Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydweithio gyda Mentrau Iaith Sir Gaerfyrddin i ddarparu gweithgareddau cyffrous yn gysylltiedig â’r Egin


24.09.2019

Yn ddiweddar, bu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda Menter Dinefwr i ddarparu gweithgareddau yn Llanymddyfri fel rhan o brosiect ehangach a fydd yn sicrhau bod effaith Canolfan S4C Yr Egin i’w deimlo ledled y sir.

Yr Egin

Mae’r Brifysgol hefyd yn edrych ymlaen at weithio gyda Menter Gorllewin Sir Gâr a Menter Gwendraeth Elli o fewn y misoedd nesaf i ddarparu gweithdai a digwyddiadau ar draws Sir Gâr o dan faner ‘Yr Egin Ar Daith.’

Drwy gefnogaeth ariannol cronfa LEADER - cronfa sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran y Grŵp Cefn Gwlad - mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu prosiect ymgysylltu creadigol a digidol er mwyn gweithio gyda gwahanol gymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin.  

Mae’r Egin yn ganolfan fywiog  a byrlymus sy’n gartref i bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol a digidol.  Mae hefyd yn ganolfan sydd wrth wraidd y gymuned gyfan gan roi cyfleoedd i bobl leol fwynhau'r adeilad a’i holl adnoddau gan gynnwys y caffi, sef Y Gegin; yr awditoriwm, sef y Stiwdio Fach a’r ardal gyhoeddus, sef Y Galon.

Gydag adeilad Yr Egin bellach wedi agor ei ddrysau ers bron blwyddyn, mae’r grant a ddyfarnwyd gan y Grŵp Cefn Gwlad, yn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r Ganolfan o fewn ystod o grwpiau cymunedol ar draws y sir trwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau.  Mae’r prosiect hefyd yn helpu’r Brifysgol i wireddu uchelgais Yr Egin o ran ychwanegu gwerth at yr economi a’r gymuned yn ogystal â datblygu cyfleoedd ymhellach i bobl weithio, cymdeithasu a bod yn greadigol trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Yn sgîl hyn, mae cyfres o ddigwyddiadau cyffrous naill ai wedi neu ar fin cael eu cynnal er mwyn meithrin teimlad o berchnogaeth o’r Egin mewn cymunedau ar draws Sir Gâr.

Gan weithio gyda’r Mentrau Iaith, mae’r prosiect hwn hefyd yn annog cyfranogiad digidol ac yn dangos i bobl ledled y sir bod gyda nhw gyfle i gael gyrfa yn y cyfryngau tra’n dal i fyw o fewn y sir.  Elfen allweddol arall fydd y gallu i hyrwyddo’r Egin fel canolfan greadigol a fydd ar gael i gymunedau, clybiau a sefydliadau ar draws y rhanbarth i’w defnyddio a’i mwynhau.

Yn ystod y sesiynau a drefnwyd gan Fenter Dinefwr yn Llanymddyfri yn ddiweddar, fe wnaeth Guto Rhun, Is-Gynhyrchydd gyda Boom Plant ymweld â Choleg Llanymddyfri ac Ysgol Rhys Prichard i gynnal gweithdai flogio. Yn ystod y sesiynau bu’r disgyblion yn creu flogs cyfrwng Cymraeg a fydd yn cael eu darlledu ar raglen Stwnsh ar S4C maes o law.

Yn ogystal, trefnwyd bod Megan Williams, cyflwynydd Tywydd S4C yn ymweld â phlant cyfnod sylfaen Ysgol Rhys Prichard er mwyn sôn am ei swydd, a sut y mae’n mynd ati i baratoi bwletin.  Cafodd y plant hefyd gyfle i roi tro ar fod yn gyflwynwyr am y dydd.

Ac roedd Yr Egin yn Llanymddyfri i groesawu’r sawl a wnaeth yn ddiweddar gwblhau taith gerdded i godi arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr.  Cafodd y cerddwyr gyfle i gysgodi ym mhod Yr Egin yng Nghlwb Rygbi Llanymddyfri tra hefyd cael y cyfle i ddysgu mwy am waith rhai o denantiaid Yr Egin trwy brofiad rhithwir cwmni Optimwm a phrofiad o ddefnyddio ap amser cwmni Atebol.  

Yr Egin

“Yn dilyn blwyddyn gynta’ gyffrous o ymgartrefu yng Nghanolfan S4C Yr Egin - lle bu dros 10,000 o blant, pobl ifanc ac oedolion yn ymweld â ni i gymryd rhan mewn gweithdai, gwylio perfformiadau, mynychu cyfarfodydd a chael hyfforddiant - rwy’n falch iawn ein bod trwy’r Grwp Cefn Gwlad a grant LEADER yn medru adeiladu ar hynny eleni ac ymweld â chymunedau ar draws Sir Gâr,” meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin.

“Mae codi ymwybyddiaeth o’r cyfleon sydd ar gael i drigolion y Sir o fewn y diwydiannau creadigol yn sgil Yr Egin - boed hynny o ran gyrfa, hyfforddiant neu hamdden - yn elfen bwysig o sicrhau bod y weledigaeth clir sy’n gonglfaen i’r datblygiad yn cael ei wireddu.  

“Trwy gydweitho gyda’r Mentrau Iaith mae wedi bod yn bosibl atgyfnerthu un o’n prif nodau, sef cefnogi’r Gymraeg a datblygu gweithlu ddwyieithog,” atega Carys.

“Mae gan y Mentrau arbenigedd a chysylltiadau o fewn eu cymunedau ac felly mae'n bosibl i’r prosiect ymgysylltu hon ategu at eu strategaethau hybu iaith hwy mewn ardaoledd penodol. Yn ogystal, wrth deithio’r Sir rydym yn awyddus i hyrwyddo’r cynnwys digidol anhygoel sy’n cael ei greu gan denantiaid yn Yr Egin megis Moilin ac Optimwm – cwmniau sy’n cael eu rhedeg gan bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Gâr - er mwyn datblygu balchder a hyder trigolion y Sir gan eu sbarduno’n greadigol.”

Meddai Owain Gruffydd, Prif Weithredwr Menter Dinefwr: “Mae'n bleser gan y Mentrau Iaith weithio gyda Chanolfan S4C Yr Egin ar y prosiect cyffrous hwn i godi ymwybyddiaeth o'r ystod o gyfleoedd sy'n deillio o fodolaeth y ganolfan. Mae'r arlwy gymdeithasol a'r ystod o swyddi a gwasanaethau sydd yn cael eu cynnig yn bellgyrhaeddol ac un o brif amcanion y prosiect yw ymgysylltu â chymunedau Sir Gâr i hyrwyddo hyn a sicrhau bod yr effaith economaidd, ieithyddol a chymdeithasol yn treiddio y tu hwnt i dref Caerfyrddin.

“Drwy gydweithio gyda phartneriaid amrywiol, gallwn sicrhau dylanwad cadarnhaol Yr Egin ar draws y sir a thu hwnt, gan sicrhau ymdeimlad o berthyn a bod trigolion y sir yn ymwybodol o'r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn eu bro,” atega Owain.  “Cafwyd ymateb cadarnhaol iawn i'n gweithgareddau diweddar yn Llanymddyfri ac edrychwn ymlaen at ymweld ag ardaloedd eraill ddiwedd mis Tachwedd.”

Mae gweledigaeth Yr Egin yn llawer mwy nag adeilad yn unig a’r bwriad yw gweld effaith y datblygiad yn cael ei deimlo ledled Sir Gâr.  Y  gobaith yw y bydd y prosiect hwn yn helpu’r Brifysgol i ysbrydoli llu o sefydliadau cymdeithasol a chymunedol o fewn y rhanbarth.    

“Mae’r prosiect hwn yn rhoi cyfle i'r Brifysgol weithio’n agos gyda phartneriaid lleol allweddol – sefydliadau cymunedol, addysgol a busnes yn ogystal â S4C,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost campws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Mae hwn yn brosiect pellgyrhaeddol ac uchelgeisiol sy’n anelu at wneud yn fawr o fanteision cymdeithasol ac economaidd adleoli S4C i Gaerfyrddin gan hefyd gyfrannu at gynlluniau adfywio uchelgeisiol Cyngor Sir Gâr.”

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy ‘Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020’, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r Egin, ewch i www.yregin.cymru

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk