Prosiect cydweithredol yn gwella cyflogadwyedd graddedigion trwy ddysgu entrepreneuraidd arloesol


20.09.2019

Mae prosiect cydweithredol tair blynedd yn helpu i wella cyflogadwyedd graddedigion ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Saint David trwy rannu gwybodaeth ac arbenigedd mewn dysgu entrepreneuraidd arloesol.

Group photograph of participants of AHEH entrepreneurial project

Mae prosiect Hybiau Entrepreneuriaeth y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHEH) yn cael ei gyd-ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd o dan y rhaglen Erasmus +. Mae'r prosiect yn dwyn ynghyd bartneriaid o fyd addysg a busnes o 14 sefydliad mewn 7 gwlad yn Ewrop i ymchwilio, dylunio a phrofi a lledaenu rhaglen o hyfforddiant entrepreneuraidd ar gyfer staff a myfyrwyr y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Trwy rannu arferion entrepreneuraidd arloesol, y nod yw datblygu menter greadigol a sgiliau meddwl entrepreneuraidd sy'n amhrisiadwy i wella cyflogadwyedd graddedigion.

Mae canlyniadau esblygol y gweithgareddau ymchwil, datblygu a peilota prosiect AHEH eisoes yn cael eu rhoi ar waith yn y cwricwlwm yng Ngholeg Celf Abertawe. Ym mis Medi eleni bydd lansiad uchelgeisiol a chyffrous o’r modiwl Ymarfer Proffesiynol newydd ar gyfer pob myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 5.

Mae cam un y modiwl hwn yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau a gweithdai a gyflwynir gan dîm rhyngddisgyblaethol o addysgwyr, ymarferwyr ac ymchwilwyr, o bob rhan o Ewrop; gyda chefnogaeth mentrau.  bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ystod eang o bynciau a datblygu sgiliau gan gynnwys adeiladu tîm; magu syniadau; cyfathrebu marchnata a chyfryngau cymdeithasol; celf (a gwyddoniaeth) cynnig syniadau; cyllid; IP; cyllidebu a chostio; deall gwahanol fathau o fentrau; yn ogystal â phob agwedd ar gynllunio prosiect.  Bydd yn gorffen gyda digwyddiad ‘live pitch’, lle bydd timau myfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau prosiect i banel o arbenigwyr o ddiwydiant.

Dywed Dr Shelley Doolan, Cydlynydd Prosiect AHEH: “Mae gweithio ar y cyd â'n cydweithwyr yn Ewrop wedi ein galluogi i gael mewnwelediadau gwerthfawr i ddulliau arloesol ac effeithiol o ddarparu addysg entrepreneuriaeth a chyswllt diwydiant. Mae rhannu arbenigedd a phrofiad wedi cyflymu'r broses o ymchwilio, datblygu a phrofi rhaglen gefnogi entrepreneuraidd i fyfyrwyr y Celfyddydau a'r Dyniaethau y gellir ei theilwra ar gyfer cyd-destun pob sefydliad.

“Rydym yn falch iawn bod canlyniadau ymchwil sy'n dod i'r amlwg yn y prosiect AHEH yn cyfrannu at ddatblygiad y modiwl ymarfer proffesiynol yng Ngholeg Celf Abertawe. Yn ystod yr wythnosau nesaf mae gennym raglen gyffrous o weithgareddau ar y gweill ar gyfer ein myfyrwyr, gyda chefnogaeth llawer o'n partneriaid prosiect Ewropeaidd yn ogystal ag ymarferwyr a mentrau celf yn y DU. ”

Ychwanegodd Alison Franks, Darlithydd yn y Celfyddydau Perfformio: “Yng Ngholeg Celf Abertawe rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi bod ein myfyrwyr yn hollol barod ar gyfer y diwydiannau creadigol. Mae ein modiwlau Ymarfer Proffesiynol newydd yn greiddiol i ddatblygiad myfyrwyr gan ei fod yn eu grymuso ac yn eu galluogi i ddarganfod eu cyfrwng eu hunain fel artistiaid, mae cydweithredwyr ac arweinwyr prosiect yn rhoi cyfleoedd iddynt fagu hyder, gwytnwch a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed fel artistiaid ar ddechrau eu gyrfa mewn sector cyffrous ond eto gystadleuol. Mae'r modiwlau Ymarfer Proffesiynol hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ymgysylltu â'r cwestiynau cymdeithasol a diwylliannol sy'n cynyddu yn ein tirwedd wleidyddol ac amgylcheddol newidiol ac ymateb iddynt, gan eu hannog i ddarganfod dulliau, syniadau ac atebion creadigol ac unigryw i wella ac ailddiffinio'r byd o'u cwmpas.”

