Tîm o Ganolfan Arloesi Cerebra yn galluogi bachgen â pharlys yr ymennydd i daflu pêl i’w gi


23.07.2019

Mae tîm o Ddylunwyr Cynhyrchion o Ganolfan Arloesi Cerebra - partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r elusen Cerebra - wedi creu saethwr peli tennis a addaswyd yn arbennig i alluogi bachgen â pharlys yr ymennydd i daflu pêl i’w gi cymorth.

 

Harry and Addi

Canolfan Arloesi Cerebra, gyda chymorth ATiC - canolfan ymchwil integredig y Brifysgol - a ddatblygodd y saethwr peli tennis i Harry Flynn, 11 oed, i’w helpu i greu ymlyniad â’i gi Addi.

Mae Harry yn un ar ddeg oed ac mae ganddo Barlys yr Ymennydd Athetoid, sy’n golygu bod ganddo sgiliau echddygol bras gwael ac mae’n dibynnu ar ei gadair olwyn i symud o gwmpas.  Mae Harry yn wynebu heriau anodd ond mae’n byw bywyd hapus a llawn.  Mae’n gerddor ifanc ac yn mwynhau mynd i’r sinema ond pan ddaeth rhywun arbennig i’w fywyd ddwy flynedd yn ôl, yn fuan iawn roedd gan Harry gariad newydd.  Addi oedd hwnnw, ci cymorth a ffrind gorau Harry!

Daeth Addi o’r elusen Dogs for Good ac mae wedi bod gyda Harry am ddwy flynedd.  “Mae’n helpu Harry drwy wneud pethau megis agor drysau, agor dreiriau, rhoi switshys golau ymlaen a helpu i dynnu sanau a chotiau,” meddai mam Harry, Hilary.  “Yn bwysicaf oll mae’n ffrind cyson ac mae’n ei annog ef i fynd tu allan, rhywbeth nad oedd e byth yn hoffi ei wneud cyn cael Addi”.

Mae Addi yn gi rhyfeddol ac yn rhan fawr o fywyd Harry.  Pryd nad yw’n rhoi cymorth, mae’n bwysig i Addi gael amser i chwarae ac mae’r ddau ohonynt yn dwlu ar fod tu allan gyda’i gilydd.  Fodd bynnag bob tro byddent yn mynd allan am dro, roedd rhywbeth ar goll a cheisiodd rhieni Harry ddod o hyd i’r ateb ond gan fethu.

Meddai mam Harry, Hilary wrthym, “Roedd Harry eisiau chwarae taflu pêl gymaint gydag Addi, sy’n dwlu ar redeg ar ôl pêl.  Ond yn drist, dydy’r cryfder na’r cydsymudiad ddim gan Harry i allu taflu.  Roedd e’n dwlu ar fod tu allan gydag Addi ond roeddet ti’n gallu gweld y siom ar ei wyneb bob tro bydden ni’n mynd am dro.  Felly roeddwn i mor falch pan ddes i ar draws Cerebra a’u Canolfan Arloesi ragorol.”

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn gartref i dîm o ddylunwyr cynhyrchion ac mae wedi’i lleoli o fewn Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant.  Mae’r tîm yn dylunio ac yn adeiladu cynhyrchion arloesol, pwrpasol i helpu plant anabl i ddarganfod y byd o’u cwmpas. Mae’r cynhyrchion mae’r tîm yn eu dylunio’n atyniadol a chyffrous, yn ogystal â bod yn ymarferol, gan hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol i’r plant maent yn eu helpu a sicrhau eu bod yn cael eu derbyn gan eu cyfoedion.

Cymerodd y tîm saethwr tennis Nerf yn fan cychwyn gan ei addasu gyda darnau a argraffwyd yn 3D.  Dywedodd Dr Ross, Pennaeth Canolfan Arloesi Cerebra, ei fod yn falch fod modd i’r tîm greu darn o offer a fyddai’n galluogi Harry i wobrwyo Addi am ei waith caled.

Harry and Addi

Dr Ross Head, Hilary, Harry ac Addi

“I gyd mae Harry yn dymuno gallu’i wneud yw rhoi rhywbeth yn ôl, a’r unig ffordd mae’n gallu gwneud hynny yw drwy daflu pêl i’w gi - ond dydy’r cryfder ddim ganddo,” meddai.  “Roedden ni wedi gallu gweithio gydag ATiC i wneud gwaith argraffu 3D cŵl iawn a chreu darnau sy’n golygu nad oes angen deheurwydd ar Harry i allu tynnu triger.”

Dyluniodd y tîm fraced a allai gynnal y saethwr gan eistedd yn daclus ar fframyn cadair olwyn Harry. Ar ben hynny roedd rhaid addasu mecanwaith tanio’r saethwr, gan olygu i gyd byddai rhaid i Harry ei wneud oedd ei wasgu’n ysgafn i ryddhau’r bêl.

Unwaith roedd y braced yn ei le, roedd un syrpreis ar ôl... rhoi Harry wrth y llyw! Roedd yn gallu tanio’r saethwr heb broblem, ond roedd rhaid  i Harry symud ei gadair olwyn bob tro roedd e eisiau anelu.  Roedd gan y gadair olwyn ffon reoli felly ychwanegodd y tîm ffon reoli at y saethwr hefyd.  Bellach mae Harry yn gallu mwynhau amser chwarae gyda Addi, gan dalu’n ôl iddo am y cymorth mae’n ei roi bob dydd.  “Mae wedi bod yn help mawr yn fy mywyd,” meddai Harry.  

Mae’r Ganolfan Arloesi yn rhan o Cerebra, elusen sy’n cefnogi teuluoedd sydd â phlentyn â chyflwr ar yr ymennydd, a bu’n gweithio gydag ATiC, canolfan ymchwil integredig yn y Brifysgol, i ddylunio ac argraffau darnau 3D sy’n ei gwneud yn bosibl i Harry danio’r saethwr, a ffon reoli sy’n ei alluogi i bwyntio ac anelu’r saethwr.

Nodyn i'r Golygydd

  • Mae ATiC yn ganolfan ymchwil integredig, sy’n rhoi ar waith feddylfryd dylunio sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr ac offer arloesi strategol, gyda phwyslais cryf ar gydweithio o fewn Iechyd a Lles.  Mae ATiC yn defnyddio amrywiaeth o dechnolegau cipio realiti megis sganio 3D, biomecaneg a thracio llygaid, ynghyd ag amrywiaeth o gyfleusterau prototeipio uwch, megis argraffyddion 3D tra modern.  
  • Mae Canolfan Arloesi Cerebra (CIC) yn sefydliad a ariennir yn gyfan gwbl gan roddion. Mae’n datblygu cynhyrchion hynod ymarferol, arloesol a hwyliog sy’n golygu bod plant yn gallu cymryd rhan mewn bywyd arferol, ond sydd hefyd mor ddeniadol nes bod plant eraill sy’n eu gweld ar y cae chwarae neu yn yr ysgol yn aml iawn yn gofyn i’w rhieni a allan nhw gael yr un peth.  
  • Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn rhan o Cerebra, elusen sy’n helpu teuluoedd gyda phlentyn sydd â chyflwr ar yr ymennydd i ddod o hyd i well bywyd gyda’i gilydd. Gellir gweld fideo am y prosiect yma:  https://youtu.be/GtFYX3cj3V4
  • Ceir mwy o wybodaeth am Harry ac Addi yma: https://www.cerebra.org.uk/harryandaddi/
  • Daeth Addi o hyd i gartref i roi cymorth i Harry drwy’r elusen Dogsforgood dogsforgood.org

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476