Menter Entrepreneuraidd Dylunio Patrwm Arwyneb yn cael ei lansio fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2019.


22.11.2019

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi lansiad “Picture This 20 20 20”, menter entrepreneuraidd ddiweddaraf y rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb - fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2019.

the launch of Picture This 20 20 20, Surface Pattern Design’s latest entrepreneurial initiative – as part of Global Entrepreneurship Week 2019

Mae pob myfyriwr Blwyddyn Olaf rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb (DPA) Coleg Celf Abertawe wedi cynhyrchu 20 o Brintiau argraffiad cyfyngedig A3 i’w gwerthu am £20 yr un, fel rhan o’r 20 mlynedd o ddathliadau DPA a fydd y rhaglen yn eu harddangos flwyddyn nesaf. Yn barod, mae gan fyfyrwyr BA blwyddyn 3 a myfyrwyr MDes blwyddyn 4 lygad ar eu Sioeau Gradd a gynhelir fis Mai nesaf, ac maent yn manteisio ar y cyfle hwn i lansio eu gweithgareddau codi arian yn ystod yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, a gynhelir rhwng Tachwedd 18fed - 22ain.  

Meddai Cyfarwyddwr y Rhaglen BA (Anrh) Dylunio Patrwm Arwyneb, Georgia McKie: “O ystyried ein bod wedi cyrraedd trothwy 2020, gyda Thachwedd 20fed yn cwympo yng nghanol yr wythnos entrepreneuriaeth, mae’n ymddangos fel petai hwn yw’r amser delfrydol i gynnal ein digwyddiad lansio.  Yn bendant, 20 yw’r rhif swyn go iawn!

Caiff yr arddangosfa Dros Dro i lansio ‘Picture This 20 20 20’ ei chynnal yn y Swigen Greadigol, Stryd Craddock, ddydd Mercher, Tachwedd 20fed rhwng 3pm ac 8pm, gyda Jin Pinc a Phrintiau!    Yna, bydd yr arddangosfa dros dro ar agor ddydd Iau 21ain a dydd Gwener 22ain rhwng 11am a 5pm.  Bwriad y myfyrwyr yw ehangu’r fenter drwy ddefnyddio eu tudalennau Instagram a Facebook, lle y byddant yn gallu parhau i werthu eu gwaith hardd i’r cyhoedd.

Ychwanegodd Georgia: “Mae printiau wedi cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio pob math o ddulliau, sy’n dangos sgiliau amlddisgyblaethol myfyrwyr DPA - Printiau Sgrin, Lino, Riso. Giclee... bydd rhywbeth at ddant pawb!    Mae’r myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n arbennig o annibynnol yn hytrach nag ar thema benodol.    Maent yn cynnig blas o’r hyn sydd i ddod fis Mai nesaf, mewn dathliad o’u dylunio nodweddiadol a’u hysbryd mentrus.  Bydd y rhain yn berffaith ar gyfer eich Muriau Oriel ‘insta-trending’ hanfodol; dyma gyfle na ddylid ei golli i brynu gweithiau celf fforddiadwy sydd, yn ein barn ni, ar gael mewn da bryd ac am bris perffaith ar gyfer y Nadolig!  Byddwch yn barod gyda’ch papurau £20 newydd sbon; argraffiadau cyfyngedig yw’r rhain!”

the launch of Picture This 20 20 20, Surface Pattern Design’s latest entrepreneurial initiative – as part of Global Entrepreneurship Week 2019.

Bydd cyn-fyfyrwraig Patrwm Arwyneb Harriet Popham hefyd yn cyfrannu at yr arddangosfa.  Mae Harriet wedi dychwelyd i’r rhaglen fel Artist Preswyl Cysylltiol ac mae wedi dod i adnabod y myfyrwyr yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.  Bydd yn rhoi cyngor gwerthfawr ar sut mae’n parhau i weithio mewn ffyrdd tebyg i hyn drwy gynllun Pizza with a Pro Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Meddai Georgia: “ Mae Harriet yn hyrwyddwr menter greadigol rhagorol; mae’n gweld cyfleoedd ac yn mynd ar eu hôl mewn ffordd mor frwdfrydig, ac mae hyn gymaint o ysbrydoliaeth i’r genhedlaeth o fyfyrwyr sy’n dilyn.  Rydym yn ymfalchïo yn ein myfyrwyr talentog, ond heblaw am yr hyder i fynd â’u gwaith i’r byd sydd ohoni, mae perygl bob amser y gallai’r cyfan dod i ben arnyn nhw unwaith mae’r sioe raddio drosodd.  Mae Harriet yn enghraifft wych o’r hyn y gall ychydig o hyder a risg wneud ar eich cyfer.  Rydym yn creu cyfleoedd fel y rhain ar gyfer ein myfyrwyr er mwyn iddynt fynd i’r afael â rhai o’u rhagdybiaethau cyn iddynt ymadael â’r brifysgol.  Drwy ddechrau ar raddfa fechan gyda syniad syml, wedi’i wireddu’n dda, gall myfyrwyr weld y posibilrwydd o gynnal eu harfer hyd y gellir eu rhagweld i’r dyfodol.  Rydym yn falch dros ben o Harriet a’r gwaith y mae hi wedi’i gyflawni ers iddi raddio yn 2014 ar y rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb, ac mae ein myfyrwyr yn teimlo braint ei bod hi’n arddangos ei gwaith ochr yn ochr â nhw yn y digwyddiad dathlu hwn!”

the launch of Picture This 20 20 20, Surface Pattern Design’s latest entrepreneurial initiative – as part of Global Entrepreneurship Week 2019.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk