Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu’r nifer uchaf erioed o raddedigion Sgiliau ar gyfer y Gweithle


24.07.2019

Graddiodd y nifer fwyaf erioed o fyfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda Thystysgrif Addysg Uwch mewn Sgiliau ar gyfer y Gweithle eleni.

Skills for the Workplace graduates

O’r 110 o fyfyrwyr a raddiodd o Gampws Busnes y Brifysgol yn Abertawe, mae 70 ohonynt yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs gradd, tra bod 40 o’r 80 a raddiodd o Ganolfannau Datblygu Allgymorth Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn mynd ymlaen i astudio rhaglenni gradd BA.

Mae’r cynnydd yn nifer y graddedigion yn cyd-fynd â’r ffaith fod y Brifysgol wedi cyflwyno darpariaeth yn ystod y dydd ar gyfer y cwrs penodol hwn yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Yn flaenorol, dosbarthiadau nos ac ar y penwythnos yn unig oedd ar gael.

“Mae’r myfyrwyr sydd ar y cwrs sy’n cael ei ddarparu yn ystod y dydd yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd,” meddai Brynach Heffernan, darlithydd y Dystysgrif Sgiliau ar gyfer y Gweithle. “Rydym wedi recriwtio o’r cymunedau Bangladeshaidd a Bengaleg lleol, yn ogystal â nifer o fyfyrwyr sy’n wreiddiol o Ddwyrain Ewrop ac sy’n gweithio i gyflogwyr lleol fel Amazon, ynghyd â nifer sylweddol o Gymry. Mae rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn eu 30au neu’n hŷn.”

Un myfyriwr sydd newydd raddio yw Jorna Ali, 43 o Gimla. Bu’n rhaid iddi adael addysg pan yn ifanc gan y bu’n rhaid iddi ofalu am ei phlant, yn ogystal â’i brodyr a chwiorydd ar ôl i’w mam farw.

“Ymgeisiais llynedd gan bod fy mhlant yn hŷn; roeddwn yn gobeithio gwneud rhywbeth i wella fy nghymwysterau,” meddai.

“Mae’r cwrs wedi bod yn brofiad hapus iawn. Ar y pryd, roedd braidd yn anodd gan fy mod wedi bod allan o addysg am dros 25 mlynedd, ond rwyf wedi dod yn ffrindiau gyda’r darlithwyr a oedd yn cynnig cefnogaeth, ac yn y diwedd cyflawnais fy nôd.”

Jorna Ali

Llun: Jorna Ali

Mae Jorna wedi graddio gyda rhagoriaeth ac yn mynd ymlaen nawr i gwblhau cwrs BA Sgiliau Arwain a Rheoli ar gyfer y Gweithle.

“Mae’n fraint fy mod wedi cael fy nerbyn ar y cwrs BA Sgiliau Arwain a Rheoli ar gyfer y gweithle,” meddai.

Dywed Brynach bod Jorna yn enghraifft ardderchog o’r myfyrwyr gweithgar – ac yn un o nifer o fyfyrwyr sy’n dychwelyd i addysg.

“Mae’r cwrs yn cynnig cyfloedd i bobl ennill cymwysterau lefel uwch a gwella cyfleoedd swyddi er nad ydynt wedi derbyn addysg ffurfiol ers cryn amser neu wedi dal swyddi ar lefel uwch yn y gweithle,” meddai.

“Mae nifer o’n myfyrwyr yn wynebu heriau addysgu a theuluol ac felly angen cefnogaeth ein darlithwyr a’n timau cymorth. Maent wedi canmol y cymorth a’r arweiniad sydd wedi eu galluogi i ennill cymwysterau na allent eu dychmygu. Maen nhw’n sôn am welliannau i’w hyder a chymhwysedd, a’r hyn maent wedi profi i’w hunain ac i’w teuluoedd.”

Yn sicr, mae hyn yn wir i Mosamaa Marjana Khatun, sy’n canmol y croeso cynnes a’r gefnogaeth a gynigir ar gampws Busnes Abertawe, gan ei hannog i lwyddo gyda’r Dystysgrif Addysg Uwch a thu hwnt.

Marjana Khatun

Llun: Marjana Khatun 

“Mae fy nghyfleoedd a’m safbwyntiau yn y byd busnes yn tyfu’n gyson ac rwy’n wirioneddol ddiolchgar i’r Drindod Dewi Sant am gynnig profiad o’r fath,” meddai. “Rwyf nawr yn gobeithio cyflawni gradd, a symud ymlaen i’r cwrs Meistr a chwblhau un o’m cynlluniau busnes niferus sydd wedi datblygu drwy gydol fy amser ar y cwrs.”

Gwnaeth Nishat Choudhury ymuno â’r cwrs fel ffordd o feithrin hyder a sgiliau, ac mae ganddi bellach fwy o ddyheadau gyrfaol o ganlyniad.

Nishat Chaudary

Llun: Nishat Choudhury

“Mae’r cwrs yn cyd-fynd yn berffaith â’m nodau gyrfaol,” meddai Nishat. “Mae wedi helpu i ehangu fy sgiliau, adeiladu fy hunan hyder ac yn fwy na dim, mae’r gefnogaeth a’r anogaeth wedi fy ysbrydoli i symud ymlaen. Gobeithio bydd y cyflawniad yma yn yn agor mwy o gyfleoedd i mi a’m gyrfa.”

Mae Jorna hefyd wrth ei bodd gyda’r cyfleoedd mae ei chymhwyster wedi rhoi iddi: mae hi bellach yn dilyn yn ôl troed ei mab a’i merch, y ddau wedi mynd ymlaen i addysg uwch.

“Defnyddiais yr holl gymorth sgiliau astudio a gynigir gan y Brifysgol a dyma fi nawr,” meddai. “Cawn weld beth ddaw nesaf.”

Dywedodd Dr Maggie Inman, Pennaeh yr Ysgol Fusnes: “Mae hwn yn brofiad trawsnewidiol i lawer o fyfyrwyr na fyddent wedi cael y cyfle i gael addysg uwch. Rydym yn falch iawn o weld cymaint yn graddio ac rydym yn eu llongyfarch ar eu llwyddiant.”

Am wybodaeth pellach ynglŷn â’r Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle a gynigir gan Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/sgiliau-ar-gyfer-y-gweithle-tystysgrif-addysg-uwch/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476