Mae creadigrwydd ac arloesedd wrth wraidd cenhadaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn gwella cyflogadwyedd graddedigion a’r nifer o gwmnïau a gychwynnir gan raddedigion. Ein nod yw defnyddio ein sgiliau, gwybodaeth a thechnoleg ar y cyd i alluogi'r Brifysgol a'i graddedigion i gynnig atebion i'r heriau cymdeithasol mwyaf brys - yng Nghymru a thu hwnt. Mae gan ein gweledigaeth ymrwymiad cryf i adeiladu cymdeithas gynaliadwy sy'n cael ei gyrru gan arloesedd ac entrepreneuriaeth.

Mae dysgu arloesol a chydweithio gyda diwydiant yn ganolbwynt allweddol yn y Brifysgol, gan greu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr wella eu rhagolygon ar ôl graddio. Mae'r dull unigryw hwn o ddod â myfyrwyr, academyddion a busnesau ynghyd yn eu galluogi i archwilio syniadau a chreu cyfleoedd ar gyfer datblygu busnesau, cynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy newydd.

Yr haf hwn fe wnaeth staff a myfyrwyr o bartneriaid prosiect AHEH elwa ymhellach o gyfleoedd addysgu a dysgu allweddol yn ystod eu hymweliad â'r Ffindir i gymryd rhan mewn taith astudio hyfforddiant peilot.  Roedd y daith yn cynnwys ymweliadau â'r Ffatri Ddylunio a'r Felin Drefol ym Mhrifysgol Aalto yn ogystal â'r Ŵyl Llongau yn Kotka. Mae'r Ŵyl Llongau yn ŵyl entrepreneuriaeth ryngwladol sy'n cynnwys cefnogaeth fentora a chynigion busnes byw i banel o fuddsoddwyr mewn busnesau, cynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy newydd.

Dywedodd Steven Whitehill, Myfyriwr PhD yn y Drindod Dewi Sant: “Ar wahân i raglen ragorol y daith, ni ddylid bychanu pwysigrwydd y cyfle i brofi dinas wahanol, ei phobl a’i diwylliant. Mae'n anodd mesur lle newydd yn ei holl gyfoeth, o ran buddion diriaethol mesuradwy, ond mae'r buddion hynny'n go iawn; mae bwyd, pensaernïaeth, celf oll yn darparu pwyntiau cyfeirio ar gyfer sylfaen o wybodaeth gyfoethog ac eang sy'n hanfodol i ddatblygu a meithrin y sgiliau meddwl creadigol a rhesymu sydd eu hangen yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau. "

Ychwanegodd Dr Mark Cocks, Deon Cynorthwyol Academaidd a Marchnata (Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru): “Mae paratoi ein myfyrwyr ar gyfer yr ystod o yrfaoedd portffolio yn y diwydiannau creadigol yn hollbwysig i’n hathroniaeth dysgu ac addysgu yma yng Ngholeg Celf Abertawe. Credwn ei bod yn hanfodol bod ein myfyrwyr yn datblygu eu personoliaeth greadigol ochr yn ochr â'u harfer artistig er mwyn gwella rhagolygon graddedigion yn y dyfodol yn llwyddiannus. Felly, mae'r prosiect arloesol hwn yn galluogi ein myfyrwyr i werthfawrogi ac ehangu eu galluoedd creadigol cynhenid.  Trwy gael profiad o weithio mewn tîm rhyngddisgyblaethol maent yn archwilio eu potensial unigol ac yn sianelu eu sgiliau creadigol trosglwyddadwy mewn her menter gydweithredol gyffrous. ”

Bydd y prosiect AHEH yn arwain at ddatblygu 7 Hwb Entrepreneuriaeth newydd o fewn Prifysgolion partner i ymgorffori entrepreneuriaeth yn llawn wrth addysgu’r Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Dywedodd Outi Raatikainen, Pink Eminence, y Ffindir: “Fel partner busnes ar y prosiect AHEH, mae’r gwaith wedi agor a chreu dealltwriaeth o sefyllfa sgiliau entrepreneuriaeth y celfyddydau a busnes yn y gwledydd Ewropeaidd sy’n cymryd rhan. Mae hyn yn helpu i leoli a datblygu ein cymorth i gleientiaid presennol a darpar gleientiaid yn y Ffindir mewn cyd-destun mwy pan fo angen. Mae'r gwahaniaethau a geir yn adroddiad WP1 hefyd yn creu sylfaen sy'n helpu ein gwaith gyda chleientiaid sy'n gwerthfawrogi rhyngwladoli. Mae cyswllt agos â'r prifysgolion sy'n cymryd rhan yn darparu rhwydwaith o sgiliau a ffynhonnell wybodaeth inni ar lefel Ewropeaidd. Nod y prosiect yw creu rhwydwaith Hwb gweithredol ar lefel Ewropeaidd. Mae'r hyfforddiant peilot hwn sydd ar ddod o ddiddordeb arbennig i ni. "