedd i ddarlledu’r digwyddiad ei hun, Abertawe fel cyrchfan ddinesig a’r Brifysgol, i dros 100 o wledydd ar draws y byd gan fanteisio ar gyfle teledu unigryw.  Teimla ein tîm ei bod hi’n fraint fawr iddynt allu gweithio gyda myfyrwyr ar nifer o brosiectau creadigol ac arloesol, yn bennaf cynhadledd gyntaf y Wlad ar gyfer y sawl sy’n cymryd rhan am y tro cyntaf, sydd wedi’i chynllunio ar gyfer dechrau mis Mai.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: “Mae’n bleser mawr gan y Brifysgol i barhau i gefnogi Triathlon Abertawe. Dyma gyfle ardderchog i fod yn rhan o ddigwyddiad chwaraeon pwysig yng nghanol y ddinas lle mae gennym gampysau.  Mae’r digwyddiad hwn yn galluogi’r Brifysgol i gydweithio gyda phartner allweddol er mwyn darparu buddion diriaethol o ran profiad myfyrwyr, ond hefyd, mae’n ein galluogi i gefnogi digwyddiad sy’n ceisio rhoi hwb i weithgarwch economaidd yn Abertawe drwy ddenu cystadleuwyr ac ymwelwyr i’r ddinas.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk