Un o brif arbenigwyr Datblygiad Echddygol y byd yn traddodi darlith wadd yn Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin


04.12.2019

Bydd un o awdurdodau pennaf y byd ar ddatblygiad echddygol plant, yr Athro Jackie Goodway, yn traddodi darlith wadd ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant y mis hwn. 

SKIP-Cymru

Gweithgaredd SKIP-Cymru.

Mewn sesiwn  a fydd yn agored i fyfyrwyr, athrawon, hyfforddwyr ac ymarferwyr, bydd yr Athro Goodway o Brifysgol Talaith Ohio yn trafod y berthynas rhwng datblygiad echddygol, gweithgarwch corfforol ac iechyd gydol oes mewn darlith arbennig yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ddydd Mawrth, 10 Rhagfyr am 10yb.

Mae gan Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru Y Drindod Dewi Sant am ei gwaith arloesol ac mae ganddi berthynas hirdymor â’r Athro Goodway.

Mae agenda ymchwil Dr Goodway yn canolbwyntio ar hyrwyddo dechrau gweithgar mewn plant ifanc sydd dan anfantais economaidd ac esbonio’r rôl mae cymhwysedd echddygol yn ei chwarae wrth arwain bywyd ffordd o fyw gorfforol weithgar a chynnal pwysau iach. Mae hi wedi datblygu rhaglen sgiliau echddygol Hyfforddiant Cinesthetig Llwyddiannus ar gyfer Plant Cyn Oedran Ysgol (SKIP) sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sydd wedi ei gweithredu’n eang ar draws UDA ac yn fyd-eang. Mae hi hefyd wedi cyhoeddi un o’r gwerslyfrau arweiniol mewn datblygiad echddygol ac ysgrifennu dros 70 o erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid; penodau 8 llyfr; 50 o brif gyflwyniadau, ac wedi rhoi dros 200 o gyflwyniadau rhyngwladol a chenedlaethol.  

Professor Jackie Goodway / Yr Athro Jackie Goodway

Yr Athro Jackie Goodway o Brifysgol Talaith Ohio, UDA.

Ar ôl derbyn nifer o wobrau am ei gwaith, mae Dr Goodway’n mynd ati i hyrwyddo datblygiad echddygol a gweithgarwch corfforol i blant ifanc mewn cymunedau anhaeddiannol ar draws y byd. Mae hi hefyd wedi cydweithio’n agos â Dr Nalda Wainwright o’r Drindod Dewi Sant, sef Cyfarwyddwr Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru ar ddatblygiad SKIP-Cymru y tynnwyd sylw ato’n ddiweddar yn adroddiad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Llywodraeth Cymru ar ‘Gweithgarwch Corfforol Plant a Phobl Ifanc’ yn ogystal â chael ei chynnwys yn astudiaeth achos yn adroddiad diweddar Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru o’r enw ‘Taith i Gymru Iachach.’

Mae Dr Jackie Goodway’n arbennig o berthnasol i ni yma yng Nghymru gyda rhagor o bwyslais ar iechyd a llesiant a phroblem gynyddol plentyndod a gordewdra pobl ifanc ac mae Dr Nalda Wainwright yn edrych ymlaen at ei chroesawu ar Gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

“Rwy’n falch dros ben o gael croesawu Dr Goodway yn ôl unwaith eto i barhau â’n gwaith yn y maes pwysig hwn,” meddai Dr Wainwright.  “Rydw i a Dr Goodway wedi gweithio gyda’n gilydd ers dros saith mlynedd a phob tro y mae hi draw ar ymweliad, mae’n wych gallu rhannu â hi effaith mae SKIP-Cymru yn ei chael ar sgiliau corfforol plant a’u cyfleoedd i fod yn fwy gweithgar maes o law yn eu bywydau.”

Mae’r ddarlith wadd yn ddigwyddiad rhad ac am ddim a bydd cinio rwydweithio’n dilyn a fydd yn galluogi gwesteion i gwrdd â gweithwyr proffesiynol eraill a thrafod y pynciau sy’n cael sylw yn y cyflwyniad yn ogystal â’r materion cyffredinol ynghylch Addysg Gorfforol ac Iechyd yn y rhanbarth.

I gael rhagor o wybodaeth am y ddarlith neu’r llyfr, cysylltwch â Dr Nalda Wainwright, Cyfarwyddwr Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru Y Drindod Dewi Sant trwy anfon e-bost at: n.wainwright@pcydds.ac.uk neu ffonio 01267 676730.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk