Myfyrwyr yn graddio o radd arloesol yn y Blynyddoedd Cynnar


04.12.2019

Ddoe, bu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu cyflawniadau nifer o’i myfyrwyr BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) wrth iddynt raddio o gwrs gradd arloesol dwy flynedd o hyd.

BA Early Years Education and Care (Early Years Practitioner Status) / BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

Gan ddilyn rhaglen gywasgedig lwybr carlam, enillodd y myfyrwyr radd BA (Anrh) lawn mewn dwy flynedd gan raddio gyda’r dyfarniad newydd Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar a gydnabyddir gan Ofal Cymdeithasol Cymru ar y rhestr o gymwysterau i weithio yn sector y Blynyddoedd Cynnar.  Fe wnaeth y sawl oedd yn graddio ddoe astudio gyda’r Drindod Dewi Sant naill ai ar ei champws yng Nghaerfyrddin neu yn natblygiad newydd y Brifysgol, sef SA1 Glannau Abertawe.

Lluniwyd y radd benodol hon i roi cyfle i rieni â phlant ifanc a theuluoedd astudio.   Cynhelir darlithoedd fel arfer un noswaith yr wythnos ac ar rai Sadyrnau gan ganiatáu i fyfyrwyr barhau â’u hymrwymiadau gwaith.  Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol, difyr a diddorol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad cyfannol plant. Caiff myfyrwyr gymorth i ddod yn raddedigion hyderus gyda chymhwysedd proffesiynol i ddatblygu’n ymarferwyr effeithiol.

“Penderfynais astudio’r cwrs i wella fy ngwybodaeth am ofal plant gan fy mod i wedi gweithio fel NNEB a Chynorthwyydd Addysgu ers 27 mlynedd,” meddai Tracy Leahy o Beniel, Sir Gaerfyrddin a raddiodd ddoe gyda gradd BA dosbarth cyntaf mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar).

“Rwy’n angerddol am addysg ac rwyf bob amser wedi dyheu am wneud gwahaniaeth yn addysg plentyn. Roeddwn i'n gwybod y byddai hyn yn her i mi ac roeddwn i'n eithaf pryderus gan nad oeddwn i'n gwybod beth i'w ddisgwyl - doeddwn i ddim wedi cael unrhyw addysg ffurfiol ers fy nghwrs NNEB ond roedd staff y Blynyddoedd Cynnar o fewn y Brifysgol yn gefnogol iawn ac yn hynod wybodus,” meddai Tracy.

“Mae'r cwrs Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar wedi rhoi gwybodaeth fanylach i mi o ofal a datblygiad plant. Cyn gynted ag y dechreuais y cwrs ym mis Medi 2017, cymhwysais bopeth a ddysgais mewn darlithoedd ac aseiniadau i'm swydd a chefais drafodaethau hir gyda chydweithwyr ynghylch sut i wella amgylchedd ddysgu plant yn yr ysgol.

“Rydw i wedi mwynhau fy amser yn y Brifysgol yn fawr,” atega Tracy yn frwdfrydig. “Roedd y cwrs yn ddwys iawn oherwydd iddo gael ei gyddwyso o dair i ddwy flynedd ond ni allwn fod wedi ei wneud fel gradd amser llawn oherwydd ymrwymiadau gwaith - a dyna lle mae'r hyblygrwydd o'i wneud gyda'r nos wedi bod yn aruthrol o fuddiol.

“Mae wedi bod yn dipyn o her yn jyglo gwaith, tri phlentyn ac ymrwymiadau teuluol - gan gynnwys gofalu am fy nhad oedrannus - ond rwy'n teimlo'n gryf - beth bynnag fo'ch oedran, eich amgylchiadau neu'ch cefndir – ni ddylai fod yn eich rhwystr rhag cyflawni gradd neu anelu hyd yn oed yn uwch.”

Tracy Leahy

Tracy Leahy, un o raddedigion diweddar y cwrs BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar.

Mae Natalie Macdonald, Cyfarwyddwr y Rhaglen BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) yn ymfalchïo’n fawr yn llwyddiant y graddedigion ac roedd wedi mwynhau’n fawr y cyfle i ddathlu eu cyflawniadau yn ystod eu seremoni raddio.  

“Rydym yn hynod falch o'n rhaglen gradd ddysgu hyblyg, llwybr cyflym a chyflawniadau’n myfyrwyr Blynyddoedd Cynnar,” meddai Natalie. “Mae'r math hwn o raglen radd yn cynnig cyfle unigryw i bobl a fyddai fel arfer yn diystyru astudio y cyfle i astudio tra hefyd yn parhau i weithio. Mae'r dull cyflwyno gyda'r nos ac addysgu bloc yn creu rhaglen wedi'i theilwra i weddu i anghenion y rhai sydd eisoes yn gweithio gyda phlant ac i agor eu rhagolygon gyrfa a chyflawni rhywbeth nad oeddynt yn credu oedd yn bosibl.

“Mae llwyddiant y rhaglen llwybr cyflym wedi arwain at ddatblygu darpariaeth yng Nghaerdydd, yn ogystal â Chaerfyrddin ac Abertawe, ac mae'n rhan o ymrwymiad disgyblaethau Plentyndod ac Addysg i gefnogi darpariaeth hyblyg ac ehangu mynediad i addysg uwch,” ychwanega Natalie.

I gael rhagor o wybodaeth am y radd hon, cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-addysg-a-gofal-blynyddoedd-cynnar-statws-ymarferydd-blynyddoedd-cynnar/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk