Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol


27.11.2019

Heddiw (dydd Mercher, Tachwedd 27ain), lansiodd Prifysgol Cymru y Drindod Sant Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol Cymru yn ystod digwyddiad arbennig yn ei hadeilad IQ, rhan o ddatblygiad newydd y brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe.

WAPPAR launch 01

Mae Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol, a elwid gynt yn Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu seiliedig ar Waith, yn darparu datblygiad arloesol, hyblyg a phwrpasol ar gyfer sefydliadau a phobl ac mae’n gweithio gyda chleientiaid i ddarparu atebion sy’n benodol i’w hanghenion a’u cyd-destun. 

Mae dulliau cyflwyno unigryw’r Academi yn golygu bod ei gwasanaeth yn amserol ac yn gost-effeithiol, gan ddatblygu gweithwyr i gynyddu eu cyfraniad i’w sefydliad. Mae’r Academi yn cydnabod eu profiad yn y gorffennol ac yn darparu cymwysterau academaidd sy’n dangos tystiolaeth o’u cyflawniadau; mae’n defnyddio datrysiadau blaengar i ddiogelu talent at y dyfodol a gwella sgiliau arwain, ac yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau i fanteisio i’r eithaf ar effaith strategol eu cyllidebau hyfforddi.

Gyda dros 2,000 o raddedigion wedi elwa o’r rhaglenni, mae gan yr Academi hanes rhagorol o gefnogi sefydliadau a’u pobl yng Nghymru a thu hwnt, gyda chleientiaid mor bell i ffwrdd â De Affrica, Mauritius a’r Unol Daleithiau.  

“Mae’r Academi wedi deillio o’n hawydd angerddol i ddatblygu pobl yn y gwaith ar bob lefel fel y gallant ffynnu a llwyddo, meddai Dr Annette Fillery-Travis, Pennaeth Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol Cymru.

“Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod wrthi’n ailwampio ein harlwy i unigolion a sefydliadau er mwyn darparu gweledigaeth newydd ar gyfer Dysgu a Datblygu.  Roeddem yn awyddus i ddarparu arlwy newydd – system ddysgu – sy’n canolbwyntio ar fod yn wirioneddol berthnasol i waith, lle gall pobl a’u sefydliadau ddewis cynllun eu rhaglen fel y bo’n gweddu’n dda i’w hanghenion dysgu, agenda strategol eu sefydliad a ffordd o fyw’r myfyrwyr. Byddai’r system hon yn cael ei darparu trwy hyfforddi a mentora rhagorol gan diwtoriaid sydd eu hunain yn hanu o amrywiol feysydd proffesiynol.” ychwanega Dr Fillery-Travis.

Roedd Lansio Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol y Drindod Dewi Sant yn arddangos y system ddysgu hon ac yn tynnu sylw at sut mae ei myfyrwyr yn parhau i weithio’n llawn amser, gan gymryd cyn lleied o amser i ffwrdd â phosibl o’r gwaith a dal i allu ennill cymwysterau tystysgrif israddedig ac ôl-raddedig gan gynnwys doethuriaethau mewn ymarfer proffesiynol.

Yn ystod y lansiad cafwyd cyflwyniad gan Sarah Haggett, Pennaeth Ysgol Gynradd Craig yr Hesg ym Mhontypridd, rhan o Ffederasiwn Fern.  Siaradodd am bwysigrwydd datblygiad proffesiynol - o'i safbwynt ei hun fel myfyriwr MA Ymarfer Proffesiynol ac fel arweinydd sydd wedi annog nifer o aelodau staff i wella eu sgiliau trwy astudio gyda'r Academi.

“I mi, roedd yn bwysig iawn gallu astudio yn y math yma o ffordd oherwydd fy mod yn fam sy’n gweithio’n llawn amser mewn rôl arwain ac mae wedi caniatáu hyblygrwydd imi allu cyfuno fy astudiaethau a pharhau â'm gwaith heb effeithio ar y naill neu'r llall. Caniataodd i mi ddull hyblyg o ddatblygu fy nysgu proffesiynol fy hun a pharhau i gael rhywfaint o gydbwysedd bywyd a gwaith. Mae'r cyfle i ddatblygu fel ymarferydd myfyriol ac arweinydd wedi bod yn fuddiol iawn i mi ac i'r rhai o'm cwmpas - rwyf wedi gwirioni.

“Fel Ffederasiwn Fern, rydym wedi ymrwymo’n fawr i ddysgu proffesiynol,” meddai Sarah. “Mae pob aelod o staff yn yr ysgol - ni waeth beth yw eu rôl neu gyfrifoldeb - wedi cael cyfle i ymgymryd â'r dull dysgu hwn - p'un a yw hynny'n Gynorthwywyr Cymorth Dysgu sy'n cael y cyfle i wneud cwrs gradd neu athrawon a Chynorthwywyr Cymorth Dysgu sydd eisoes wedi cael graddau israddedig ac yn penderfynu ymgymryd â gradd Meistr.”

Sarah Haggett addresses the audience at the launch of the Wales Academy for Professional Practice and Applied Research.

Mae’r pynciau a astudir gan y myfyrwyr o fewn yr Academi yn canolbwyntio ar yr hyn y mae angen iddynt ei gyflawni yn eu gweithle ac nid pwnc academaidd yn unig.

“Mae’r rhaglenni’n cynnwys prosiectau ymchwil yn y gweithle lle gall myfyrwyr gael dylanwad gwirioneddol o fewn eu sefydliad trwy yrru’r agenda strategol.   Ond roeddem ni hefyd yn awyddus i gydnabod yr arbenigedd a’r dysg y mae myfyrwyr yn eu cynnig i’w rhaglen, felly rydym yn rhoi cyfle i’n holl fyfyrwyr wneud cais i achredu dysgu blaenorol ar gyfer hyd at ddwy ran o dair o’u gradd. Golyga hyn y gall ein myfyrwyr gwblhau gradd meistr mewn tua deunaw mis tra maent yn gweithio’n llawn amser,” meddai Dr Fillery-Travis.

Daw rhai o’r myfyrwyr at yr Academi yn unigol lle mae ymgynghorydd dysgu penodol yn cael ei neilltuo ar eu cyfer i’w helpu i gynllunio’u rhaglen i weddu i’w hanghenion. Mae’r myfyrwyr hyn yn hanu o bob math o gefndiroedd; daw’r myfyrwyr cyfredol o sectorau megis yr heddlu, lletygarwch, fferylliaeth a maes lles anifeiliaid. Maent yn dysgu yn ôl eu pwysau ac yn cael mynediad i weithdai, sesiynau tiwtorial unigol yn ogystal ag adnoddau ar-lein, ond mae tiwtor personol ar gael bob amser sydd wedi ymroi i’w harwain trwy’u rhaglen. 

Fodd bynnag mae elfen sylweddol o’r gwaith yn ymwneud â sefydliadau – yn rhai cyhoeddus a phreifat – lle ffurfir partneriaeth â nhw i ddarparu hyfforddiant a datblygiad wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer eu pobl.  “Gall hyn gynnwys y sgiliau hanfodol hynny mewn arfer proffesiynol megis arweinyddiaeth, rheoli newid a rheoli prosiectau, ond bydd bob amser yn cael ei deilwra i amcanion strategol y sefydliad,” meddai Dr Fillery-Travis. “Mae ein cleientiaid wedi cynnwys ysgolion, cynghorau sir yn ogystal â sefydliadau megis Coastal Housing a Tata Steel.  Unwaith eto nid oes gennym ddiddordeb mewn digwyddiadau unigol nad ydynt yn arwain i unman. Mae ein rhaglenni ni wedi’u llunio fel bod y dysgwyr yn derbyn cymorth i gymhwyso eu dysgu yn y gweithle trwy brosiectau seiliedig ar waith.”

Roedd lansiad heddiw hefyd yn cynnwys yr Athro Stephen Palmer PhD, Athro Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant a siaradodd am bwysigrwydd Hyfforddi a Mentora. Fel Seicolegydd Hyfforddi blaenllaw a Llywydd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Seicoleg Hyfforddi, bydd yr Athro Palmer yn Abertawe eto yfory fel prif siaradwr yng nghynhadledd Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol Cymru sy'n canolbwyntio ar Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle.

Cynhelir y gynhadledd Hyfforddi Heddiw am Well Yfory – Cymunedau a Sefydliadau Ffyniannus yn y Village Hotel yn Abertawe ddydd Iau 28 Tachwedd.

Bydd y gynhadledd yn gyfle gwych i glywed gan arbenigwyr rhyngwladol yn y maes gyda phrif areithiau gan academyddion ac ymarferwyr o fri, gan gynnwys yr Athro Stephen Palmer (Athro Ymarfer yn Academi’r Drindod Dewi Sant); Dr Peggy Marshall (Prif Swyddog Gweithredol Imago Performance); Dr Siobhain O’Riordan, Gwyddonydd Siartredig a Seicolegydd Hyfforddi Achrededig gyda Chymdeithas Ryngwladol Seicoleg Hyfforddi, ynghyd â hyfforddwr arweinyddiaeth uchel iawn ei barch, Nigel Spencer a fydd yn rhoi prif anerchiad ar ‘Gynyddu momentwm ar gyfer hyfforddi a mentora yn y sector gyfreithiol: taith arbrofol 15 mlynedd’. 

Mae Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol yn Y Drindod Dewi Sant yn ymfalchïo mewn datblygu pobl i’w helpu i werthfawrogi’r profiadau a’r hyn a ddysgwyd yn y gweithle trwy amrywiaeth o wahanol lwybrau.  Mae’r ddarpariaeth a gynigir yn yr Academi yn canolbwyntio ar y dysgwr ac yn annog cynhwysiant, ehangu mynediad a dysgu gydol oes.  Mae gan yr Academi bortffolio penodol o raglenni sydd wedi ennill gwobrau lu ac sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, a gyflwynir trwy lwybrau dysgu cyfunol gan dîm uchel ei barch o staff, y mae llawer o’u plith wedi dylanwadu ar, a llunio, agendâu a pholisïau rhanbarthol a chenedlaethol yn eu priod feysydd.  I ddysgu mwy am Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/acapyc/

Gallwch hefyd gysylltu â Dr Fillery-Travis yn uniongyrchol trwy e-bostio A.Fillery-Travis@uwtsd.ac.uk

Roger Maidment addresses a group of seated launch attendees.

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk