TRJ wedi’i benodi i weithio ar Gyfleuster Hyfforddi Sgaffaldio newydd PCYDDS werth £1.5m


19.11.2019

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi bod y cwmni adeiladu TRJ, a leolir yn Ne Cymru, wedi cael ei benodi i helpu darparu cyfleuster hyfforddi sgaffaldio newydd werth £1.5m. Gwnaiff gwaith ddechrau ar y prosiect ar Ragfyr 6. 

UWTSD's Barry Liles, Owain Jones, MD of TRJ and Gareth Evans of Cwic

O dan arweiniad Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (Construction Industry Training Board Wales - CWIC) ac mewn partneriaeth â Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu Cymru (Construction Industry Training Board Wales - CITB), caiff y ganolfan newydd ei lleoli mewn cyfleuster a gaiff ei ddatblygu’n bwrpasol ar Ffordd Fabian ym Mae Abertawe.   

Mae’r cyfleuster newydd yn golygu na fydd rhaid i fyfyrwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a thu hwnt ac sydd am dderbyn hyfforddiant sgaffaldio eang deithio i Loegr a thu hwnt er mwyn dysgu set gyfan o sgiliau.

Mae’r Adeilad ar hyn o bryd yn cael gwerth tua £1.5 miliwn o adnewyddu er mwyn creu Neuadd Fynediad sy’n mesur 2,000 m2, gan gynnwys cyfleusterau ystafell ddosbarth a TG.  Y Neuadd Fynediad hon fydd yr unig gyfleuster yn Ne Cymru sydd wedi’i gymeradwyo gan y Construction Industry Scaffolding Record Scheme (CISRS) ac yn darparu’r ystod gyfan o hyfforddiant gweithio mewn mannau uchel ar gyfer myfyrwyr newydd, prentisiaid, y sawl sydd am wellau eu sgiliau, goruchwylwyr ac arolygwyr.

O dan arweiniad un o gwmnïau hyfforddi sgaffaldio blaenllaw'r DU, mae’r adeilad presennol yn cael ei ailwampio ar hyn o bryd er mwyn bodloni gofynion y CISRS ac mae ganddo arwynebedd llawr o ryw 2,000 metr sgwâr yn cynnwys naw man hyfforddi a phedair ystafell ddosbarth bwrpasol, un ohonynt gyda chyfleusterau TG.

Yn ogystal, mae CWIC yn ceisio gweithio gydag aelodau’r National and Scaffolding Confederation (NASC) er mwyn darparu arweiniad a chyfarwyddyd pellach wrth fodloni anghenion hyfforddi a datblygu’r diwydiant sgaffaldio yng Nghymru.

Meddai Gerald Naylor, Cyfarwyddwr CWIC, sydd wedi’i leoli yn adeilad IQ Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, SA1 Glannau Abertawe: “Mae’n bleser gan Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru, a ariennir gan CITB, weithio gyda TRJ Limited er mwyn darparu’r cyfleuster sgaffaldio cyntaf yng Nghymru i gynnig yr ystod gyfan o ddatrysiadau hyfforddi sydd eu hangen gymaint gan Gymru. Mae gan TRJ hanes hir o gynorthwyo hyfforddiant o ansawdd da, ac mae’n bleser mawr gan CWIC eu bod nhw’n ymgymryd â’r gwaith o drawsnewid y lleoliad yn Abertawe.”

Meddai Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaeth Strategol CITB Cymru: “Mae CWIC a CITB wedi gwrando ar ofynion sgiliau beirniadol y sector adeiladu yng Nghymru ac wedi buddsoddi yn unol â hynny, ac maent yn edrych ymlaen at TRJ Ltd yn darparu’r cyfleuster sgaffaldio newydd. Bydd hyn yn golygu bod myfyrwyr yng Nghymru, o’r diwedd, yn gallu derbyn hyfforddiant sgaffaldio cynhwysfawr yn eu gwlad eu hunain. Bydd y cyfleuster newydd yn gweld cynnydd yn nifer y dysgwyr gan ddarparu man lansio lle gall myfyrwyr ddechrau ar yrfaoedd adeiladu llwyddiannus a boddhaol.”

Meddai Owain Jones, Rheolwr-gyfarwyddwr TRJ: O ystyried ymrwymiad tymor hir TRJ i Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac i Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru, rydym wrth ein boddau ar gael ein penodi yn gontractwyr i’r prosiect hwn sydd â galw mawr amdano ar gyfer diwydiant adeiladu Cymru.

Meddai Barry Liles, Pro Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS): “Gwnaiff datblygu’r cyfleuster newydd hwn gael effaith sylweddol ar wella sgiliau gweithwyr y diwydiant sgaffaldio.

“Mae gweithgareddau CWIC yn cefnogi cyflogwyr y diwydiant adeiladu ar draws Cymru yn barod. Mae ein partneriaeth â CITB yn darparu hyfforddiant o safon fyd-eang a rhaglenni pwrpasol ar gyfer y sector hollbwysig hwn o economi Cymru.  Mae’r gallu i gyrchu’r cyfryw gyfleusterau ac arbenigedd drwy CWIC yn magu hyder cyflogwyr i ddatblygu eu gweithwyr ac i recriwtio rhai newydd i’r diwydiant.” 

Gwnaiff ychwanegu’r ganolfan hyfforddi sgaffaldio at gynnig Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) alluogi CWIC i ddatblygu ymhellach ei darpariaeth cyrsiau a rhaglenni llwyddiannus dros ben sydd wedi rhedeg am y tair blynedd ddiwethaf. 

Mae’r cyfnod hwn wedi gweld bron 408 o weithgareddau yn cael eu cynnal ar draws Cymru, yn cefnogi 691 o gyflogwyr Cymru ac yn gwella sgiliau 3,500 o aelodau’r diwydiant adeiladu.  Gwnaiff CWIC adeiladu ar y rhaglen gychwynnol hon drwy barhau i gefnogi’r diwydiant gan ddarparu cyrsiau arloesol a blaenllaw’r diwydiant a gaiff eu harwain o’i Hwb yn Abertawe, a’u cyflwyno ar draws Cymru drwy ei rhwydwaith adenydd a phartneriaid helaeth.

Mae gwybodaeth am gyrsiau a rhaglenni’r dyfodol ar gael yma: www.cwic.wales 

Nodyn i'r Golygydd

Nodiadau i Olygyddion

  1. Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) yn ganolfan hyfforddi unigryw i Gymru gyfan a ariennir gan y CITB gyda’i hwb yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, SA1 Glannau Abertawe.
  2. Mae CITB yn cefnogi anghenion sgiliau sector adeiladu Prydain, ac yn gweithio gyda’r diwydiant er mwyn annog hyfforddiant sy’n helpu adeiladu gweithlu diogel, proffesiynol a chymwys.

Gan ddefnyddio model Hwb ac Adenydd, mae ei phartneriaid neu adenydd yn cynnwys Coleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu.

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk